Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Nobel İlaç San. veTic. A.ş.
Marka VESANOID
Etken Madde Kodu SGKFTV-TRETINOIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu L01XX14
ATC Açıklaması Tretinoin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A08354
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 686,52 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 615,54 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği durumuyla ilgili kapsamlı bilgi olmadığından doz bir önlem olarak 25 mg/m2’e azaltılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği durumuyla ilgili kapsamlı bilgi olmadığından doz bir önlem olarak 25 mg/m2’e azaltılmalıdır.
Doz Aşımı
Şu ana kadar all-trans retinoik asit ile doz aşımı olgusu bildirilmemiştir. Bununla beraber, kazara gelişen ATRA aşırı dozunda A hipervitaminozunun geri dönüşlü belirtileri (başağrısı, kusma, bulantı) görülebilir. Akut promiyelositik lösemide önerilen doz, solid tümörlü hastalarda tolere edilen maksimum dozun dörtte biridir ve çocuklarda tolere edilen maksimum dozun altındadır. Aşırı doz durumunda spesifik bir tedavi yoktur ancak hastanın özel hematoloji ünitesinde tedavi edilmesi önemlidir.
Endikasyonlar
Vesanoid, akut promiyelositik lösemide (APL; FAB sınıflamasında AML-M3) remisyon indüksiyonunda endikedir. Önceden tedavi edilemeyen hastalar ve standart kemoterapiden sonra nüks yaşayan hastalar (antrasiklin ve sitozin arabinozid veya ona eşdeğer tedaviler) veya herhangi bir kemoterapiye yanıtsız kalan hastalar all-trans retinoik asit ile tedavi edilebilirler. Kemoterapi ile all-trans retinoik asidin kombinasyonu tek başına kemoterapiye kıyasla sağkalımı arttırır ve nüks riskini azaltır. İdame tedavisi halen incelenmektedir ancak idame tedavisi olarak yalnızca all-trans retinoik asit tedavisi gören hastalarda yanıt kaybı bildirilmiştir.
Farmakodinamik Özellikler
All-trans retinoik asit, retinolün doğal bir metabolitidir, doğal ve sentetik analogları kapsayan retinoidler sınıfına dahildir. All-trans retinoik asit ile yapılan in vitro çalışmalarda, insan miyeloid lösemi hücre dizileri de dahil olmak üzere transforme hemopoetik hücre dizilerinde hücre proliferasyonunu inhibe ettiği ve diferansiyasyon indüksiyonu yaptığı gözlenmiştir. Akut promiyelositik lösemideki (APL) etki mekanizması bilinmemektedir ancak retinoik asidin α-reseptörü PML olarak adlandırılan bir proteinle birleşince değişikliğe uğradığından, bu etkinin all-trans retinoik asidin nükleer retinoik asit reseptörüne (RAR) bağlanmasındaki bir değişikliğe bağlı olarak gerçekleştiği düşünülmektedir.
Farmakokinetik Özellikler
All-trans retinoik asit, A vitamininin endojen bir metabolitidir ve normal olarak plazmada bulunur. Oral dozları iyi emilir ve normal gönüllülerde, alındıktan 3 saat sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. All-trans retinoik asidin emilimi, hastalar arasında ve aynı hastada farklılıklar gösterir. Plazmada, all-trans retinoik asit plazma proteinlerine ileri derecede bağlanır. Pik düzeylerinin ardından, plazma konsantrasyonları ortalama 0.7 saatlik bir eliminasyon yarı-ömrü ile düşmeye başlar. 40 mg'lık tek bir dozun ardından, plazma konsantrasyonları 7-12 saat içerisinde endojen düzeylere döner. Çoğul doz uygulamasından sonra herhangi bir birikme gözlenmez ve all-trans retinoik asit vücut dokularında tutulmaz.
 
Oksidasyon ve glukuronidasyon yolu ile oluşan metabolitlerin böbrekler tarafından atılması başlıca eliminasyon yoludur (%60). All-trans retinoik asit izomerize edilerek 13-cis retinoik aside ve okside edilerek 4-okso metabolitlerine dönüştürülür. Bu metabolitlerin yarılanma ömürleri all-trans retinoik aside göre daha uzundur ve birikme gösterebilir. Devamlı doz uygulaması sırasında plazma konsantrasyonlarında ortaya çıkabilen belirgin azalışın, klerensi arttırıp oral dozlardan sonraki biyoyararlılığı azaltan sitokrom P-450 enziminin indüksiyonuna bağlı olması olasıdır. Şu anda, ATRA ve daunorubisin arasında etkileşim olduğunu gösteren hiçbir veri yoktur.
 
