Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Marka VIDAZA
Etken Madde Kodu SGKESL-AZASITIDIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01BC07
ATC Açıklaması Azasitidin
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A10386
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 1063,87 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 952,16 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E704A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı durumunda, hasta uygun kan sayımları yapılarak izlenmeli ve gerekirse, destek tedavi almalıdır. Azasitidinin doz aşımı için bilinen spesifik bir antidotu yoktur.
Klinik çalışmalar sırasında Azasitidin ile doz aşımı bir vakası da rapor edilmiştir. Hasta, önerilen başlangıç dozunun neredeyse 4 katı olan, yaklaşık 290 mg/m2 tek i.v. dozu aldıktan sonra, hastada diyare, bulantı ve kusma görülmüştür. Olaylar sekel bırakmadan düzelmiş ve bir sonraki gün doğru doza yeniden başlanmıştır.

GEÇİMSİZLİK
Bu ürün, hazırlama bölümünde belirtilen tıbbi ürünler dışındaki ürünler ile karıştırılmamalıdır.

Endikasyonlar
  • VIDAZA, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nun miyelodisplastik sendrom (MDS) sınıflandırılmasına göre aşırı blast artışı gösteren dirençli anemi tip I ve tip II (RAEB-1 ve RAEB-2) tedavisinde,
  • Diğer miyelodisplastik sendrom alt tiplerinde eşlik eden sitogenetik kötü risk, ağır dishematopoiez, yoğun enfeksiyonlarla seyreden lökopeni, klinik kanamalara neden olabilecek trombositopeni ve transfüzyonlarla düzeltilemeyen derin refrakter anemi hallerinde endikedir.
  • Hematopoietik kök hücre nakli adayı olmayan erişkin hastalarda kemik iliğinde blast artışı olan Kronik Miyelomonositer Lösemi (KMML) tedavisinde en fazla 4 kür olarak VIDAZA kullanılabilir.
  • Hematopoietik kök hücre nakli adayı olmayan erişkin hastalarda kemik iliğinde her 3 seride displazi ve % 20-30 üzerinde blast artışı olan Akut Miyeloid Lösemi (AML) tedavisinde en fazla 4 kür olarak VIDAZA kullanılabilir.
Farmakodinamik Özellikler

Antimetabolit
ATC kodu: L01BC

Azasitidinin, DNA'nın hipometilasyonunu sağlayarak ayrıca kemik iliğinde anormal hematopoetik hücreler üzerinde doğrudan sitotoksisiteye neden olarak, antineoplastik etki gösterdiği düşünülmektedir. İn vitro DNA metilasyonunun maksimum inhibisyonu için gereken azasitidin konsantrasyonu, DNA sentezinin tamamen supresyonuna neden olmaz. Hipometilasyon; genlere farklılaşma ve proliferasyon için kritik olan normal fonksiyonu yeniler. Azasitidinin toksik etkileri,- normal büyüme kontrol mekanizmalarına daha fazla cevap vermeyen kanser hücreleri de dahil olmak üzere,- hızla bölünen hücrelerin ölümüne neden olur. Non-prolifere hücreler, göreceli olarak azasitidine duyarsızdır.

Klinik Deneyim
VIDAZA'nın etkinliği ve güvenirliği uluslararası, çok merkezli, kontrollü, açık, randomize, paralel gruplu, Faz 3 karşılaştırmalı araştırmada (AZA PH GL 2003 CL 001) incelenmiştir. Araştırmada şu hastalıklara sahip hastalar yer almıştır: Uluslararası Prognostik Skorlama Sistemine (IPSS) göre intermediate-2 ve yüksek riskli MDS, artmış blast sayısı ile birlikte dirençli anemi (RAEB), lösemiye dönüşüm halindeki artmış blast sayısı ile birlikte dirençli anemi (RAEB-T) ve Fransız Amerikan İngiliz (FAB) sınıflandırma sistemine göre modifiye kronik miyelomonositik lösemi (mCMML). RAEB-T hastaları (%21-30 blast) güncel WHO sınıflandırma sisteminde AML hastası olarak kabul edilmektedir. Azasitidin ve beraberinde en iyi destek tedavi (BSC) (n= 179) konvansiyonel tedavi rejimleri (CCR) ile karşılaştırılmıştır. CCR, sadece BSC (n= 105), düşük doz sitarabin ve beraberinde BSC (n= 49) veya standart indüksiyon kemoterapi ile BSC'den (n= 25) oluşmuştur.

