Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi
Marka VALCYTE
Etken Madde Kodu SGKFUV-VALGANSIKLOVIR Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J05AB14
ATC Açıklaması Valgansiklovir
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A10019
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 2469,15 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2205,78 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E716A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Valgansiklovir ile edinilen doz aşımı deneyimleri 
Bir erişkin hastada, böbrek bozukluğunun (kreatinin klerensi azalmış) derecesi için önerilen dozun en az 10 kat daha fazlasını bir süre aldıktan sonra, fatal kemik iliği baskılanması gelişmiştir (medüller aplazi).
 
Valgansiklovir doz aşımının aynı zamanda, renal toksisitede artış ile de sonuçlanabileceği beklenmektedir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu ile Uyarılar/Önlemler).
 
Aşırı dozda valgansiklovir alan hastalarda, plazma düzeylerini azaltmak için hemodiyaliz ve hidratasyon yararlı olabilir (Bkz. Farmakokinetik özellikler; Hemodiyalize giren hastalar).
 
İntravenöz gansiklovir ile edinilen doz aşımı deneyimleri
İntravenöz gansiklovir için yapılan doz aşımı bildirimleri, klinik araştırmalardan ve pazarlama sonrası kullanım deneyimlerinden gelmiştir. Bu olguların bazılarında herhangi bir istenmeyen olay bildirilmemiştir. Hastaların büyük çoğunluğunda, aşağıdaki istenmeyen olayların bir ya da daha fazlası ortaya çıkmıştır:
  • Hematolojik toksisite: pansitopeni, kemik iliği baskılanması, medüller aplazi, lökopeni, nötropeni, granülositopeni
  • Hepatoksisite: hepatit, karaciğer fonksiyon bozuklukları.
  • Renal toksisite: önceden böbrek bozukluğu olan bir hastada hematürinin kötüleşmesi, akut böbrek yetmezliği, kreatinin artışı.
  • Gastrointestinal toksisite: karın ağrısı, diyare, kusma.
  • Nörotoksisite: generalize tremor, konvülsiyon.
Taşıma, kullanma ve elden çıkarma talimatları
Tabletler kırılmamalı ya da ezilmemelidir. Valcyte insanlar için potansiyel bir teratojen ve karsinojen olarak kabul edildiği için, kırılmış tabletlerin taşınmasında dikkatli olunmalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Kırılmış ya da ezilmiş tabletlerin cilt ya da müköz membranlar ile doğrudan temas etmesinden kaçınılmalıdır. Böyle bir temas oluşursa, su ve sabunla iyice yıkamalı, gözler yalnızca su ile yıkanmalıdır.
 
Kullanılmayarak kalmış olan artık tabletler ve ambalajın atılacak diğer bölümleri, yerel gereklilikler doğrultusunda elden çıkarılmalıdır.
Endikasyonlar
Valcyte,
  • edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) olan hastalardaki sitomegalovirüs (CMV) retiniti tedavisinde,
  • solid organ transplantasyonu hastalarında sitomegalovirüs (CMV) hastalığının önlenmesinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Valgansiklovir, gansiklovir'in bir L-valil esteridir (ön-ilaç); oral uygulamadan sonra barsaklar ve karaciğerde bulunan esterazlar tarafından hızla gansiklovir'e metabolize edilir. Gansiklovir, in vitro ve in vivo ortamlarda Herpes virüslerin replikasyonunu inhibe eden 2'-deoksiguanozin'in sentetik bir analoğudur. Duyarlı insan virüsleri arasında insan sitomegalovirüsü (HCMV), Herpes simpleks virüs-1 ve 2 (HSV-1 ve HSV-2), insan Herpes virüsü -6, -7 ve -8 (HHV-6, HHV-7, HHV-8), Epstein-Barr virüsü (EBV), Varisella-zoster virüsü (VZV) ve Hepatit B virüsü (HBV) bulunmaktadır.
 
Sitomegalovirüs (CMV) ile enfekte hücrelerde gansiklovir, ilk olarak, bir viral protein kinaz olan UL97 tarafından gansiklovir monofosfata fosforile edilir. Hücrelerdeki kinazlar tarafından yapılan ileri fosforilasyon ile gansiklovir trifosfat oluşur ve bu madde de daha sonra hücre içinde yavaş metabolize olur. Yarı ömürleri sırasıyla 18 saat ve 6 ila 24 saat olan HSV ve HCMV ile enfekte hücrelerde, ekstraselüler gansiklovir'in uzaklaştırılmasından sonra bu olayların oluştuğu gösterilmiştir. Fosforilasyonun geniş ölçüde viral kinaza bağlı olması nedeniyle, gansiklovir fosforilasyonu tercihen, virüs ile enfekte hücrelerde oluşmaktadır.
 
