Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka VENT-O-SAL
Etken Madde Kodu SGKFNL-SALBUTAMOL Akciger uygulaması
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj INHALER/AMBALAJ
ATC Kodu R03AC02
ATC Açıklaması Salbutamol
NFC Kodu HP
NFC Açıklaması Akciğerlere Uygulanan Ölçülü Doz Basınçlı Aerosoller
Kamu Kodu A08332
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,02 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,84 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,92 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E052F
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Salbutamol aşırı dozajında tercih edilen antidot kardiyoselektif bir beta-blokördür. Geçmişinde bronkospazm hikayesi olan hastalarda beta-blokörler dikkatli kullanılmalıdır. Salbutamol aşırı dozajını takiben hipokalemi olabilir. Serum potasyum düzeyleri takip edilmelidir.

Endikasyonlar

Salbutamol, astım, bronkospazm ve/veya geri dönüşümlü havayolu obstrüksiyonunda kullanılır.

  • Astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı oluşan geri dönüşümlü havayolu tıkanmasında çabuk başlayan etkisiyle (5 dakika içinde), kısa süreli (4 saat) bronkodilatasyon sağlar.

  • Astmatik semptomların giderilmesinde uzun süreli tedavi için de uygulanır.

  • Salbutamol, semptomlar ortaya çıktığında ya da astım krizine neden olabileceği hasta tarafından bilinen durumlarda (egzersiz öncesi ve alerjene maruz kalınan kaçınılmaz durumlar) semptomları geriletmek için kullanılır.

  • Salbutamol özellikle hafif ve orta şiddetli astımda bronkodilatasyon yaparak, semptomatik iyileşme sağlar.

Farmakodinamik Özellikler

Salbutamol selektif bir beta-2 adrenerjik agonisttir. Terapötik dozlarda bronş düz kaslarındaki beta-2 reseptörler üzerinde etkilidir. Kalp kasındaki beta-1 reseptörler üzerine etkisi çok az veya hiç yoktur. Salbutamolün farmakolojik etkileri, beta-adrenerjik reseptörler aracılığıyla adenozin trifosfatın (ATP), siklik 3’,5’ adenozin monofosfata (siklik AMP) dönüşümünü katalize eden adenil siklaz enziminin uyarılmasına bağlanır. Siklik AMP düzeylerinin artışı bronş düz kaslarının gevşemesini sağlar ve özellikle mast hücrelerinden erken aşırı duyarlılık mediyatörlerinin salıverilmesini önler.

Farmakokinetik Özellikler

İnhalasyon yoluyla uygulanan dozun %10-20’si alt solunum yollarına ulaşır. Geri kalan ilaç uygulama sisteminde ve orofarenkste birikir. Orofarenkste biriken madde buradan yutulur ve gastrointestinal sistem yoluyla kana geçer.

Salbutamol bronşlardan kısmen absorbe olur ve sistemik dolaşıma geçer. Oral yoldan inhalasyonu takiben 2-5 saatte kanda doruk konsantrasyona ulaşır. Plazma yarı ömrü 1.7-7.1 saat arasındadır. Karaciğerde kısmen metabolize olarak değişmemiş şekilde ve 4-0-sülfat (fenolik sülfat) metaboliti halinde idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

İnhaler

Formülü

Her bir ölçülü doz 100 mcg Salbutamol,

Yardımcı madde olarak oleik asit, absolü etanol ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerir.

Vent-o-sal inhaler, her uygulamada 100 mcg salbutamol püskürten özel olarak hazırlanmış uygulayıcısı ile oral inhalasyon kullanımına uygun ölçülü dozlu bir aerosoldür. Her kutu 250 doz içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Salbutamol monoamin oksidaz inhibitörleri ile etkileşmez birlikte kullanılabilir.

Salbutamol, propranolol gibi selektif olmayan beta-blokör bir ilaçla birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Vent-o-sal inhaler ilacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

Vent-o-sal inhaler sadece inhalasyon yoluyla kullanılır. Salbutamol çoğu hastada 4-6 saatlik bir etki süresine sahiptir. Beta agonist ilaçlara olan ihtiyacın artması astımın kötüleştiğini gösterir. Bu koşullarda hastanın tedavi planı yeniden gözden geçirilmeli ve gerekirse kortikosteroid tedavi eklenmelidir.

Doz artırıldığında ilaca bağlı yan etkiler ortaya çıkabileceğinden doz veya uygulama sıklığı sadece doktora danışarak artırılmalıdır.

Akut bronkospazmın giderilmesinde;

Erişkinler: 100-200 mikrogram (1-2 puff)

Çocuklar: 100 mikrogram (1 puff), gerekirse doz 200 mikrograma (2 puff) çıkartılabilir.