Hastalar randomizasyondan önce doktorları tarafından 3 CCR'den bir tanesine seçilmişlerdir. Hasta VIDAZA grubuna randomize olmamışsa, önceden belirlenen CCR tedavisini almıştır. Hastanın araştırmaya dahil edilmesi için gereken kriterlerden bir tanesi de "Eastern Cooperative Oncology Group" (ECOG) performansının 0-2 arasında olmasıdır. Sekonder MDS'si olan hastalar araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırmanın primer sonlanım noktası toplam sağ kalım süresidir. VIDAZA 7 gün boyunca günlük 75 mg/m2 doz subkutan olarak uygulanmıştır, 21 gün ara verilmiştir (28 günden oluşan tedavi siklusu). Bu tedaviye medyan 9 siklus (1-39 siklus aralığında) ve ortalama olarak 10.2 siklus boyunca devam edilmiştir. Tedavi Amaçlı Popülasyonda (ITT) medyan yaş 69'dur (38-88 yıl arası).

358 hasta (179 azasitidin ve 179 CCR) üzerinde yapılan ITT analizinde, VIDAZA tedavisinde medyan 24.46 aylık bir sağ kalıma karşı, CCR tedavisinde 15.02 aylık bir sağ kalım olduğu saptanmıştır. Aradaki fark 9.4 ay olup, logaritma sıra sınamasındaki p değeri 0.0001'dir. Tedavi etkisi için tehlike oranı (HR) 0.58'dir (%95 CI: 0.43, 0.77). Azasitidin kullanan hastalarda iki yıllık sağ kalım oranı %50.8 iken; CCR hastalarında %26.2'dir (p< 0.0001).

 

ANAHTAR: AZA= azasitidin; CCR= konvansiyonel tedavi rejimleri; CI= güvenirlilik aralığı; HR= tehlike oranı

VIDAZA'nın sağ kalım konusunda sağladığı yararlar, kontrol grubunda kullanılan CCR tedavi seçeneğinden (tek başına BSC, düşük doz sitarabin ile BSC veya standart indüksiyon kemoterapisi ile BSC) bağımsız olarak, tutarlılığını korumuştur.

IPSS sitogenetik alt gruplar analiz edildiğinde, tüm gruplarda (iyi, intermediate, monozomi 7 dahil olmak üzere kötü sitogenetik), gözlemlenen medyan sağ kalım konusunda benzer bulgulara ulaşılmıştır.

Yaş alt grupları analiz edildiğinde tüm gruplarda medyan sağ kalımda artış görülmüştür (< 65 yıl, >65 yıl ve >75 yıl).
VIDAZA tedavisi alan grupta ölüm veya AML'ye dönüşüm için geçen medyan süre 13.0 ay iken; bu süre CCR tedavisi alan grupta 7.6 aydır. VIDAZA 5.4 aylık avantaj sağlamış olup, logaritma sıra sınamasındaki p-değeri 0.0025'dir.

Ayrıca, VIDAZA tedavisi sitopeni ve semptomlarında azalma ile birliktelik göstermiştir. VIDAZA tedavisi alan grupta eritrosit (RBC) ve platelet transfüzyonlarına duyulan ihtiyaç azalmıştır. Azasitidin grubunda yer alan, araştırmanın başında RBC transfüzyonuna bağımlı olan hastaların %45'i tedavi periyodu içinde RBC transfüzyonundan bağımsız hale gelmiştir, bu oran CCR gruplarında %11.4'dir (%33.6'lık istatistiksel olarak anlamlı (p< 0.0001) bir fark) (%95 CI; 22.4, 44.6). Başlangıçta RBC transfüzyonuna bağımlı olan, daha sonra bağımsız hale gelen, azasitidin grubunda bulunan hastalar arasında RBC transfüzyonundan bağımsız kalma süresi medyan 13 aydır.