Gansiklovir'in virüstatik aktivitesi, viral DNA sentezinin aşağıdaki yollarla inhibe edilmesine bağlıdır; (a) deoksiguanozin trifosfatın viral DNA polimeraz tarafından DNA ile bütünleştirilmesinin yarışmalı inhibisyonu ve (b) gansiklovir trifosfatın viral DNA ile bütünleşmesi ve böylelikle DNA uzamasının sonlanmasına ya da son derecede kısıtlanmasına neden olması.
 
Antiviral aktivite
Gansiklovir'in in vitro ortamda CMV'ye karşı tipik antiviral IC50 değeri, 0.08M (0.02 µg/mL) ile 14 M (3.5µg/mL) arasındadır.
 
Valcyte’ın klinik antiviral etki çalışmaları yeni teşhis edilmiş CMV retinitli AIDS hastalarında yapılmıştır. CMV dökülmesi çalışmaya giriş döneminde %46 iken (32/69), dört haftalık Valcyte tedavisinden sonra %7'ye (4/55) kadar azalmıştır.
 
Valcyte, CMV retinitinin tedavisinde etkili olduğu gösterilmiş olan intravenöz gansiklovir'in önerilen dozları ile elde edilene benzer bir sistemik gansiklovir teması sağlar. Gansiklovir eğri altındaki alan (AUC-area under the curve) değerinin, CMV retinitinin progresyon zamanı ile ilgili olduğu gösterilmiştir.
 
Viral direnç 
Kronik valgansiklovir uygulamalarından sonra, gansiklovir monofosforilasyonundan sorumlu viral kinaz geninde (UL97) ve/veya viral polimeraz geninde (UL54) oluşan mutasyonların seleksiyonu yoluyla, gansiklovir'e karşı dirençli virüsler ortaya çıkabilmektedir. UL97 geninde mutasyonlar taşıyan virüsler sadece gansiklovir'e karşı dirençli iken, UL54 geninde mutasyonlar olan virüsler, viral polimerazı hedefleyen başka antivirallere karşı çapraz direnç gösterebilmektedirler; ya da bu türlü antivirallere karşı dirençli olanlar, gansiklovir'e de direnç gösterebilmektedir.
Farmakokinetik Özellikler
Valgansiklovir'in farmakokinetik özellikleri HIV- (Human immuno deficiency virus - İnsan immün yetmezlik virüsü) ve CMV- seropozitif hastalarda ve CMV retiniti olan AIDS hastalarında ve solid organ transplantasyonu hastalarında değerlendirilmiştir.
 
Valgansiklovirin gansiklovire dönüşümünü kontrol eden parametreler biyoyararlanım ve renal fonksiyondur. Valgansiklovirin biyoyararlanımı çalışılan bütün hasta popülasyonlarında karşılaştırılabilirdir. Renal fonksiyon doz algoritmasına göre gansiklovirin kalp, böbrek ve karaciğer transplantasyonu hastalarında sistemik maruz kalımı, oral valgansiklovir uygulamasından sonra benzerdir.
 
Emilim
Valgansiklovir, gansiklovir'in bir ön-ilacıdır; gastrointestinal kanaldan hızla emilir ve barsak duvarı ve karaciğerde hızlı bir şekilde gansiklovir'e metabolize edilir. Valgansiklovir'den oluşan gansiklovir'in mutlak biyoyararlanımı %60 civarındadır. Valgansiklovir ile sistemik temas kısa süreli ve düşüktür, AUC24 ve Cmaks değerleri gansiklovir'in AUC24 ve Cmaks değerlerinin sırasıyla %1 ve %3'ü kadardır.
 