Egzersiz nedeniyle oluşan bronkospazmın profilaksisinde;

Erişkinlerde: Egzersizden 15 dakika önce 200 mikrogram (2 puff)

Çocuklar: Egzersizden 15 dakika önce 100 mikrogram (1 puff), gerekirse doz 200 mikrograma (2 puff) çıkartılabilir.

İdame veya profilaktik tedavide;

Erişkinler: Günde 3-4 kez 100 mikrogram (en fazla 3-4 kez 200 mikrogram).

Çocuklar: Günde 3-4 kez 100 mikrogram (en fazla 3-4 kez 200 mikrogram).

Vent-o-sal inhaler günde 4 kezden fazla kullanılmamalıdır. Böyle destekleyici tedaviye güvenme veya dozdaki ani artışlar astımın kötüleştiğini gösterir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Saklama Koşulları

300C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Direkt gün ışığından ve donmaktan koruyunuz.

Aerosol kutusu delinmemeli, boş olsa bile kırılmamalı ateşten uzak tutulmalıdır.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Vent-o-sal İnhaler 250 dozluk inhalasyon içeren aerosol tüplerinde ve karton kutularda satılmaktadır.

Uyarılar/Önlemler

Vent-o-sal inhaler paradoksal bronkospazm oluşturabilir. Eğer bir paradoksal bronkospazm oluşursa Vent-o-sal inhaler hemen kesilir ve gerekli tedavi uygulanır. Vent-o-sal inhaler ile birlikte görülen bronkospazm sıklıkla yeni tüpün ilk kullanımında ortaya çıkar.

Vent-o-sal inhaler, diğer bütün beta-adrenerjik agonistler gibi bazı hastalarda kalp üzerinde atım hızı, kan basıncı gibi ölçülebilir ve/veya bunlara ait semptomatik etkiler ortaya çıkartabilir. Fakat bu etkiler Vent-o-sal inhaler önerilen dozlarının kullanımında çok yaygın görülmezler. Eğer kalp üzerine bu tür etkiler ortaya çıkarsa ilaç kesilmelidir.

Beta-agonistler EKG’de değişiklik meydana getirebilirler.

Vent-o-sal inhaler diğer bütün beta-agonistler gibi, özellikle koroner yetmezlik, kardiyak aritmi ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Astım atakları uzun süreli ve şiddetli olabilir, beta-agonistler tedavide tek başına yeterli olmayabilir. Bu tür durumlarda tedaviye kortikosteroidler gibi bir antiinflamatuvar ajan eklenebilir.

Vent-o-sal inhaler uygulanmasını takiben nadiren ürtiker, anjioödem, kızarıklık, bronkospazm, anafilaksi ve orofarengeal ödem gibi ani aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelebilir.

Vent-o-sal inhaler basınçlı tüplerdedir. Bu nedenle tüpler delinmemeli, sıcak ortamda ve alev yanında bulundurulmamalıdır.

İlacın akciğerlere optimum ulaşması için hastanın nefes alıp verme tekniği kontrol edilerek nefes alma (inspirasyon) ile aerosol uygulamasının aynı anda olmasına (senkronizasyonuna) dikkat edilmelidir.

Salbutamol tirotoksikozlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Daha ziyade nebülizatör ve parenteral uygulanan salbutamol hipokalemiye neden olabilir. Akut astım krizinde kullanılan ksantin türevleri, steroidler, diüretikler ve artmış hipoksi nedeniyle salbutamolün hipokalemik etkisi artabilir. Bu durumlarda potasyum serum düzeyleri kontrol edilmelidir.

Toplardamar yolu ile uygulanan salbutamol ve bazen salbutamol tabletleri, plasenta previa, antepartum hemoraji veya gebelik toksemisi gibi komplikasyonlar dışında erken doğumun sancılarının önlenmesinde kullanılmasına rağmen, inhale salbutamol preparatları erken doğumların tedavisi için uygun değildir. Salbutamol preparatları gebelikteki düşük tehditlerinde kullanılmamalıdır.

Hamilelerde Kullanımı:

Gebelik risk kategorisi C’dir. İlaçların hamilelikte kullanımı ancak annenin elde edeceği fayda fötusun maruz kalacağı potansiyel riskten fazla ise ilaç kullanılır.

Laktasyonda kullanımı:

Salbutamol muhtemelen anne sütüne geçer, bu nedenle ilacın beklenen yararları herhangi bir potansiyel riski dengelenmedikçe emziren annelerde kullanımı önerilmez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Vent-o-sal inhaler iskelet kaslarında tremor meydana getirebilir, bu durum özellikle ellerde belirgindir. Bu etki tüm beta-adrenerjik uyaranlarda görülebilir ve doza bağımlı bir etkidir.

Periferik vazodilatasyon ile birlikte veya tek başına taşikardi meydana gelebilir. Baş ağrısı nadiren bildirilmiştir. İnhale salbutamol ile ağız ve boğaz irritasyonu meydana gelebilir. Kas krampları çok nadir olarak ortaya çıkar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.