Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka VALTREX
Etken Madde Kodu SGKFUR-VALASIKLOVIR Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 42
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J05AB11
ATC Açıklaması Valasiklovir
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A08265
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 96,73 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 86,39 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 59,47 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E464A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptomlar ve Belirtiler:  Valasiklovir aşırı dozlarını alan hastalarda  akut böbrek yetmezliği ve konfüzyon, halüsinasyonlar, ajitasyon, bilinçte azalma ve komayı içeren nörolojik semptomlar bildirilmiştir. Bulantı ve kusma meydana gelebilir. Yanlışlıkla aşırı dozaj alınmasını önlemek için gereken önlemler alınmalıdır. Böbrek yetmezliği olan ve yaşlı hastalarda bildirilen olguların bir çoğunda tekrarlanan aşırı dozlar uygun dozaj azaltılması yapılmamasından ötürüdür.

 

Tedavi: Hastalar toksisite belirtileri için  yakından incelenmelidir. Asiklovir, hemodiyaliz ile kandan büyük oranda uzaklaştırılabileceğinden,  semptomatik Valtrex doz aşımı oluştuğu takdirde bir tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir.

Endikasyonlar

Valtrex, Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Valtrex, akut ve post herpetik nevralji dahil, zostere bağlı ağrının süresini ve hastalarda görülme oranını azaltarak, ağrının giderilmesini hızlandırır.

 

Valtrex deri ve mükoz membranların Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde, ilk ve nükseden genital herpes dahil olmak üzere kullanılır.

 

Valtrex Herpes labialis (uçuk) tedavisinde endikedir.

 

Valtrex, HSV nüksünün ilk belirti ve semptomları görüldüğünde alınırsa lezyon gelişmesini önleyebilir.

 

Valtrex, deri ve müköz membranların nükseden Herpes simplex enfeksiyonlarının önlenmesinde (baskılanmasında), genital herpes dahil endikedir.

 

Valtrex baskılanma tedavisi olarak alındığında ve daha güvenli seks yaşamı ile birarada olduğunda genital herpes bulaşmasını azaltır.

 

Valtrex organ nakli sonrası görülen Cytomegalovirus (CMV) enfeksiyonunun ve hastalığının profilaksisinde endikedir. Valtrex ile yapılan CMV profilaksisi akut doku rejeksiyonunu (böbrek nakil hastalarında), fırsatçı enfeksiyonları ve diğer herpes virus enfeksiyonlarını (HSV; VZV) azaltır.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Valasiklovir, asiklovirin L-valin esteri olan bir antiviraldir. Asiklovir bir pürin (guanin) nükleosid analoğudur.

 

Etki mekanizması; Valasiklovir insanda, hızla ve hemen hemen tamamen valasiklovir hidrolaz olarak adlandırılan bir enzimle asiklovir ve valine dönüştürülür. Asiklovir, Herpes simplex virüs (HSV) tip I ve tip II, Varicella zoster virüs (VZV), Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV) ve insan herpes virüsü 6'ya (HHV-6) karşı in vitro etkili bir spesifik inhibitördür. Asiklovir fosforillenerek, aktif biçimi olan asiklovir trifosfata dönüşür ve herpes virüsünün DNA sentezini inhibe eder. Fosforilasyonun ilk aşaması virüse spesifik enzimin aktivitesini gerektirir. Bu enzim, HSV, VZV ve EBV virüs vakalarında, sadece virüs ile enfekte olan hücrelerde bulunan viral timidin kinaz (TK) enzimidir. CMV'de seçicilik kısmen UL97'nin fosfotransferaz gen ürününün aracılığı sayesinde fosforilasyon ile sağlanır. Asiklovirin aktivasyonu için virüs spesifik enzime gereksinim duyulması, özgün seçiciliğinin ana nedenidir. Fosforilasyon işlemi (mono’dan trifosfata dönüşümü) hücre kinazları tarafından tamamlanır. Asiklovir trifosfat virüs DNA polimerazını yarışmalı olarak inhibe eder ve bu nükleosid analoğunun zincire girmesi ile zincir oluşumunun devamı engellenir. Böylece, virüsün DNA sentezi durdurulur ve virüs replikasyonu önlenmiş olur. Direnç, timidin kinazı olmayan fenotipe bağlı gelişebilir ki; bu virüsler zaten konak hücrede dezavantajlıdır. Çok sık olmamakla birlikte, virüsün timidin kinaz veya DNA polimerazındaki ufak değişikliklerin azalan duyarlılığa neden olabileceği bildirilmiştir. Bu değişkenlerin virülansı "vahşi-tip" virüse benzemektedir. Asiklovir tedavisi veya profilaksisi gören hastalardan elde edilen klinik HSV ve VZV izolatların kapsamlı değerlendirilmesi sonucunda, bağışıklık sorunu olmayan hastalarda asiklovire karşı duyarlılığın azalmasının son derece nadir olduğu ve organ veya kemik iliği nakli yapılan hastalar, habis hastalıktan dolayı kemoterapi gören ve insan immün yetmezliği virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalar gibi çok ciddi immün yetersizliği olanlarda dahi çok nadir rastlandığı belirlenmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim:

