Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka VENTOFOR
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj INHALER/AMBALAJ
ATC Kodu R03AC13
ATC Açıklaması Formoterol
NFC Kodu CT
NFC Açıklaması Akciğerlere Uygulanan İnhalasyon Kapsülleri
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 37,21 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 33,21 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Belirtiler: Formoterolün aşırı dozuna bağlı olarak β2-adrenerjik uyarıcıların bulantı, kusma, baş ağrısı, tremor, uykusuzluk, palpitasyonlar, taşikardi, ventriküler aritmiler, metabolik asidoz, hipokalemi, hiperglisemi gibi tipik etkilerinin görülmesi beklenir.

Tedavi: Ventofor kullanımı derhal bırakılarak destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır. Ciddi vakalar hastanede tedavi edilmelidir. Kardiyoselektif beta-blokerler kullanılması düşünülebilir, fakat β2-adrenerjik bloker kullanımı bronkospazma neden olabileceğinden çok dikkatli olmalıdır.

Endikasyonlar

Bronşiyal astım gibi reversibl obstrüktif hava yolları hastalığı olan hastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğuk hava veya egzersizin neden olduğu bronkospazmın profilaksisi.

Kronik bronşit ve anfizem dahil, reversibl kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi. Formoterol’ün KOAH hastalarında yaşam kalitesini geliştirdiği gösterilmiştir.

İnhalasyondan 12 saat sonra Formoterol, hala önemli derecede bronkodilatör etki gösterdiğinden, günde iki defa uygulama şeklindeki idame tedavisi, kronik durumlarla ilişkili gündüz ve gece görülen bronkokonstriksiyonu çoğunlukla kontrol eder.

Farmakodinamik Özellikler

Formoterol potent bir selektif b2-adrenerjik uyarıcıdır. Geri dönüşümlü hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda bronkodilatör etki gösterir. İnhalasyondan sonra etkisi hızla ortaya çıkar (1 ila 3 dakika içinde) ve 12 saat sonra hala belirgin etki gösterir. Terapötik dozlarda, kardiyovasküler etkileri hafiftir ve nadiren ortaya çıkar.

Formoterol pasif bir şekilde duyarlılaşmış insan akciğerinde histamin ve lökotrien salınımını inhibe eder.

Formoterolün insanlarda inhale edilen alerjenler, fiziksel aktivite, soğuk hava, histamin ve metakolinle oluşan bronşiyal spazmın profilaksisinde etkili olduğu gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Absorbsiyon: Uygulanan formoterolün %90’ının yutulduğu ve gastrointestinal kanaldan emildiği düşünülmektedir. Bu da oral formulasyonun farmakokinetik özelliklerinin inhalasyon tozu için de geçerli olduğu anlamına gelir.

300 mcg’a kadar varan dozlarda oral yoldan uygulanan formoterol fumarat gastrointestinal kanaldan hızla emilir. Alımından 0,5-1 saat sonra değişmemiş ilaç maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır. Oral yoldan 80 mcg verildiğinde bunun %65’i ya da daha fazlası absorbe edilir.

Formoterolün farmakokinetiğinin incelenen doz aralığında (20-300 mcg) lineer olduğu görülmüştür. 40 ila 160 mcg/gün dozun tekrarlayan uygulaması belirgin bir ilaç birikimine neden olmamıştır.

Terapötik dozun inhalasyon yoluyla uygulanmasından sonra, genel analitik metotlarla incelendiğinde plazmada formoterol tespit edilmemiştir. Rutin idrar atılımı analizlerinde formoterolün hızla atıldığı görülmüştür. 12-96 mcg uygulamasının ardından, inhalasyondan 1 ila 2 saat sonra maksimum atılım hızına ulaşır.

İnhalasyon tozu (12 ila 24 mcg) ve iki farklı sprey formulasyonu (12 ila 96 mcg) uygulandıktan sonra formoterolün kümülatif üriner atılımı, sistemik formoterol konsantrasyonunda doza bağlı bir artış olduğunu göstermiştir.

Dağılım: Formoterolün %61 ila 64’ü plazma proteinlerine bağlanır (%34’ü primer olarak albümine bağlanır).

Terapötik dozlarla ulaşılan konsantrasyon aralığında bağlanma bölgelerinde doygunluk ortaya çıkmamaktadır.

Biyotransformasyon: Formoterol başlıca glukuronidasyon yoluyla elimine edilir. Bir bölümü glukuronidasyonun ardından o-demetilasyon ile metabolize edilmektedir.