Yanıt, araştırmacı veya "Independent Review Committee" (Bağımsız İnceleme Komitesi-IRC) tarafından değerlendirilmiştir. Araştırmacının azasitidin grubunda saptadığı toplam yanıt (tam remisyon [CR] + parsiyel remisyon [PR]) %29, kombine CCR grubunda ise %12'dir (p= 0.0001). IRC'nin AZA PH GL 2003 CL 001'de, azasitidin ve kombine CCR gruplarında belirlediği toplam yanıt (CR + PR) sıra ile %7 (12/179) ve %1 (2/179) (p= 0.0113)'dir . Yanıt üzerinde yapılan IRC ve araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki fark, periferik kan sayımlarında iyileşme ve bu iyileşmenin en az 56 gün boyunca devam etmesini gerektiren Uluslararası Çalışma Grubu (IWG) kriterlerine bağlıdır. Azasitidin tedavisini takiben tam/parsiyel yanıt elde edilemeyen hastalarda da sağ kalımda avantaj gözlenmiştir. IRC'nin yaptığı değerlendirmeye göre azasitidin alan hastaların %49'unda hematolojik iyileşme (major veya minör) tespit edilmiş olup bu oran kombine CCR ile tedavi edilen hastalarda %29'dur (p< 0.0001).

Başlangıçta bir veya daha fazla sitogenetik anormalliği olan hastalarda, major sitogenetik yanıt görülen hastaların oranı azasitidin ve kombine CCR gruplarında birbirine benzerdir. Minör sitogenetik yanıt, kombine CCR grubu ile karşılaştırıldığında (%10), azasitidin grubunda (%34) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir (p= 0.0015).

Farmakokinetik Özellikler

Azasitidinin farmakokinetiği, tek 75 mg/m2 s.c. ve tek 75 mg/m2 intravenöz (i.v.) dozdan sonra incelenmiştir. Azasitidin, s.c. uygulamadan sonra hızla absorbe edilmiştir: 750±403 ng/mL'lik pik plazma azasitidin konsantrasyonu 0.5 saatte oluşmuştur. Eğri altındaki alana dayanarak s.c. azasitidinin, i.v. azasitidine, rölatif olarak biyoyararlanımı yaklaşık %89'dur. i.v. doz sonrasındaki ortalama dağılım hacmi 76±26 L'dir. Ortalama görünür s.c. klirensi 167±49 L/saat ve s.c. uygulamadan sonra ortalama yarı ömrü 41±8 dakikadır.

İn vitro yapılan bir insan karaciğer fraksiyonunda azasitidin inkübasyon çalışması, azasitidinin karaciğer tarafından metabolize edilebileceğini göstermiştir. Azasitidin metabolizmasının, bilinen mikrozomal enzim inhibitörleri veya indükleyicileri tarafından etkilenip etkilenmediği incelenmemiştir. İnsan hepatosit kültürlerinde yapılan in vitro bir azasitidin çalışması, 1.0 µM-100 uM konsantrasyonlarında azasitidinin CYP 1A2, 2C19 veya 3A4/5'i indüklemediğini göstermiştir.

Yayınlanan çalışmalar, azasitidin ve metabolitlerinin başlıca üriner yoldan elimine olduğunu göstermiştir. 5 kanser hastasına radyoaktif azasitidinin i.v. uygulanmasından sonra, kümülatif üriner atılım, radyoaktif dozun %85'idir. Feçes ile atılım, üç gün içinde uygulanan radyoaktivitenin <%1'ine karşılık gelmektedir. 14C-azasitidin'nin s.c. uygulamasından sonra radyoaktivitenin idrarda ortalama atılımı %50'dir. Toplam radyoaktivitenin (azasitidin ve metabolitleri) ortalama eliminasyon yarı-ömrü, i.v. ve s.c. uygulamalardan sonra benzerdir, yaklaşık 4 saattir.

Böbrek veya karaciğer yetmezliği, cinsiyet, yaş veya ırkın, azasitidinin farmakokinetiği üzerine olan etkileri incelenmemiştir.

Farmasötik Şekli
Flakon
Formülü
1 Flakon, 100 mg azasitidin ve 100 mg mannitol içerir.
İlaç Etkileşmeleri

Azasitidin ile ilaç etkileşme çalışmaları yapılmamıştır.
İn vitro olarak yapılan bir insan karaciğer fraksiyonunda azasitidinin inhibisyon çalışması, azasitidinin karaciğer tarafından metabolize edilebileceğini göstermiştir. Azasitidin metabolizmasının bilinen mikrozomal enzim inhibitörleri veya indükleyicileri ile etkilenip etkilenmeyeceği incelenmemiştir.