Özel durumlarda farmakokinetik: 
Böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar için gereken doz ayarlamaları henüz araştırılmamıştır. Önlem olması açısından, doz günde 25 mg/m2’ye düşürülebilir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Farmasötik Şekli
Yumuşak jelatin kapsül
Formülü
Bir yumuşak jelatin kapsül 10 mg all-trans retinoik asit (tretinoin) içerir.
Yardımcı maddeler: Sorbitol, titan dioksit, demir oksit sarı, demir oksit kırmızı
İlaç Etkileşmeleri
All-trans retinoik asit karaciğerdeki P450 sistemi tarafından metabolize edildiğinden bu sistemi indükleyen veya inhibe eden ilaçların bu tedaviyle beraber uygulandığı hastalarda farmakokinetik parametrelerin değişme olasılığı vardır. Karaciğerdeki P450 sistemini indükleyen ilaçlar rifampisin, glukokortikoidler, fenobarbital ve pentobarbitaldir. Karaciğerdeki P450 sistemini inhibe eden ilaçlar ketokonazol, simetidin, eritromisin, verapamil, diltiazem ve siklosporindir. Bu ilaçlarla beraber kullanımın all-trans retinoik asidin etkinliğini veya toksisitesini artırdığına ilişkin hiçbir veri yoktur.All-trans retinoik asit ile daunorubisin ve AraC arasında farmakokinetik açıdan herhangi bir etkileşim olduğuna dair hiçbir veri yoktur.
 
Traneksamik asit, aminokaproik asit ve aprotinin gibi antifibrinolitik ajanlar: 
All-trans retinoik asit ve antifibrinolitik ajanlarla birlikte tedavi edilen hastalarda nadiren fetal trombotik komplikasyonlar bildirilmiştir. Bu nedenle bu ajanlarla all-trans retinoik asit birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Kafa-içi hipertansiyon / psödotümör serebriye neden olduğu bilinen ajanlar: 
All-trans retinoik asit kafa-içi hipertansiyon / psödotümör serebriye neden olabilir. All-trans retinoik asit ve kafa-içi hipertansiyon / psödotümör serebriye neden olduğu bilinen ajanların eş zamanlı kullanımı bu riski arttırabilir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Kontrendike ilaç ilişkileri (Bkz. Kontrendikasyonları).
 
A vitamini:
Diğer retinoidlerde olduğu gibi all-trans retinoik asit A vitamini ile kombine kullanılmamalıdır çünkü A hipervitaminozu sendromu ağırlaşabilir.
Kontraendikasyonlar
Vesanoid all-trans retinoik aside veya onun bileşimindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. All-trans retinoik asit teratojeniktir; dolayısıyla gebelerde ve emziren annelerde kontrendikedir (Bkz. Gebelik ve Emzirme Dönemindeki Kullanımı).
 
All-trans retinoik asidin A vitamini ile kombine uygulanması kontrendikedir (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
APL hastalarına oral uygulama yapılırken iki eşit doza bölünmüş olarak günde toplam 45 mg/m2’lik (vücut alanı) doz önerilir. Bu, erişkin dozu olarak yaklaşık 8 kapsüle denk gelir. Pediatrik hastaların şiddetli toksisite gelişmediği sürece 45 mg/m2’lik dozla tedavisi önerilir. Özellikle inatçı başağrısı olan çocuklarda doz azaltılmalıdır.
 
Tam remisyona ulaşılıncaya kadar tedaviye 30-90 gün devam edilmelidir.
 
Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği durumuyla ilgili kapsamlı bilgi olmadığından doz bir önlem olarak 25 mg/m2’e azaltılmalıdır.
 
Remisyona ulaşıldıktan sonra hemen antrasiklin ve sitozin arabinozid içeren konsolidasyon kemoterapisine başlanmalıdır ve 5-6 hafta arayla üç tedavi seansı uygulanmalıdır.
 
Tek başına ATRA ile remisyon olmuşsa, kemoterapiyle beraber uygulanan ATRA dozunda değişiklik yapmaya gerek yoktur.
 
Besinlerin all-trans retinoik asidin biyoyararlanımına etkisi tam olarak bilinmemektedir.
 
Retinoidler sınıfının biyoyararlanımının besinlerle beraber arttığı bilindiğinden all-trans retinoik asidin öğünle beraber veya öğünden kısa bir süre sonra uygulanması önerilir.
 