450 ile 2625 mg doz aralığındaki valgansiklovir uygulamasından sonra doz ile gansiklovir AUC değerleri arasındaki orantısallık, yalnızca tok karnına iken ortaya konulmuştur. Valgansiklovir önerilen doz olan 900 mg dozunda besinlerle birlikte verildiğinde, hem ortalama gansiklovir AUC24 hem de ortalama gansiklovir Cmaks değerlerinde sırasıyla yaklaşık %30 ve %14’lük artışlar görülmüştür. Bu nedenle Valcyte'in besinlerle birlikte alınması önerilmektedir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu)
 
Dağılım     
Valgansiklovir'in hızlı bir şekilde gansiklovir'e çevrilmesi nedeniyle, Valcyte'in proteinlere bağlanması belirlenmemiştir. Gansiklovir'in plazma proteinlerine bağlanma oranı 0.5 ile 51 µg/mL'lik konsantrasyonlarda %1-2 olmuştur. Gansiklovir'in intravenöz uygulamadan sonra kararlı durum dağılım hacmi 0.680 ± 0.161 L/kg bulunmuştur.
 
Metabolizma 
Valgansiklovir hızla ve yoğun bir şekilde gansiklovir'e hidrolize olur; başka hiçbir metabolit saptanmamıştır. Oral yoldan uygulanan radyoaktif işaretli gansiklovir'in (1000 mg tek doz) hiçbir metaboliti dışkı ya da idrarda bulunan radyoaktivitenin %1-2'den daha fazlasına neden olmamıştır.
 
Eliminasyon
Valcyte uygulamasından sonra valgansiklovir'in majör eliminasyon yolu, glomerüler filtrasyon ve aktif tübüler sekresyon mekanizmalarıyla, gansiklovir halinde böbreklerden atılımdır. Renal klerens, sistemik gansiklovir klerensinin %81.5 ± %22'sinden sorumludur.
 
Özel klinik tablolarda farmakokinetik

Böbrek bozukluğu olan hastalar
Azalmakta olan böbrek fonksiyonları, valgansiklovir'den oluşan gansiklovir klerensinde azalma, ve terminal yarı ömründe buna karşılık gelen bir artış ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle böbrekleri bozulmuş olan hastalarda doz ayarlaması gereklidir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu; Özel doz talimatları).
 
Hemodiyalize giren hastalar
Hemodiyaliz uygulanan hastalarda (CrCl < 10 mL/dk), bir doz önerisi yapılamaz. Bunun nedeni, bu hastalarda gereksinim duyulan bireysel Valcyte dozunun 450 mg doz büyüklüğündeki tabletle sağlanan dozdan daha az olmasıdır. Bu nedenle, Valcyte bu hastalarda kullanılmamalıdır. (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu; Özel doz talimatları). Diyaliz seansı başlangıcında bulunan gansiklovir miktarının yaklaşık olarak yarısı, diyaliz esnasında uzaklaştırılır. Ortalama diyaliz sırasında ve diyalizler arası yarı ömür, sırasıyla 3.47 saat ve 51.0 saat olarak hesaplanmıştır.
 
Karaciğer bozukluğu olan hastalar
Stabil karaciğer transplantı alıcılarında valgansiklovir'in farmakokinetiği, açık tasarımlı, 4 bölümlü, çapraz geçişli bir çalışmada araştırılmıştır. Tok karnına 900 mg tek doz uygulamasından sonra, valgansiklovir'den oluşan gansiklovir'in mutlak biyoyararlanımı, diğer hasta popülasyonlarında yapılan hesaplamalar ile uyumlu bir şekilde %60 civarında bulunmuştur. Gansiklovir AUC0-24 değeri, karaciğer transplant alıcılarında intravenöz 5 mg/kg gansiklovir ile elde edilen değer ile karşılaştırılabilir düzeyde olmuştur.
Farmasötik Şekli
Film tablet
Formülü
Bir film tablet, 450 mg valgansiklovire eşdeğer miktarda valgansiklovir hidroklorür içerir.
Diğer maddeler: Titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172)
İlaç Etkileşmeleri
Valcyte ile görülen ilaç etkileşmeleri
Valcyte, gansiklovir'e metabolize olur; bu nedenle gansiklovir ile ilişkili sistemik ilaç etkileşmeleri, Valcyte için de beklenebilir.
 
Gansiklovir ile görülen ilaç etkileşmeleri
Gansiklovir'in plazma proteinlerine bağlanma düzeyi, sadece %1-2 civarındadır; bu nedenle bağlantı bölgesinden ayrılmayla ilişkili ilaç etkileşmeleri öngörülmemektedir.
 