Eliminasyon: Formoterolün eliminasyonu çok fazlıdır. Görünen yarı ömrü incelenen zaman aralığına bağlıdır. Oral uygulamadan 6, 8 veya 12 saate varan sürelerin sonrasında elde edilen plazma ya da kan konsantrasyonları temel alındığında, eliminasyon yarı ömrünün 2-3 saat olduğu görülür. İnhalasyondan 3 ve 16 saat sonraki idrar atılımı temel alındığında ise yarı ömrünün 5 saat olduğu görülmüştür.

Formoterol ve metabolitleri vücuttan tamamen uzaklaştırılır. Oral uygulanan dozun 2/3’ü idrar yoluyla ve 1/3’ü feçes yoluyla atılırlar. Uygulanan dozun %6 ila 9’u idrarda değişmemiş olarak bulunur. Formoterolün renal klirensi 150 mL/dak.’dır.

Farmasötik Şekli

İnhaler Kapsül

Formülü

Her kapsül;

Formoterol fumarat 12 mikrogram (mcg) içerir.

Yardımcı madde: Laktoz

İlaç Etkileşmeleri

Kinidin, disopiramid, prokainamid, fenotiyazinler, antihistaminikler ve trisiklik antidepresanlar gibi ilaçlar QT aralığının uzaması ve artmış ventriküler aritmi riski ile ilişkili olabilir. Diğer sempatomimetik maddelerin birlikte verilmesi, formoterolün istenmeyen etkilerini güçlendirebilir. Monoamin oksidaz inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar ile tedavi edilmekte olan hastalara formoterol dikkatle verilmelidir, çünkü β2-adrenerjik uyarıcıların kardiyovasküler sistem üzerine etkileri güçlenebilir. Ksantin türevleri, steroidler veya diüretikler ile birlikte tedavi β2-agonistlerin muhtemel hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir. Hipokalemi kalp glikozidleri ile tedavi edilen hastalarda kardiyak aritmilere duyarlığı artırabilir. Adrenerjik blokerler formoterolün etkisini zayıflatabilirler veya antagonize edebilirler. Bu yüzden formoterol zorunlu olmadıkça, β-adrenerjik blokerler (göz damlaları dahil) ile birlikte verilmemelidir.

Kontraendikasyonlar

Formoterol fumarat ve/veya formulasyonun içindeki maddelerden birine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde aşağıdaki gibi kullanılır:

Erişkinler:

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı:

Düzenli idame tedavisi için, günde iki defa 1-2 inhaler kapsül (12-24 mcg).

Reversibl obstrüktif hava yolları hastalığı:

Düzenli idame tedavisi için, günde iki defa 1-2 inhaler kapsül (12-24 mcg).

Gerekirse idame tedavisi için gerekli doza ek olarak belirtilerin hafifletilmesi için hergün 1-2 kapsül ilave edilebilir. Haftada iki günden fazla ilave dozlara ihtiyaç olduğutakdirde doktora danışılmalı ve tedavi yeniden değerlendirilmelidir, çünkü bu durumhastalığın ağırlaştığının belirtisi olabilir.

Egzersizin neden olduğu bronkospazma karşı profilaksi veya bilinen kaçınılamaz bir alerjen ile temastan önce:

Söz konusu durumdan 15 dakika önce 1 inhaler kapsül (12 mcg) inhale edilmelidir.Ciddi astım hastalarında 2 inhaler kapsül (24 mcg) gerekli olabilir.

5 yaşındaki ve daha büyük çocuklar:

Reversibl obstrüktif hava yolları hastalığı:

Düzenli idame tedavisi için, günde iki defa 1 inhaler kapsül (12 mcg).Gerekirse idame tedavisi için gerekli doza ek olarak belirtilerin hafifletilmesi için hergün 1-2 kapsül ilave edilebilir. Haftada iki günden fazla ilave dozlara ihtiyaç olduğutakdirde doktora danışılmalı ve tedavi yeniden değerlendirilmelidir, çünkü bu durumhastalığın ağırlaştığının belirtisi olabilir.

Egzersizin neden olduğu bronkospazma karşı profilaksi veya bilinen kaçınılamaz bir alerjen ile temastan önce:

Söz konusu durumdan 15 dakika önce 1 inhaler kapsül (12 mcg) inhale edilmelidir.