İnsan hepatosit kültürleri ile yapılan in vitro azasitidin çalışmaları, azasitidinin 1.0 uM-100 uM konsantrasyonlarında CYP 1A2, 2C19 veya 3A4/5'i indüklemediğini göstermiştir.
Azasitidinin, sitokrom P450 (CYP)'yi inhibe etme potansiyeli bilinmemektedir.

Kontraendikasyonlar

VIDAZA, azasitidin veya herhangi bir bileşenine aşırı duyarlığı olan hastalarda ve ilerlemiş malign karaciğer tümörü olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

VIDAZA tedavisine kemoterapötik ajanların kullanımında tecrübeli bir doktor tarafından başlanmalı ve izlenmelidir. Hastalara bulantı ve kusmaya karşı anti-emetik ilaçlar ile premedikasyon yapılmalıdır.

Tedavi öncesindeki hematolojik laboratuvar değerlerinden bağımsız olarak, tüm hastalarda birinci tedavi siklusu için önerilen başlangıç dozu 75 mg/m2 vücut yüzey alanı olup ilaç subkutan enjekte edilir. İlaç 7 gün boyunca her gün verildikten sonra, 21 gün ara verilir (28 günlük tedavi siklusları).

Tedaviye hasta yarar gördüğü sürece veya hastalık ilerleme gösterene kadar devam edilmelidir.

Hastalar hematolojik yanıt/toksisite ve renal toksisite açısından takip edilmelidir; aşağıdaki tarif edilen şekilde bir sonraki siklusun başlangıcının geciktirilmesi veya dozun azaltılması gerekebilir.

Hematolojik toksisite nedeniyle dozun düzenlenmesi
Bir siklus içinde platelet sayısının 50.0x109/L'den ve/veya mutlak nötrofil sayısının (MNS), 1x109/L'den daha düşük olması hematolojik toksisite olarak tanımlanır. İyileşme, hematolojik toksisitenin görüldüğü hücre dizisi (veya dizileri) sayısının şu formüle göre bulunan sayıya ulaşması olarak tanımlanır: hücre sayısı > en düşük hücre sayısı + (0.5 x [başlangıç hücre sayısı -en düşük hücre sayısı]).

Kan hücre sayıları ilk tedaviden önce düşük olmayan (yani Beyaz Kan Hücreleri (WBC)> 3.0x109/L veMNS> 1.5x109/L veplateletler > 7.5x109/L) hastalar
VIDAZA tedavisini takiben hematolojik toksisite görülmesi halinde bir sonraki VIDAZA tedavi siklusu platelet sayısı ve MNS iyileşene dek geciktirilmelidir. İyileşme 14 gün içinde meydana gelirse dozda ayarlama yapılmasına gerek yoktur. Ama 14 gün içinde iyileşme görülmezse doz, aşağıdaki tabloya göre azaltılmalıdır. Dozda yapılan düzenlemelerden sonra siklusun süresi tekrar 28 gün olarak

MNS (x109/L)

Platelet (x109/L)

elde edilmemişse bir sonraki siklustaki dozun %'si

<1.0

<50.0

%50

>1.0

>50.0

%100


*İyileşme = sayılar≥ En düşük sayı + (0.5 x [Başlangıç sayısı – En düşük sayı])
Kan hücre sayıları ilk tedaviden önce düşük olan (yani WBC< 3.0x109/L veya MNS< 1.5x109/L veya plateletler < 7.5x109/L) hastalar

VIDAZA tedavisini takiben WBC veya MNS veya plateletlerdeki düşüş tedavi öncesindeki rakamın %50'sinden az ise veya %50'den fazla ama herhangi bir hücre dizisi diferansiyasyonunda iyileşme varsa bir sonraki siklus geciktirilmemeli veya dozda bir değişiklik yapılmamalıdır.