 

Oral uygulamadan sonra valasiklovir iyi emilir, hızla ve hemen tamamen asiklovir ve valine dönüşür. Bu dönüşümün, insan karaciğerinden izole edilen bir enzim olan valasiklovir hidrolaz aracılığı ile gerçekleştiği düşünülmektedir. 1000 mg valasiklovirden asiklovir biyoyararlanımı %54 oranında olup, yiyecek alımından etkilenmez.  Böbrek fonksiyonu normal olan sağlıklı gönüllülere tek doz 250-2000mg valasiklovir uygulanmasını takiben ortalama asiklovir doruk konsantrasyonu 10-37mM'dur (2.2-8.3 mg/ml) ve dozdan ortalama 1-2 saat sonra oluşur. Son dozdan ortalama 30-100 dakika sonra oluşan valasiklovirin doruk plazma konsantrasyonu, asiklovirin %4'ü olarak bulunur ve doz uygulandıktan 3 saat sonra ölçülebilir konsantrasyon sınırının altındadır.

 

 

TM: Valtrex GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır.

 

 

Dağılım:

 

Valasiklovir ile asiklovir farmakokinetik profili, tek doz ve tekrarlayan dozlar sonrası benzerdir. Valasiklovirin plazma proteinlerine bağlanması çok düşüktür (%15).

 

Metabolizma

 

Oral yolla alınmasından sonra valasiklovir hidroklorid, gastrointestinal kanaldan hızla emilir. Valasiklovir, barsak ve /veya karaciğerden ilk geçişte asiklovir ve L-valine dönüşür.  Asiklovirin küçük bir bölümü, aldehid oksidaz, alkol ve aldehit dehidrogenaz yardımıyla inaktif metabolitlerine dönüştürülür. Ne valasiklovir ne de asiklovir sitokrom p-450 enzimleri ile metabolize edilir. Dönüştürülmemiş valasiklovirin plazma konsantrasyonu düşük ve geçicidir, genellikle alındıktan 3 saat sonra tayin edilemez düzeydedir. Doruk plazma valasiklovir konsantrasyonları genellikle 0.5 mcg/mL’den daha düşüktür.  Karaciğer fonksiyon bozukluğu , böbrek yetmezliği olan hastalarda ve eşzamanlı simetidin ve probenesid kullanılan sağlıklı gönülllülerde, tek doz Valtrex 1 gram verildikten sonraki ortalama plazma valasiklovir konsantrasyonları sırasıyla 0.5, 0.4 ve 0.8 mcg/mL bulunmuştur.

 

Atılım:

 

Valasiklovir ile tek ve tekrarlayan dozlardan sonra, asiklovirin plazma yarılanma ömrü normal böbrek fonksiyonlu hastalarda  yaklaşık 3 saattir. Son bönem böbrek yetmezliği olan hastaların valasiklovir verilmesini takiben asiklovirin ortalama yarı ömrü yaklaşık 14 saattir.

 

Uygulanan valasiklovirin % 1’inden daha azı idrarda değişmemiş ilaç olarak saptanabilir.. Valasiklovir, başlıca asiklovir (alınan dozun %80’i) ve bilinen asiklovir metaboliti olan 9-karboksimetoksimetilguanin (CMMG) şeklinde idrar yolu ile atılır.