Foradil 5 yaşından küçük çocuklara tavsiye edilmez.İlacın uygun kullanımından emin olmak için inhalerin kullanılması doktor veya eczacıtarafından hastaya gösterilmelidir. Jelatin kapsülün parçalanabileceği ve inhalasyondan sonra ağıza veya boğaza küçük jelatin parçacıklarının ulaşabileceği hastaya anlatılmalıdır. Bu durumun meydana gelme olasılığı kapsülü bir defadan fazla delmeyerek minimuma indirilmiştir. Kapsüller blisterambalajından kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.


İNHALER KULLANIM TALİMATI

1- Kapağı çekerek çıkarınız.

2- İnhalerin tabanını sıkıca tutarak, ağızlığı ok yönünde çevirerek açınız.

3- Kapsülü kapsül şeklindeki boşluğa yerleştiriniz. (Kapsül kullanımdan hemen önce blister ambalajından çıkarılmalıdır.)

 

4-Ağızlığı çevirerek kapatınız.

5-İnhaleri dik tutarak; SADECE BİR KEZ kırmızı düğmelerin her ikisine birden basınız ve bırakınız. Kapsül bu aşamada delinecektir. 

Not: Kapsül bu aşamada parçalanabilir ve jelatin parçaları ağız ve boğazınıza gelebilir. Yutulması sakıncalı değildir. Kapsülün parçalanma riskini minimuma indirebilmek için, kapsül saklama koşullarına uygun saklanmalı (Bkz. Saklama Koşulları); blister ambalajından, hemen kullanım öncesi çıkarılmalı, sadece bir defa delmelidir.

 6-    Nefesinizi olabildiğince hızlı veriniz.

  

 

 

7- Ağızlığı ağzınıza yerleştirip, başınızı hafifçe geriye eğiniz. Ağızlık kısmını dudaklarınızla sıkıca sarınız ve hızla olabildiğince derin nefes alınız. Kapsül inhalerden bir vızıltı duymadıysanız; kapsül sıkışmış olabilir. Bu durumda inhaleri açınız ve kapsülü sıkıştığı yerden kurtarınız. KIRMIZI DÜĞMELERE TEKRAR BASMAYINIZ.

8-    Vızıldamayı duyduğunuzda, nefesinizi tutabildiğiniz kadar tutunuz. İnhaleri ağzınızdan çıkararak nefes veriniz. İnhaleri açarak kapsülü kontrol ediniz. Eğer kapsül içinde toz kalmışsa, 6,7 ve 8. basamakları tekrar ediniz.

 

9-    Kullandıktan sonra inhaleri açınız, boş kapsülü çıkarınız, ağızlığı ve kapağını tekrar kapatınız.

           

 

İnhalerin Temizlenmesi: Tozları uzaklaştırmak için ağızlık ve kapsül yuvasını kuru bir bez veya temiz, yumuşak bir fırça ile siliniz.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Uyarılar/Önlemler

Akut veya kötüleşmiş astım: Formoterol oral inhalasyon tozu astımın akut alevlenmelerinde ve gittikçe kötüleştiği durumlarda kullanılmamalıdır. Daha önce etkili olan dozlara karşı yetersiz cevap görülüyorsa, bu durum astımın kötüleştiğini gösterebilir ve yeniden değerlendirme gereklidir. Eğer uygulanan β2-agonist bronkodilatör tedavi ile astım semptomları yeterli derecede kontrol edilemiyorsa, tedaviye antienflamatuar bir ajanın eklenip eklenmeyeceği yeniden gözden geçirilmelidir. Bu durumda formoterol dozunun artırılması önerilmez.

Paradoksal bronkospazm: Diğer inhale beta2-agonistlerde olduğu gibi, formoterol de paradoksal bronkospazma neden olabilir ve bu durumda formoterol tedavisi derhal kesilmeli ve alternatif tedavi başlatılmalıdır.

Eş zamanlı antiinflamatuar tedavi: Genellikle, bir β2-agonist ile düzenli tedaviye ihtiyaç duyan hastalara, aynı zamanda düzenli ve yeterli dozlarda inhalasyon yoluyla bir antiinflamatuar (örneğin kortikosteroidler ve/veya çocuklarda sodyum kromoglikat) veya oral kortikosteroidler de verilmelidir. Formoterol reçete edildiğinde hastalar, aldıkları antiinflamatuar tedavinin yeterliliği açısından değerlendirilmelidirler. Hastalara, formoterol almaya başladıktan sonra, belirtilerde düzelme olduğunda bile, antiinflamatuar tedaviye değişiklik yapmaksızın devam etmeleri öğütlenmelidir. Belirtilerin devam etmesi veya belirtilerin kontrolü için formoterol dozlarını artırmak gereği, genellikle hastalığın kötüleşmesinin belirtisidir ve doktorun astım tedavisini yeniden değerlendirmesi gerekir.