Şişeyi sıkıca kapalı olarak saklayınız.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Yoktur.
Saklama Koşulları
30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Vesanoid 10 mg yumuşak jelatin kapsül, 100 adet, şişede
Uyarılar/Önlemler
Klinik çalışmalarda bazen “Retinoik Asit Sendromu” (RAS) ile ilişkili olarak sıklıkla (%75) hiperlökositoz gözlenmiştir. All-trans retinoik asit ile tedavi edilen birçok APL hastasında RAS (bazı klinik çalışmalarda bu oran %25’e varır) bildirilmiştir. RAS ateş, dispne, akut solunum güçlüğü, pulmoner infiltratlar, hipotansiyon, plevral ve perikardiyal efüzyon, ödem, ağırlık artışı, karaciğer, böbrek ve çok sayıda organ yetmezliği ile karakterizedir. Hiperlökositoz ile birleşen RAS ölümcül olabilir.
 
Yalnızca all-trans retinoik asit tedavisi gördüklerinde hiperlökositoz geliştiren hastalarda RAS, lökosit sayısına (WBC) bakılarak ve all-trans retinoik asit tedavisine tam doz antrasiklin bazlı kemoterapi eklenmesiyle önlenebilir. Güncel tedavi önerileri şunlardır:  
  • Tanı sırasında veya all-trans retinoik asit ile kemoterapi kombinasyonu uygulandığı zaman lökosit sayısı > 5x109/L olan hastaların hızla tedavi edilmesi.
  • ATRA tedavisinin 0. gününde lökosit sayısı < 5x109/L olan hastalarda ve lökosit sayısı: tedavinin 1-6. gününde ≥ 6x109/L olduğunda,tedavinin 7-10. gününde ≥ 10x109/L olduğunda, tedavinin 11-28. gününde ≥ 15x109/L olduğunda ATRA tedavisine tam doz kemoterapi eklenmesi.
  • Hastada bu sendroma ait erken belirtiler görüldüğünde deksametazon tedavisi (en çok 3 gün süreyle veya semptomlar tam olarak geçinceye kadar 12 saatte bir 10 mg). 
  • Hafif ve ağır RAS durumlarında all-trans retinoik asit tedavisinin geçici olarak kesilmesi düşünülmelidir. 

Tedavinin ilk ayında herhangi bir organ sistemini kapsayabilen tromboz (hem venöz hem de arteryel) riski vardır (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Bu nedenle hastaları Vesanoid ve anti-fibrinolitik ajanlarla (traneksamik asit, aminokaproik asit veya aprotinin gibi) kombine tedavi ederken dikkatli olunmalıdır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri). 

All-trans retinoik asit kafa-içi hipertansiyon/psödotümör serebriye neden olabilir. Kafa-içi hipertansiyon/psödotümör serebriye neden olduğu bilinen diğer ajanlarla (ör. tetrasiklinler) eş zamanlı kullanım bu riski arttırabilir (Bkz. İlaç Etkileşimleri).

All-trans retinoik asit hematolojik/onkolojik hastalıkların tedavisinde deneyimli bir doktorun sıkı gözetimi altında yalnızca APL hastalarına uygulanmalıdır.
 
Kanama profilaksisi ve enfeksiyonun acil tedavisi gibi akut promiyelositik lösemili hastalara uygulanan destekleyici tedavi tretinoin tedavisi sırasında devam etmelidir. Hastanın hematolojik profili, pıhtılaşma profili, karaciğer fonksiyon testi sonuçları ve trigliserid ve kolesterol düzeyleri sık sık kontrol edilmelidir. Mikrodoz progesteron preparatları (minipill) all-trans retinoik asit tedavisi sırasında gebelikten korunmak için yeterli bir yöntem olmayabilir. Hasta bu konuda bilgilendirilmelidir.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
 
Gebelik Kategorisi: D
 
Aşağıda verilen tüm önlemler hastalığın şiddeti ve tedavinin aciliyeti açısından dikkate alınmalıdır.
 