 

Özel hasta grupları:

 

Herpes zoster ve Herpes simplex Valtrex’in oral alımını takiben  valasiklovir ve asiklovir farmakokinetiğini önemli oranda değiştirmez. Gebeliğin son dönemlerinde valasiklovir ve asiklovir farmakokinetiğini inceleyen bir çalışmada, 1000 mg valasiklovir alımından sonra oluşan sabit asiklovir EAA (plazma konsantrasyonu ve zaman grafiğinde  eğri altında kalan alan), günlük 1200 mg oral asiklovir dozunun iki katıdır. HIV enfeksiyonlu hastalarda Valtrex’in 1000 ve 2000 mg tek ve tekrarlanan oral dozlarda alımını takiben dağılım ve farmakokinetik özellikleri sağlıklı gönüllülerden farklılık göstermez. Transplant hastalarında günde 4 kez 2000 mg valasiklovir alanlarda asiklovir pik konsantrasyonları, aynı dozu alan sağlıklı gönüllülerle benzerdir.  Tahmin edilen günlük EAA ‘lar ise  daha  büyüktür.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir tablet 500mg valasiklovir içerir.

 

Yardımcı maddeler: Film kaplamasında boyar madde olarak titanyum dioksit, baskı mürekkebinde Brilliant Blue E133 ve etanol içerir.

 
İlaç Etkileşmeleri

Klinik anlamlılığı olan bir etkileşme belirlenmemiştir. Asiklovir, başlıca aktif böbrek tübüler sekresyon yolu ile değişmeden idrarla atılır. Bu mekanizma ile yarışan herhangi bir ilacın birlikte verilmesi, Valtrex verilmesini takiben asiklovir plazma konsantrasyonlarını arttırır. 1 g. Valtrex’i takiben simetidin veya probenesid verilmesi bu mekanizma ile asiklovirin plazma konsantrasyonu/zaman eğrisinin altında kalan alanı arttırır ve ilacın böbreklerden atılımını azaltır. Fakat, asiklovirin geniş terapötik endeksinden dolayı doz ayarlaması gerekmemektedir.

 

Yüksek dozda Valtrex alan hastalarda (4g/gün ve daha fazla) birlikte kullanıldıklarında eliminasyon için asiklovirle yarışan ilaçlar verilirken, bir ya da iki ilacın veya metabolitlerinin plazma düzeylerindeki artış potansiyeli nedeniyle, dikkat edilmelidir. Organ nakli hastalarında bağışıklık sistemini baskılayıcı ajan olarak kullanılan mikofenolat mofetilin inaktif molekülü ile asiklovirin birlikte verilmesi sonucunda  (EAA) plazma/ zaman eğrisinin altında kalan alanlarının arttığı görülmüştür.

 

Böbrek fizyolojisinin başka özelliklerini etkileyen ilaçlarla (siklosporin, tacrolimus)  birlikte eğer yüksek doz  Valtrex (4 g/gün ve daha fazla) uygulanacaksa,  önlem alınması gerekmektedir.

Kontraendikasyonlar

Valtrex, valasiklovir, asiklovir veya Valtrex formülasyonundaki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)

Erişkinler: Herpes zoster enfeksiyonlarının tedavisi :1000mg valasiklovir (2 Valtrex 500 mg tablet), günde 3 kez, 7 gün süre ile alınmalıdır.

Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisi: 500 mg valasiklovir (Valtrex 500 mg tablet) günde 2 kez alınmalıdır. Nükseden enfeksiyonlarda tedaviye 3 ya da 5 gün devam edilmelidir. Daha şiddetli olabilen başlangıç epizodlarında tedavi 5 günden 10  güne kadar uzatılabilir. Tedaviye mümkün olabildiğince erken başlanmalıdır. Herpes simplex’in nüks enfeksiyonlarında tedaviye ideal olarak prodromal sürede veya ilk belirti veya semptomlar görülür görülmez başlanmalıdır. 