İmipenem-silastatin
Gansiklovir ile eş-zamanlı olarak imipenem-silastatin alan hastalarda konvülsiyonlar bildirilmiştir. Beklenen yararlar olası risklere karşı ağır basmadığı sürece bu ilaçlar eş-zamanlı olarak kullanılmamalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Probenesid
Oral gansiklovir ile verilen probenesid, gansiklovir'in renal klerensinde istatistiksel olarak anlamlı (%20) bir azalma ile sonuçlanmış; bu ise gansiklovir'in vücutta kalış süresinde istatistiksel olarak anlamlı (%40) bir artışa yol açmıştır. Bu değişiklikler, böbrek tübüllerinden sekresyonda yarışmacı bir etkileşim mekanizması ile uyumludur. Bu nedenle probenesid ve Valcyte almakta olan hastalar, gansiklovir toksisitesi yönünden yakından izlenmelidirler.
 
Zidovudin
Oral gansiklovir varlığında zidovudin verildiğinde, zidovudin eğri altı alanında (AUC) küçük (%17), ama istatistik olarak anlamlı bir artış söz konusudur. Aynı zamanda, istatistiksel anlamlılık taşımamakla birlikte, zidovudin ile birlikte uygulandığında, daha düşük gansiklovir konsantrasyonlarına doğru bir eğilim de bulunmaktadır. Yine de, gerek zidovudin gerekse gansiklovir nötropeni ve anemiye neden olma potansiyeli taşıdıkları için, bazı hastalar tam dozlar kullanılarak yapılan eş-zamanlı tedaviyi tolere edemeyebilirler (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Didanozin
Gansiklovir (hem intravenöz hem oral) ile birlikte verildiğinde, didanozin plazma konsantrasyonları sürekli olarak yüksek bulunmuştur. 3 ve 6 g/gün oral gansiklovir dozlarında, didanozin eğri altı alan (AUC) değerlerinde %84'ten %124'e varan artışlar ve benzer şekilde 5 ve 10 mg/kg/gün intravenöz dozlarda didanozin AUC değerlerinde %38 ile %67 aralığında değişen artışlar gözlenmiştir. Atılan didanozin dozunda artış olduğundan, bu artış renal tübüler sekresyon için yarışmalı olmakla açıklanamaz. Bu artış ya biyoyararlanımda artıştan, ya da metabolizmanın azalmasından kaynaklanabilir. Gansiklovir konsantrasyonları üzerinde klinik olarak belirgin bir etki bulunmamaktadır. Ancak gansiklovir varlığında didanozin plazma konsantrasyonlarındaki artış nedeniyle, hastalar didanozin toksisitesi için yakından izlenmelidir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Mikofenolat mofetil
Önerilen oral mikofenolat mofetil (MMF) ve i.v. gansiklovir dozları ile yapılan tek doz uygulama çalışmasının sonuçlarına ve böbrek bozukluğunun MMF ve gansiklovir farmakokinetiği üzerindeki bilinen etkilerine dayanarak, bu ajanların birlikte uygulanmalarının (böbrek tübüllerinde sekresyon için yarışmacı olma potansiyeli söz konusudur), mikofenolik asidin fenolik glukuronid bileşiği (MPAG) ve gansiklovir konsantrasyonlarında artışla sonuçlanacağı öngörülmektedir. Mikofenolik asit (MPA) farmakokinetiğinde önemli ölçüde bir değişiklik beklenmez ve MMF doz ayarlaması gerekmemektedir. MMF ve gansiklovir’in birlikte uygulandığı böbrek yetmezliği olan hastalarda, gansiklovir dozu konusundaki önerilere uyulmalı ve hastalar dikkatle izlenmelidir.
 
Zalsitabin
Zalsitabin oral gansiklovirin AUC0-8 değerini %13 oranında artırmıştır. Değerlendirilen başka hiçbir parametrede istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler bulunmamaktadır. Bunun yanısıra oral gansiklovir varlığında, zalsitabinin eliminasyon hızı sabitinde küçük bir artış bulunmakla birlikte, zalsitabin farmakokinetiğinde klinik olarak önem taşıyan bir değişiklik yoktur.
 
Stavudin
Stavudin ve oral gansiklovir kombinasyon şeklinde verildiğinde istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir.
 