Gebelik:
All-trans retinoik asit teratojeniktir. Hastanın durumunun şiddeti ve tedavinin aciliyetine bağlı olarak all-trans retinoik asidin faydaları fetal anormallik riskinden fazla olmadığı sürece, bu madde tedavi kesildiği sırada veya kesildikten bir ay sonra gebe olan ve gebe kalma olasılığı olan kadınlarda kontrendikedir. Doz veya tedavi süresinden bağımsız olarak all-trans retinoik asit uygulandığı sırada gebe kalındığında ilaca maruz kalan fetusun deforme doğması riski çok büyüktür. All-trans retinoik asit çocuk sahibi olma yaşındaki kadın hastalarda yalnızca şu koşullarda uygulanmalıdır:
  • Kadın hasta all-trans retinoik asit ile tedavi olurken ve tedavi bittikten sonraki bir ay içinde gebe kalmasının tehlikeleri konusunda doktoru tarafından bilgilendirilmiş olmalıdır. 
  • Kadın hasta zorunlu doğum kontrol önlemlerini uygulamaya isteklidir. All-trans retinoik asit tedavisi görecek olan ve çocuk sahibi olma potansiyeline sahip her kadının all-trans retinoik asit tedavisi sırasında ve tedavi kesildikten sonraki bir ay boyunca etkili doğum kontrol yöntemleri uygulaması zorunludur.
  • Tedavi boyunca her ay gebelik testi yapılmalıdır.
Bu önlemlere rağmen all-trans retinoik asit tedavisi sırasında veya tedavi kesildikten bir ay sonra gebelik geliştiğinde –özellikle de all-trans retinoik asit gebeliğin ilk trimestrinde uygulandığında- fetusta malformasyon riski yüksektir.
 
Emzirme:
All-trans retinoik asit tedavisine başlandığında emzirmeye son verilmelidir.

Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi
All-trans retinoik asit ile tedavi edilen hastalarda, özellikle baş dönmesi ve baş ağrısı gelişiyorsa, araba veya makine kullanma becerisi bozulabilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Önerilen günlük dozda all-trans retinoik asit ile tedavi edilen hastalarda en sık karşılaşılan yan etkiler, all-trans retinoik asidin diğer retinoidlere benzer olarak yol açtığı A hipervitaminozu sendromu belirtileri ve semptomlarını içerir.
 
Deri: Kuruma, eritem ve döküntü, pruritus, terleme, saç dökülmesi. Nadiren genital ülserasyon ve Sweet sendromu bildirilmiştir. Ayrıca nadiren Eritema nodusum da bildirilmiştir.
 
Mukoz membranlar: Şeilit, enflamatuar semptomlarla beraber veya tek başına ağız, burun, konjunktiva ve diğer müköz membranlarda kuruma.
 
Merkezi sinir sistemi: Baş ağrısı, kafa-içi hipertansiyon/ psödotümör serebri (özellikle çocuklarda), ateş, titreme, baş dönmesi, konfüzyon, anksiyete, depresyon, paresteziler, insomnia, kırgınlık.
 
Sinirsel-duyusal sistem: Görme ve işitme bozuklukları.  
 
İskelet-kas sistemi: Kemik ağrısı, göğüs kafesinde ağrı. Nadiren kas iltihabı (miyozit) bildirilmiştir.  
 
Gastrointestinal sistem: Kusma, karın ağrısı, konstipasyon, diyare, iştah kaybı, pankreatit.
  
Metabolik, hepatik ve renal fonksiyon kaybı: Serum trigliseridleri, kolesterol, kreatinin ve transaminazlarda (ALAT, ASAT) artış. Bazı hiperkalsemi vakaları bildirilmiştir.
  
Solunum sistemi: Dispne, solunum yetmezliği, plevra efüzyonu ve astım benzeri sendrom.
  
Kardiyovasküler sistem: Aritmiler, yüz kızarması, ödem. Çeşitli bölgeleri kapsayan (ör: serebrovasküler olay, miyokardiyal enfarktüs, renal enfarktüs) tromboz olguları (hem venöz hem de arteryel) seyrek olarak bildirilmiştir.
  
Hematolojik: Nadiren trombositoz bildirilmiştir. Özellikle bazofilik farklılaşma ile ilişkili olan, APL hastalarında, nadiren semptomatik hiperhistaminemi ile birlikte veya tek başına görülen belirgin bazofili bildirilmiştir.
  
Diğer: Nadiren, özellikle deriyi de içine alan vaskulit bildirilmiştir.  
 
Tedaviye devam etme veya son verme kararı tedavinin faydasına karşılık hastalığın şiddeti değerlendirilerek verilmelidir.
 
APL hastalarında Retinoik Asit Sendromu
 
Potansiyel olarak öldürücü olan bu sendromun belirtileri, semptomları ve bulguları, önleme ve tedavi yöntemleriyle beraber yukarıda tarif edilmiştir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Teratojenite: Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı bölümüne bakınız.  
 
Çocuklarda tretinoin kullanımıyla ilgili bilgiler sınırlıdır. Tretinoinle tedavi edilen çocuklarda toksisite artışı -özellikle de psödotümör serebri artışı- bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.