Alternatif olarak, herpes labialis (uçuk) için, 1 gün süreyle Valtrex 2 g günde iki kez etkili bir tedavidir. İkinci doz, ilk dozdan 12 saat sonra alınabilir (6 saatten önce alınmamalıdır).  Bu dozaj rejimini kullanırken, tedavi bir günü geçmemelidir; çünkü tedaviyi uzatmanın ilave klinik fayda sağlamadığı gösterilmiştir. Tedaviye uçuğun en erken semptomlarında (ör. acıma, kaşınma veya yanma) başlanmalıdır.

Herpes simplex enfeksiyonlarının nükslerinin önlenmesi: : Deri ve mükoz membranların Herpes simplex enfeksiyonlarının ve genital herpes enfeksiyonlarının nükslerinin önlenmesi amacıyla uygulanacak tedavi aynıdır. Bağışıklığı yeterli hastalarda, günde bir kez 500 mg Valtrex alınmalıdır. Çok sık nüks olan hastalarda (yılda 10 veya daha fazla) bölünmüş dozlar şeklinde günlük 500 mg (250 mg günde 2 kez) Valtrex tedavisi ilave yarar sağlayabilir. Bağışıklığı yetersiz hastalarda önerilen doz günde 2 kez 500 mg’dır. Nükslerin önlenmesine yönelik tedavi süresi, hastanın ihtiyacına göre, tedavinin,  elde edilecek yarar ve olası riskleri değerlendirilerek, hekim tarafından belirlenmelidir. Bu dönemde meydana gelen nüksler sırasında, epizotik tedavi uygulanmalıdır.

Genital herpes bulaşmasının azaltılması: Yılda 9 veya daha az nüks olan bağışıklığı yeterli heteroseksüel yetişkinlerde, enfekte eş günde bir kez 500mg Valtrex almalıdır. Diğer hasta popülasyonlarında bulaşmanın azalmasıyla ilgili veriler yoktur.

CMV enfeksiyon ve hastalığının profilaksisi (12 yaştan itibaren adolesan ve yetişkinler): Organ nakli  sonrası mümkün olan en kısa sürede günde dört kere 2g Valtrex başlanmalıdır. Kreatinin klerensine göre bu doz azaltılmalıdır (aşağıdaki böbrek bozukluktaki pozolojiye bkz) Tedavi süresi genellikle 90 gün olmakla birlikte yüksek risk grubu hastalarda bu süre uzatılabilir.

Çocuklar: Valtrex’in çocuklarda kullanımıyla ilgili bilgi yoktur.

Yaşlılar: Yaşlılarda böbrek yetmezliği olasılığı gözönüne alınmalıdır ve buna göre dozaj ayarlanmalıdır (Bakınız Böbrek Yetmezliği). Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır.

Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyonları yetersiz hastalara valasiklovir verilirken dikkatli olmalıdır. Yeterli hidrasyon sağlanmalıdır.

Herpes Zoster tedavisi ve Herpes simplex tedavisi ve korunması ve bulaşmanın azaltılması:

Böbrek fonksiyonları ciddi şekilde bozulmuş hastalarda Valtrex’in dozu aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir. 

Tedavi endikasyonu

     Kreatinin Klerensi     

Valtrex dozu

                       ml/dak
Valtrex dozu
Herpes Zoster3g (3x1 mg / gün) 15-30 Günde 2 kez 1g
    Günde 1 kez 1g
     
Herpes simplex(tedavi)1g (2x500 mg / gün) 15’den az  
  15’den az Günde 1 kez 500 mg
     
Herpes labialis(tedavi)2g (2x1 g /gün) 31-49 Bir gün iki kez 1 g
  15-30 Bir gün iki kez 500 mg
  15’ten az Bir kez 500mg
     
Herpes simplex korunması1g (2x500 mg / gün)    
Bağışıklığı yeterli 15’ten az Günde 1 kez 250 mg
Bağışıklığı  yetersiz 15’ten az Günde 1 kez 500 mg
     
Genital herpes bulaşmasının azaltılması 15’ten az Günde 1 kez 250 mg

Hemodiyalizdeki hastalarda, kreatinin klerensi dakikada 15ml'nin altında olan hastalara önerilen doz kullanılmalıdır. Bu doz hemodiyaliz sonrası uygulanmalıdır.