Trimetoprim
Trimetoprim, oral gansiklovirin renal klerensini istatistiksel anlamlılık taşıyarak %16.3 oranında azaltmıştır ve bu durum terminal eliminasyon hızında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma ve karşılık gelen yarı-ömürde %15 oranında bir artış ile ilişkilidir. Ancak AUC0-8 ve Cmaks etkilenmediği için, bu değişikliklerin klinik yönden anlamlı olmaları olası değildir. Gansiklovir ile birlikte uygulandığında trimetoprim'in farmakokinetik parametrelerinde görülen istatistiksel anlamlılıktaki tek değişiklik, Cmin düzeyinin %12 oranında yükselmesi olmuştur. Ancak bu durumun klinik önem taşıması olası değildir ve herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir.
 
Siklosporin
Plazma siklosporin çukur değerlerinin karşılaştırılmasına dayalı olarak, gansiklovir verilmesinin siklosporin farmakokinetiğini etkilediği yönünde bir veri bulunmamaktadır. Ancak gansiklovir tedavisi başlatıldıktan sonra, maksimum serum kreatinin değerinde artışa yönelik bazı veriler elde edilmiştir.
 
Diğer potansiyel ilaç etkileşmeleri
Gansiklovir, kemik iliğini baskıladığı bilinen ya da böbrek yetmezliği ile ilişkili olan başka ilaçlar ile birlikte uygulandığında toksisite artabilir (örn. dapson, pentamidin, flusitozin, vinkristin, vinblastin, adriamisin, amfoterisin B, nükleozid analogları ve hidroksiüre). Bu nedenle bu ilaçların valgansiklovir ile birlikte uygulanmaları yalnızca, beklenen yararlar olası risklere karşı ağır bastığında gündeme getirilmelidir.
Kontraendikasyonlar
  • Valcyte, valgansiklovir, gansiklovir, ya da ilacın bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
  • Valcyte ile asiklovir ve valasiklovir'in kimyasal yapılarının benzerliği nedeniyle, bu ilaçlar arasında bir çapraz duyarlılık reaksiyonu oluşması mümkündür.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Dikkat: Doz aşımından kaçınmak için, önerilen dozlara kesinlikle uyulması gereklidir.
 
Standart doz
 
Erişkinler: Valcyte oral yoldan uygulanır ve yiyeceklerle birlikte alınmalıdır (Bkz. Farmakokinetik özellikler). Valgansiklovir, hızla ve yoğun bir şekilde metabolize olarak gansiklovir'e dönüşür. Valcyte ile oluşan gansiklovir'in biyoyararlanımı, gansiklovir kapsüllerininkinin 10 katına kadar daha yüksektir; bu nedenle Valcyte tablet'in aşağıda açıklanan dozaj ve uygulama şekline titizlikle uyulmalıdır. (Bkz. Uyarılar/Önlemler ile Doz aşımı).
 
Erişkinlerde standart doz:
 
CMV retinitinin indüksiyon tedavisinde:Aktif CMV retiniti olan hastalarda önerilen doz, 21 gün süreyle mümkün olduğu kadar yiyecekle beraber günde iki kez alınan 900 mg'dır (4mg'lık iki tablet). İndüksiyon tedavisinin uzatılması, kemik iliği toksisitesi riskini artırabilir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
CMV retinitinin idame tedavisi:İndüksiyon tedavisinin devamında ya da aktif olmayan CMV retinitli hastalarda önerilen doz mümkün olduğu kadar yiyecekle beraber günde bir kez alınan 900 mg'dır (450 mg'lık iki tablet). Retiniti kötüleşen hastalarda indüksiyon tedavisi tekrarlanabilir ancak viral ilaç direnci olasılığına dikkat edilmelidir.
 
Transplantasyonda CMV hastalığının önlenmesinde :Transplantasyon hastalarında önerilen doz transplantasyondan sonraki 10 gün içinde başlayıp 100. güne kadar, günde bir kez alınan 900 mg (450 mg’lık iki tablet). Tabletler mümkün olduğu kadar yiyecekle beraber alınmalıdır.
 
Özel doz talimatları
 
Böbrek bozukluğu olan hastalar: Serum kreatinin ya da kreatinin klerens düzeyleri dikkatle izlenmelidir. Kreatinin klerensi doğrultusunda, aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde doz ayarlaması gereklidir (Bkz. Uyarılar/Önlemler ile Farmakokinetik özellikler).
 