WBC, MNS veya platelet sayısındaki düşüş tedavi öncesindeki rakamın %50'sinden fazla ve hücre dizisi diferansiyasyonunda bir iyileşme yoksa bir sonraki VIDAZA tedavi siklusu, platelet ve MNS sayıları iyileşene dek geciktirilmelidir. İyileşme 14 gün içinde gerçekleşirse dozda yeni bir düzenleme yapılması gerekmez. Ama 14 gün içinde iyileşme görülmezse kemik iliğinin selularitesi belirlenmelidir. Kemik iliği selülaritesi >%50 ise herhangi bir doz ayarlaması yapılmamalıdır. Kemik iliği selülaritesi %50 veya daha düşük ise tedavi geciktirilmeli ve doz aşağıdaki tabloya göre azaltılmalıdır:

 

Kemik iliği selülaritesi

14 gün içinde iyileşme elde edilmemişse bir sonraki siklustaki dozun %'si

 

İyileşme < 21 gün

İyileşme> 21 gün

%15-50

%100

%50

<%15

%100

%33

*İyileşme = sayı ≥ En düşük sayı + (0.5 x [Başlangıç sayısı – En düşük sayı])

Dozda yapılan düzenlemelerden sonra siklus süresi tekrar 28 gün olmalıdır.

Böbrek fonksiyonu ve serum elektrolitlerine dayanarak yapılan dozaj ayarlaması:
Serum kreatinin seviyesinde veya BUN'da açıklanamayan artışlar oluşur ise, değerler normale veya başlangıç değerlerine dönünceye kadar bir sonraki siklus ertelenmeli ve bir sonraki tedavi küründe doz %50 azaltılmalıdır. Benzer şekilde, serum bikarbonat seviyelerinde 20 mEq/L'nin altında açıklanamayan azalmalar oluşursa, bir sonraki kürde dozaj %50 azaltılmalıdır.

Özel Popülasyonlar:

Böbrek yetmezliği olan hastalar:
Böbrek fonksiyonu azalmış olan hastalarda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Azasitidin ve metabolitleri esas olarak böbreklerden atıldığı için, böbrek yetmezliği olan hastalar yakından izlenmeli ve doz ayarlaması tanımlandığı şekilde yapılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalar:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Azasitidin, karaciğerde metabolize olabileceği için ve daha önceden mevcut ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda potansiyel olarak hepatotoksik olduğu için, karaciğer hastalığı olan hastalarda dikkatli olunması gereklidir.

Yaşlı hastalarda:
Azasitidin ve metabolitlerinin önemli ölçüde böbreklerden atıldığı bilinmektedir ve böbrek fonksiyonu yetersiz olan hastalarda bu ilacın toksik reaksiyon riski daha fazla olabilir. Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonunun azalması daha muhtemel olduğu için, doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Böbrek fonksiyonunu izlemek de yararlı olabilir.

Çocuk hastalar:
18 yaşın altındaki çocuklarda ve adolesanlarda azasitidinin güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Laboratuvar Testleri
Tedavinin başlamasından önce karaciğer değerleri ve serum kreatinin seviyesi belirlenmelidir.
Her doz siklusundan önce, alınan cevap ve toksisitenin izlemesi gerekli olduğu için tam kan sayımları yapılmalıdır.

Uygulama:
Azasitidin, kanser ajanlarının kullanımında deneyimli doktorların gözetimi altında uygulanmalıdır.

HAZIRLANAN MÜSTAHZAR SUBKUTAN OLARAK ENJEKTE EDİLMELİDİR.

Enjeksiyon yapılan alan değiştirilmelidir (kalça, karın veya üst kol). Yeni enjeksiyonlar, eski enjeksiyon bölgesine en az 2.5 cm uzaklıkta yapılmalıdır. Eski enjeksiyon bölgesine veya yumuşak, morarmış, kırmızı ve sert olan yerlere enjeksiyon yapılmamalıdır.

Güvenlik için öneriler:
Azasitidin sitotoksik bir ilaçtır ve diğer potansiyel toksik bileşiklerde olduğu gibi, azasitidin süspansiyonlarını hazırlarken ve temas ederken dikkatli olunmalıdır. Uygun temas etme ve antikanser ilaçlarının imhası için prosedürler uygulanmalıdır.

Hazırlanan azasitidin süspansiyonu cilt ile temas ederse, derhal ve iyice su ve sabun ile yıkanmalıdır. Mukus membranlarla temas eder ise, su ile iyice yıkanmalıdır.

Subkutan uygulama için hazırlama:
Azasitidin, 4 ml steril enjeksiyonluk su ile aseptik olarak hazırlanmalıdır. Çözücü, flakona yavaşça enjekte edilir. Flakon 2-3 defa tersine çevrilir ve homojen süspansiyon elde edilene kadar hafifçe döndürülür. Süspansiyonun görüntüsü bulanıktır. Hazırlanan süspansiyon 25 mg/mL azasitidin içerir.