Eşzamanlı kısa-etkili bronkodilatörler: Eğer hasta formoterol oral inhalasyon tedavisine başladığında düzenli olarak kısa-etkili inhale β2 bronkodilatörler kullanıyorsa, bu ilaçları kullanmayı bırakması gerekmektedir. Ventofor ile tedavi sırasında, kısa etki süreli beta2-agonistler sadece akut astım semptomlarının ortaya çıkması halinde, semptomatik iyileştirme için kullanılabilir.

Kardiyovasküler etkiler: Önerilen dozlarda çok yaygın olmadığı halde oral inhalasyon formoterol tedavisi ile ilgili olarak, klinik olarak önemli sistolik ve/veya diyastolik kan basıncı, kalp hızı ve EKG (T dalgasında genişleme, QT aralığında uzama, ST segmenti çökmesi) değişiklikleri bildirilmiştir. Bu belirtiler ortaya çıkarsa ilacın kullanımına son verilmelidir. Kardiyovasküler etkiler genel olarak birkaç saat içinde ortadan kalkmıştır. Diğer sempatomimetik aminler gibi, formoterol de özellikle koroner yetmezliği, kardiyak aritmi, veya hipertansiyon gibi kardiyovasküler bozuklukları olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Metabolik etkiler: β2-adrenerjik uyarıcıların hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetik hastalarda formoterol tedavisi başlatıldığında ek kan glukoz kontrolleri tavsiye edilir.

Hipokalemi: β2-agonist ile tedavi sonucunda ciddi hipokalemi olabilir. Hipoksi ve birlikte uygulanan tedavi bu etkiyi şiddetlendirebileceğinden, şiddetli astımda özel bir dikkat önerilir. Böyle durumlarda serum potasyum düzeylerinin izlenmesi tavsiye edilir.

Gebelikte ve emzirme durumunda kullanımı: Gebelik risk kategorisi C’dir. Gebelerde kullanımının güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Daha güvenli bir alternatif varsa gebelerde kullanılmamalıdır. Uterus kontraksiyonlarını engelleyebilir, doğumda fayda ve risk oranı dikkatli değerlendirilmelidir. Formoterolün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Formoterol kullanan anneler emzirmemelidir.

Pediatride kullanım: 5 yaşın altındaki çocuklarda astımın idame tedavisinin etkinlik ve güvenilirliği tam olarak değerlendirilmemiştir. Egzersizin neden olduğu bronkospazma karşı koruyucu tedavinin etkinlik ve güvenilirliği 12 yaşın altındaki çocuklarda tam olarak değerlendirilmemiştir.

Yaşlılarda kullanım: Etkinlik ve güvenilirlik acısından genç ve yaşlılar arasında önemsenecek farklılıklar olmamakla beraber, bazı yaşlılarda daha güçlü bir duyarlılığın söz konusu olabileceği unutulmamalıdır.

Araç ve makine kullanımına etkisi: Formoterolün araç sürme yeteneği üzerine bir etkisi olmadığı düşünülmektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Formoterol kullanan hastaların %1’inde aşağıdaki yan etkiler görülebilir.

Kas-iskelet sistemi: Bazen tremor (doza bağımlı), ender olarak kas krampları, kas ağrısı.

Kardiyovasküler sistem: Bazen palpitasyonlar, ender olarak taşikardi ve göğüs ağrısı.

Merkezi sinir sistemi: Bazen baş ağrısı, ender olarak ajitasyon, baş dönmesi (doza bağımlı), anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk.

Solunum sistemi: Ender olarak bronkospazmda şiddetlenme, bronşit, göğüs enfeksiyonları, dispne, göğüs ağrısı.

Lokal iritasyon: Ender olarak orofaringeal iritasyon, disfoni.

Diğerleri: Çok ender olarak anafilaktik reaksiyonlar (şiddetli hipotansiyon ve anjiyoödem, ürtiker ve bronkospazm gibi). Virütik enfeksiyonlara az da olsa rastlanır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.