CrCl (mL/dk)                                İndüksiyon dozu                         İdame dozu
≥ 60                                          Günde iki kez 900 mg                   Günde bir kez 900 mg
40 – 59                                      Günde iki kez 450 mg                   Günde bir kez 450 mg
25 – 39                                      Günde bir kez 450 mg                  İki günde bir 450 mg
10 –24                                       İki günde bir 450 mg                    Haftada iki kez 450 mg
 
Kreatinin klerensi, serum kreatinine bağlı olarak aşağıdaki formül yoluyla hesaplanabilir:
 
Erkekler için = (140 – yaş [yıl]) x (vücut ağırlığı [kg]) / (72) x (0.011 x serum kreatinin [mikromol/L])
 
Kadınlar için= 0.85 x erkeklerdeki değer
 
Hemodiyalize giren hastalar:Hemodiyalize giren hastalarda (CrCl < 10 mL/dk), bir doz önerisi yapılamaz. Bu nedenle Valcyte bu hastalarda kullanılmamalıdır. (Bkz. Uyarılar/Önlemler ile Farmakokinetik özellikler).
 
Ağır lökopeni, nötropeni, anemi, trombositopeni ve pansitopeni olan hastalar:  Valcyte (ve gansiklovir) ile tedavi edilen hastalarda, ağır lökopeni, nötropeni, anemi, trombositopeni, pansitopeni, kemik iliği depresyonu ve aplastik anemi gözlenmiştir. Mutlak nötrofil sayımı 500 hücre/µL'den, ya da trombosit sayımı 25 000/µL'den, veya hemoglobin 8 g/dL'den düşük ise, tedavi başlatılmamalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler ile Yan Etkiler/Advers Etkiler).
 
Pediyatrik hastalar:Bu hasta popülasyonundaki güvenilirlik ve etkinlik henüz belirlenmemiştir. Valcyte'in çocuklarda kullanımı, bu hasta popülasyonundaki farmakokinetik özellikleri belirlenmemiş olduğu için önerilmemektedir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Yaşlı hastalar:Bu hasta popülasyonundaki güvenilirlik ve etkinlik henüz belirlenmemiştir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Yoktur.
Saklama Koşulları
30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Valcyte 450 mg film tablet, 60 adet, şişede
Uyarılar/Önlemler
Valcyte insanlarda, doğum defektleri ve kanserlere yol açma olasılığı taşıyan, potansiyel bir teratojen ve karsinojen olarak ele alınmalıdır (Bkz. Taşıma, kullanma ve elden çıkarma talimatları). Valcyte'in aynı zamanda, spermatogenezde geçici ya da kalıcı inhibisyona yol açabileceği de düşünülmektedir (Bkz. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı ile Yan Etkiler/Advers Etkiler).
 
Valcyte (ve gansiklovir) ile tedavi edilen hastalarda, ağır lökopeni, nötropeni, anemi, trombositopeni, pansitopeni, kemik iliği depresyonu ve aplastik anemi gözlenmiştir. Mutlak nötrofil sayımı 500 hücre/µL'den, ya da trombosit sayımı 25 000/µL'den, veya hemoglobin 8 g/dL'den düşük ise, tedavi başlatılmamalıdır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu ile Yan Etkiler/Advers Etkiler).
 
Çocuklarda Valcyte kullanılması önerilmemektedir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
 
Valcyte ile oluşan gansiklovir'in biyoyararlanımı, gansiklovir kapsüllerininkinden 10 kata kadar daha yüksektir. Valcyte, birebir karşılığı olarak gansiklovir kapsül yerine kullanılamaz. Gansiklovir kapsül'den geçiş yapan hastalara, reçete edilen sayıdan fazla Valcyte tablet almaları durumunda oluşabilecek doz aşımı riski anlatılmalıdır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu ile Doz aşımı).
 
Tedavi süresince tam kan ve trombosit sayımları izlenmelidir. Ağır lökopeni, nötropeni, anemi ve/veya trombositopeni olan hastalarda, hematopoetik büyüme faktörleriyle tedavi ve/veya doz azaltımlarının gündeme getirilmesi önerilir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu; Özel doz talimatları ile Yan Etkiler/Advers Etkiler).
 
Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda, kreatinin klerensi temelinde doz ayarlamaları gereklidir (Bkz. Kullanım şekli ve dozu; Özel doz talimatları ile Farmakokinetik özellikler; Özel klinik tablolarda farmakokinetik).
 