Eğer uygulama gecikecek ise, hazırlanan ürün flakonda saklanabilir veya şırıngaya çekilebilir. Ürün derhal buzdolabına (2-8°C) konulmalıdır. Buzdolabından çıkarıldıktan sonra,  süspansiyon uygulanmadan önce 30 dakikaya kadar oda sıcaklığında (25°C) bekletilebilir.

25°C'de saklandığında, hazırlanan ürün 1 saat içinde uygulanmalıdır.

4 ml'den fazla olan dozlar 2 şırıngaya eşit olarak bölünmeli ve iki ayrı yerden uygulanmalıdır. Homojen bir süspansiyon oluşturmak için, subkutan uygulamadan hemen önce şırınga, 30 saniye süre ile avuç içleri arasında hafifçe döndürülmelidir.

Ertelenen uygulama için hazırlama:
Hazırlanan ürün flakonda saklanabilir veya şırıngaya çekilebilir. Ürün derhal buzdolabına (2-8°C) konulmalıdır. Buzdolabından çıkarıldıktan sonra, süspansiyon uygulanmadan önce 30 dakikaya kadar oda sıcaklığında (25°C) bekletilebilir.

İmha etme:
Herhangi kullanılmayan ürün veya atık materyal, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Ruhsat Sahibi
ER-KİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Gaziumurpaşa Sok. Bimar Plaza No:38 D: 4
Balmumcu 34349 Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0212 275 39 68
Faks: 0212 211 29 77
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
10.10.2007-123/18
Saklama Koşulları

Enjeksiyon için toz: 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Hazırlandıktan sonra: Hazırlanan Azasitidin 2-8°C'de 8 saate kadar saklanabilir.

Azasitidin, tek kullanımlık koruyucu içermeyen steril flakonlarda ambalajlanmıştır. Bu nedenle, mikrobiyolojik açıdan, ürün hazırlandıktan sonra derhal kullanılmalıdır. Hemen kullanılmayacak ise, buzdolabında (2-8°C) 8 saat saklanabilir.

2-8°C'de 8 saat süre ile kimyasal ve fiziksel stabilitesini korur.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Halobütil kauçuk tıpa ve aluminyum kapak ile kapatılan, plastik düğmesi olan renksiz tek kullanımlık Tip I cam flakon içeren ambalajlar içinde sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Erkek hastalarda kullanım:
Erkekler, azasitidin ile tedavi sırasında çocuk sahibi olmamaları konusunda uyarılmalıdır.

Genel Önlemler:
Azasitidin ile tedavi özellikle ilk 2 siklus sırasında (bkz. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER), anemi, nötropeni ve trombositopeni ile ilişkilidir. Tam kan sayımları, cevap ve toksisiteyi izlemek için gerektiği şekilde, en az her doz siklusundan önce olacak şekilde yapılmalıdır. İlk siklus için önerilen dozun uygulanmasından sonra, en düşük sayılarına ve hematolojik cevaba dayanarak, daha sonraki sikluslar için doz azaltılabilir veya geciktirilebilir.

Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda azasitidinin etkinliği ve güvenilirliği incelenmemiştir.

Azasitidin, önceden mevcut ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda potansiyel olarak hepatotoksik olduğu için, karaciğer hastalığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Metastatik hastalığa bağlı olarak büyük tümör yükü olan, özellikle albumin alt sınır değeri <30 g/L olan hastalarda, azasitidin tedavisi sırasında ilerleyen karaciğer koması ve ölüm nadiren rapor edilmiştir. Azasitidin, ilerlemiş malign karaciğer tümörleri olan hastalarda kontrendikedir.

Kemoterapötik ajanlarla birlikte kombinasyon olarak İ.V. azasitidin ile tedavi edilen hastalarda nadiren serum kreatinin düzeyi artışından böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanan böbrek fonksiyon bozuklukları bildirilmiştir. Ek olarak, alkali idrar ve hipokalemi ile ilişkili olarak serum bikarbonatlarının <20 mEq/L'ye düşmesi olarak tanımlanan renal tübüler asidoz, azasitidin ve etoposid ile tedavi edilen 5 KML hastasında gelişmiştir. Serum kreatinin veya BUN seviyelerinde açıklanamayan artışlar veya serum bikarbonatta azalmalar (<20 mEq/L) oluşur ise, dozaj azaltılmalı veya aynen korunmalıdır.