CMV profilaksisi: Böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda Valtrex dozu aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde ayarlanmalıdır: 

Kreatinin klerensi

ml/dakika

Valtrex Dozu

75 veya daha büyükse Günde dört kere 2g
50-75 arasında Günde dört kere 1.5g
25- 50 arası Günde üç kere 1.5g
10- 25 arası Günde iki kere 1.5g
Ruhsat Sahibi

GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Levent-İstanbul.

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

10.10.1997-103/9.

Saklama Koşulları

30oC'nin altındaki  oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Valtrex 500mg film tablet, 10 ve 42 tablet,  blisterde, karton kutuda.

Üretim Yeri

Glaxo Wellcome S. A. İspanya

Yan Etkileri / Advers Etkiler

MedDRA vücut sistemi organ sınıflandırmasına  ve sıklıklarına göre advers reaksiyonlar  aşağıda  verilmiştir:

Kullanılan sıklık kategorileri:

Çok sık ³ 1/10

Sık ³1/100 ve <1/10

Sık değil ³1/1000 ve<1/100

Seyrek ³1/10000 ve <1/1000

Çok seyrek <1/10000

 

Advers reaksiyonların sıklıklarını tayin için klinik çalışmalarda Valtrex ile ilişkisi kanıtlanmışsa klinik çalışma verileri kullanılmıştır (Valtrex ve plasebo alan hastalardaki insidansları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemliyse). Tüm diğer advers olaylar için, sıklık tayininde spontan pazarlama-sonrası veriler esas alınmıştır.

 

Klinik Çalışma Verileri:

 

Sinir sistemi bozuklukları

Sık: Başağrısı

 

Gastrointestinal bozukluklar

Sık: Bulantı

 

Pazarlama-sonrası Veriler:

 

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Çok seyrek: lökopeni, trombositopeni

 

Lökopeni başlıca bağışıklığı bastırılmış hastalarda bildirilmiştir.

 

İmmun sistem bozuklukları

Çok seyrek: anaflaksi

 

Psikiyatrik ve sinir sistemi bozuklukları

Seyrek: Başdönmesi, konfüzyon, halüsinasyonlar, bilinç azalması

Çok seyrek:Ajitasyon, titreme, ataksi, disartri (konuşma bozukluğu), psikotik semptomlar, konvülsiyonlar, ansefalopati, koma

 

Yukardaki olaylar geri dönüşümlüdür ve genellikle böbrek yetmezliği olan veya diğer predispozan faktörleri olan hastalarda görülür. CMV profilaksisi için yüksek dozlar (günde 8 g) alan organ nakli hastalarında nörolojik reaksiyonlar daha düşük dozlarla karşılaştırıldığında daha sık meydana gelmiştir.

 

Solunum, torasik ve mediastinal bozukluklar:

Sık değil: Dispne

 

Sindirim sistemi  bozuklukları:

Nadir: Abdominal rahatsızlık, kusma, bulantı, diyare

 

Karaciğer ve safra yolları bozuklukları:

Çok seyrek: Karaciğer fonksiyon testlerinde geriye dönebilen artışlar.

Bunlar bazen hepatit olarak tanımlanmıştır.

 

Deri ve subkutan doku bozuklukları:

Sık değil:Fotosensitivite dahil döküntüler

Seyrek: Kaşıntı

Çok seyrek: Ürtiker, anjiyoödem

 

Böbrek ve üriner bozukluklar:

Seyrek: Böbrek yetmezlik

Çok seyrek: Akut böbrek yetmezliği

 

Diğer: Şiddetli immunkomprimize hastalarda, özellikle ilerlemiş HIV hastalığı olanlarda, klinik çalışmalarda uzun süreli yüksek dozda (8g/gün) valasiklovir alanlarda böbrek yetmezliği, mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve trombositopeni (bazen birarada) bildirilmiştir. Hastalarda gözlemlenen bu bulgular, Valtrex ile tedavi edilmeyen, aynı altta yatan  veya eşlik eden koşullara sahip hastalarda da gözlenmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.