Hemodiyalize giren hastalarda (CrCl < 10 mL/dk), bir doz önerisi yapılamaz. Bu nedenle, Valcyte bu hastalarda kullanılmamalıdır. (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu; Özel doz talimatları ile Farmakokinetik özellikler; Özel klinik tablolarda farmakokinetik).
 
İmipenem-silastatin ve gansiklovir almakta olan hastalarda konvülsiyonlar bildirilmiştir. Valcyte, olası yararları potansiyel risklerine ağır basmadığı sürece, imipenem-silastatin ile eş zamanlı olarak kullanılmamalıdır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
 
Zidovudin ve Valcyte'in her ikisi de nötropeni ve anemiye neden olma potansiyeline sahiptirler. Bazı hastalar, tam dozlarda uygulanan eş zamanlı tedaviyi tolere edemeyebilirler (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
 
Valcyte ile birlikte kullanıldığında, didanozin plazma konsantrasyonları yükselebilir; bu nedenle hastaların, didanozin toksisitesi yönünden yakından izlenmeleri gereklidir (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
 
Kemik iliğini baskılayıcı ya da böbrek bozuklukları ile ilişkili oldukları bilinen diğer ilaçların Valcyte ile birlikte kullanılmaları, toksisite artışı ile sonuçlanabilir (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
 
Valcyte'ın klinik toksisiteleri arasında granulositopeni, anemi ve trombositopeni yer almakta olup, hayvan deneylerinde karsinojenik, teratojenik olduğu ve aspermatogeneze yol açtığı görülmüştür.
 
Gansiklovir, önerilen dozlarda, spermatogenezde geçici ya da kalıcı bir inhibisyona yol açabilir.
 
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi 
Valcyte ve/veya gansiklovir kullanımında konvülsiyonlar, sedasyon, sersemlik, ataksi ve/veya konfüzyon bildirilmiştir. Ortaya çıkabilecek bu tür etkiler, hastanın araç ve makine kullanma becerileri de dahil olmak üzere, uyanık ve tetikte olmayı gerektiren işleri etkileyebilirler.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
 
Gebelik kategorisi: C
 
İnsanlardaki gebelikte Valcyte kullanımının güvenilirliği belirlenmemiştir. Annede beklenen yarar fetus üzerindeki potansiyel risklere karşı ağır basmadığı sürece, gebe kadınlarda Valcyte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Valgansiklovir hızla ve tamamen gansiklovire dönüştüğü için reprotoksik çalışmalar tekrarlanmamıştır.
 
Doğurganlık dönemindeki kadınlara, tedavi sırasında etkili bir kontrasepsiyon uygulamaları tavsiye edilmelidir. Erkek hastalara, Valcyte tedavisi sırasında ve tedaviden sonra en az 90 gün boyunca, bariyer yöntemiyle kontrasepsiyon uygulamaları tavsiye edilmelidir.
 
Valgansiklovir veya gansiklovir ile peri- ya da postnatal gelişim çalışmaları yapılmamıştır ancak, gansiklovirin anne sütüne geçmesi ve bebekte ciddi advers reaksiyonlara yol açması olasılığı ihmal edilemez. Bu nedenle, Valcyte’ın emziren anneye potansiyel faydası gözönüne alınarak ilacı ya da emzirmeyi bırakma kararı verilmelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Valcyte ile edinilen deneyimler 
Valgansiklovir, gansiklovir'in bir ön-ilacıdır ve oral uygulama sonrasında hızla ve yoğun bir şekilde gansiklovir'e metabolize olur. Dolayısıyla, gansiklovir kullanımıyla ilişkili olduğu bilinen istenmeyen etkilerin, Valcyte ile de ortaya çıkabileceği beklenebilir. Valcyte ile yapılan klinik çalışmalarda gözlenen istenmeyen etkilerin hepsi de, önceden gansiklovir ile gözlenmiştir.
 
Valgansiklovir ile indüksiyon tedavisi sırasında en sık bildirilen istenmeyen olaylar (> %10) diyare, nötropeni, ateş ve oral kandidiyazis olmuştur. İdame tedavisi sırasında en sık bildirilen istenmeyen reaksiyonlar (≥ %20) ise diyare, ateş, bulantı, nötropeni ve anemidir.
Klinik çalışmalarda rapor edilen ve valgansiklovir, oral gansiklovir veya intravenöz gansiklovir ile bildirilen advers etkilerin sıklıkları aşağıda belirtilmiştir.
 