Azasitidin ve metabolitleri esas olarak böbrekten atıldığı için böbrek yetmezliği olan hastalar yakından izlenmelidir.

Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı:

Gebelik kategorisi: D

Gebelik
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlara, Azasitidin tedavisi alırken gebe kalmamaları önerilmelidir.
Azasitidinin, gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda, üreme toksisitesi görülmüştür. İnsanlardaki potansiyel riski bilinmemektedir. Azasitidin, gebelik sırasında kesinlikle gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Hasta ilacı kullanırken gebe kalırsa, fetus üzerine olan potansiyel tehlikelerden haberdar edilmelidir.

Laktasyon
Azasitidin veya metabolitlerinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda azasitidin için gösterilen tümör oluşturma potansiyeli ve ciddi advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, azasitidin tedavisi alan anneler bebeklerini emzirmemelidir.

MAKİNE VE MOTORLU ARAÇ KULLANIMINA ETKİSİ
Araç ve makine kullanmaya olan etkilerini belirlemek için hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bununla beraber, azasitidin tedavisi sırasında baş dönmesi gibi istenmeyen etkilerin oluşabileceği konusunda hastalar bilgilendirilmelidir. Bu nedenle, araç ve makine kullanırken dikkatli olunması önerilmektedir.

Üretim Yeri
Baxter Oncology GmbH, Almanya
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Hastaların %97'sinde olasılıkla/kuvvetli olasılıkla VIDAZA uygulaması ile ilişkili advers reaksiyonlar oluşmuştur.

Azasitidin tedavisi ile çok yaygın görülen advers reaksiyonlar trombositopeni, nötropeni ve lökopeniyi (genellikle Derece 3-4) içeren hematolojik reaksiyonlar (% 71.4), bulantı, kusmayı (genellikle Derece1-2) içeren gastrointestinal olaylar (%60.6) veya enjeksiyon bölgesi reaksiyonlarıdır ( %77.1; genellikle Derece 1-2).

Ana çalışmadan (AZA PH GL 2003 CL 001) ve ayrıca destekleyici çalışmalardan (CALGB 9221 ve CALGB 8921) rapor edilen çok yaygın görülen ciddi advers reaksiyonlar (>%2) febril nötropeni (%8.0) ve anemidir (%2.3). Diğer daha az sıklıkta rapor edilen ciddi advers reaksiyonlar (<%2) nötropenik sepsis, pnömoni, trombositopeni ve kanama olaylarıdır (örneğin serebral kanama).

Aşağıdaki tablo azasitidin tedavisi ile ilişkili olabilecek advers reaksiyonları içermektedir. Sıklıklar, ana klinik çalışma veya iki destekleyici klinik çalışma sırasındaki gözlemlere dayanmaktadır.

Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır: çok yaygın (≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100- <1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1000- <1/100), seyrek (≥ 1/10.000- <1/1000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Her bir sıklık grubu içinde istenmeyen etkiler azalan ciddiyete göre verilmiştir.


Sistem Organ Sınıfı

Çok yaygın
(≥ %10)

Yaygın
(≥ %1-<%10)

Yaygın olmayan
(≥ %0.1-<%1)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Pnömoni Nazofarenjit

Nötropenik sepsis

Üst solunum yolları

enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu Sinüzit Farenjit Rinit Herpes simplex

 

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları

Febril nötropeni Nötropeni Lökopeni

Trombositopeni Anemi

Kemik iliği hastalığı Pansitopeni

 

Bağışıklık sistemi hastalıkları

 

 

ırı duyarlılık reaksiyonları

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Anoreksi

Hipokalemi

 

Psikiyatrik hastalıklar

 

Konfüzyonel durum Anksiyete Uykusuzluk

 

Sinir sistemi hastalıkları

Baş dönmesi Baş ağrısı

İntrakraniyal kanama Letarji

 

Göz hastalıkları

 

Göz kanaması Konjunktival kanama

 

Vasküler hastalıklar

 

Hipertansiyon Hipotansiyon Hematom

 

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar

Dispne

Efor dispnesi Faringolaringeal ağrı

 

Gastrointestinal hastalıklar

İshal Kusma Kabızlık Bulantı Karın ağrısı

Gastrointestinal kanama

Hemoroidal kanama

Stomatit

Diş eti kanaması

Dispepsi

 

Sistem Organ Sınıfı

Çok yaygın (>%10)

Yaygın

(>%1-<%10)

Yaygın olmayan (>%0.1-<%1)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Peteşi Kaşıntı, döküntü Ekimoz

Purpura Alopesi Eritem Maküler döküntü

 

Kas-iskelet bozuklukları ve bağ dokusu hastalıkları

Artralji

Miyalji Kas-iskelet ağrısı

 

Böbrek ve idrar hastalıkları

 

Hematüri

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yorgunluk

Pireksi

Göğüs ağrısı

Enjeksiyon bölgesinde eritem

Enjeksiyon bölgesinde

ağrı

Enjeksiyon bölgesinde reaksiyon (spesifik olmayan)

Enjeksiyon bölgesinde: morarma, hematom, sertleşme, döküntü, kaşıntı, enflamasyon, renk bozulması, nodül ve kanama,

Kırgınlık

 

Araştırmalar

 

Kilo kaybı

 

Hematolojik advers reaksiyonlar
Azasitidin tedavisi ile ilişkili olarak çok yaygın rapor edilen advers reaksiyonlar, genellikle 3. veya 4. dereceden trombositopeni, nötropeni ve lökopenidir.
Bu olayların olma riski daha çok ilk 2 siklus sırasındadır, daha sonra hematolojik fonksiyonun normale döndüğü hastalarda daha az sıklıkta oluşur. Çoğu hematolojik advers reaksiyonlar, tam kan sayımlarının rutin olarak izlenmesi ve bir sonraki siklusta azasitidin uygulamasının geciktirilmesi, nötropeni için profilaktik antibiyotikler ve/veya büyüme faktörü desteği (örneğin G-CSF) ve anemi veya trombositopeni için transfüzyonlar ile gerektiği gibi yönetilmektedir.

Enfeksiyonlar
Miyelosupresyon nötropeniye ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir. Azasitidin alan hastalarda nötropenik sepsis (%0.8) ve pnömoni (%2.5) gibi ciddi advers reaksiyonlar rapor edilmiştir.Enfeksiyonlar, nötropeni için anti-enfektif ajanlar ve büyüme faktör desteği (örneğin G-CSF) kullanımı ile yönetilebilir.

Kanama
Azasitidin alan hastalarda kanama görülebilir. Gastrointestinal kanama (%0.8) ve intrakraniyal kanama (%0.5) gibi ciddi advers reaksiyonlar rapor edilmiştir. Hastalar, özellikle daha önceden trombositopenisi olan veya tedaviye bağlı trombositopenisi gelişen, kanama belirtileri ve semptomlar için izlenmelidir.

Aşırı duyarlılık
Azasitidin alan hastalarda ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları (% 0.25) rapor edilmiştir. Anafilaktik benzeri reaksiyon durumunda azasitidin tedavisi derhal kesilmelidir ve uygun semptomatik tedavi başlatılmalıdır.

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Deri ve deri altı advers reaksiyonlarının çoğunluğu enjeksiyon bölgesi ile ilgilidir. Bu advers reaksiyonların hiçbiri azasitidinin geçici veya kalıcı kesilmesine veya ana çalışmada azasitidin dozunun azaltılmasına neden olmamıştır. Advers reaksiyonlarının çoğunluğu ilk 2 siklus sırasında olmuştur ve sonraki sikluslar ile azalmaya yönelmiştir. Enjeksiyon bölgesinde döküntü/enflamasyon/pruritus, döküntü, eritem ve deri lezyonu gibi subkutan advers olaylar, antihistaminikler, kortikosteroidler ve non-steroidal anti-inflamatuvarlar (NSAIDler) gibi ilaçların birlikte kullanımını gerektirebilir.

Gastrointestinal advers reaksiyonlar
Azasitidin tedavisi ile çok yaygın rapor edilen advers reaksiyonlar kabızlık, ishal, bulantı ve kusmadır. Bu advers reaksiyonlar, bulantı ve kusma için anti-emetikler; ishal için anti-diyaretikler ve kabızlık için laksatif ve/veya feçes yumuşatıcıları ile semptomatik olarak yönetilmektedir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.