Aşağıda verilen frekans gruplaması, olayın ortaya çıkışı ister ilaca, isterse altta yatan hastalık tablosuna bağlanmış olsun, istenmeyen olayın insidansını yansıtmaktadır.
 
Belirtilen insidansların oranları şöyledir; çok sık (≥ 1/10), sık (≥ 1/100, < 1/10), seyrek (≥ 1/1000, < 1/100)
 
Kan ve lenf sistemi: Anemi, nötropeni (çok sık); lökopeni, trombositopeni (sık); eozinofili, demir eksikliği anemisi, pansitopeni, kemik iliği depresyonu (seyrek), splenomegali (seyrek).
 
Direnç mekanizması bozuklukları: Sepsis, selülit, Herpes simpleks (sık).
 
Metabolik ve nutrisyonel bozukluklar: Kanda alkali fosfataz yükselmesi, kan kreatininin yükselmesi, aspartat aminotransferaz yükselmesi (sık); alanin aminotransferaz yükselmesi, hipokalemi, hiperglisemi, kanda kreatinin fosfokinaz artışı, kan glikozunda düşme (seyrek).
 
Psikiyatrik bozukluklar: Depresyon, konfüzyon, anksiyete, anormal düşünce tarzı (sık); anormal rüyalar, ajitasyon, öforik duygu-durum, libido azalması, mani, psikoz, irritabilite, sinirlilik, duygusal huzursuzluk (seyrek).
 
Merkezi ve periferik sinir sistemi: Periferik nöropati, uykusuzluk, sersemlik, konvülsiyonlar, hipoestezi, parestezi, tat alma bozukluğu (sık); amnezi, ataksi, tremor, somnolans, yürüme bozuklukları, koma, hipertoni, migren, miyoklonik sıçramalar, hiperkinetik sendrom (seyrek).
 
Görme bozuklukları: Gözde ağrı, retina dekolmanı, ambliyopi (sık); anormal görme, retinit, körlük, konjunktivit, glokom, vitröz sıvı bozuklukları (seyrek).
 
İşitmeyle ilgili ve vestibüler bozukluklar: Kulak ağrısı (sık); kulak çınlaması, sağırlık (seyrek).
 
Diğer duyu organları: Tat alma bozuklukları (sık).
 
Kardiyovasküler bozukluklar: Hipotansiyon, flebit, vazodilatasyon, derin tromboflebit, aritmiler, hipertansiyon (seyrek).
 
Solunum sistemi bozuklukları: Öksürük, dispne (çok sık).
 
Gastrointestinal sistem bozuklukları: Diyare, bulantı, kusma, karın ağrısı (çok sık); oral kandidiyaz, konstipasyon, flatulans, disfaji, dispepsi (sık); abdominal distansiyon, ağız kuruluğu, geğirme, ağızda ülserler, pankreatit, özofajit, gastrit, fekal inkontinans, gastrointestinal kanama, dilde bozukluklar, stomatit (seyrek).
 
Oral formu, daha yüksek bir diyare riski taşır.
 
Karaciğer ve safra sistemi bozuklukları: Karaciğer fonksiyonu anormallikleri (sık); kanda laktik dehidrogenaz yükselmesi, hepatit, sarılık (seyrek).
 
Deri ve eklentileri: Dermatit, pruritus (sık); alopesi, terleme, ürtiker, ciltte kuruluk, akne, makülo-papüler raş, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonları (seyrek).
 
Kas-iskelet sistemi: Sırtta ağrı, miyalji, artralji, kas krampları (sık); kemik ağrısı, miyastenik sendrom (seyrek).
 
Üriner sistem bozuklukları: Renal kreatinin klerensinde azalma, böbrek bozukluğu (sık); sık idrara çıkma, idrar yolu enfeksiyonu, hematüri, böbrek yetmezliği, kanda üre artışı (seyrek).
 
Reprodüktif bozukluklar: Memelerde ağrı, empotans, erkeklerde kısırlık (seyrek).
 
Vücut bütünü: Ateş, başağrısı (çok sık); titremeler, anoreksi, kilo kaybı, ağrı, göğüs ağrısı, kırgınlık, asteni, ödem (sık); anaflaksi, enfeksiyon (seyrek).
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.