Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka VINCRISTINE-KOCAK
Etken Madde Kodu SGKFVB-VINCRISTIN SULFAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01CA02
ATC Açıklaması Vinkristin
NFC Kodu PC
NFC Açıklaması Parenteral IV Flakonlar
Kamu Kodu A10323
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 25,13 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 22,44 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 0 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E235A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Terapötik dozun 10 katında ölüm olayları bildirilmiştir. Aşırı dozlama (bir defada 4 mg/m2 ve daha yukarısı) durumlarında aşağıda belirtilen destek tedavinin yapılması uygundur.

  • Uygunsuz antidiüretik hormon salgılanmasına bağlı yan etkilerin önlenmesi (alınan sıvı hacminin kısıtlanması, henle kıvrımı ve distal tübülü etkileyen bir diüretik uygulanması).
  • Antikonvülzan uygulanması.
  • İleusa karşı lavman ve katartik uygulanması (bazı durumlarda gastrointestinal sistemin dekompresyonu gerekebilir).
  • Kardiyovasküler sistemin kontrolü.
  • Transfüzyon gereksinimini belirlemek için günlük tam sayımları yapılması.

Bazı olgu raporları folinik asidin vinkristin ile aşırı dozda tedavi edilen bireylerde yararlı olabileceğini göstermiştir. 100 mg folinik asidin intravenöz olarak 24 saat süreyle her 3 saatte bir, daha sonra en az 48 saat süreyle her 6 saatte bir uygulanması önerilmektedir. Vinkristinin teorik doku düzeylerinin en az 72 saat önemli ölçüde yüksek olacağı belirtilmektedir. Ancak folinik asit uygulanması yukarıda belirtilen destek tedavi gereksinimini ortadan kaldırmamaktadır. Vinkristinin aşırı dozunda hemodiyalizin bir yararı olmamaktadır. Safra itrahı azaltmış karaciğer yetmezliği olan hastalarda yan etkilerin ciddiyeti artar.

Endikasyonlar

Akut lösemi de endikedir.

 

Hodgkin’s, non-Hodgkin’s malign lenfoma (lenfositik, mikst hücresi, histiositik indifransiyel, nodüler ve diffüz tipleri), rabdomyosarkon, nöroblastom, Wilms tümörü, ostejenik sarkom, mikozis fungoidez, Ewing sarkoma, meme kanseri, habis melanoma, küçük hücreli akciğer kanseri ve çocukluk çağı jenital tümörlerinde de kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Vinkristin sülfat, Vinca rosea adlı bitkiden izole edilen bir antineoplastik alkaloiddir.

 

Etki mekanizması tam olarak aydınlatılmamış olmasına rağmen; Vinkristin, hücrede mitoz bölünmenin metafaz safhasında mikrotübüllerden ibaret olan mitoz iğciklerinin oluşumunu engelleyerek, mikrotübüllerin yapı taşı olan tübülin moleküllerine bağlanarak mikrotübülleri oluşturmak üzere bir araya gelmelerini bozarak, ayrıca DNA bağımlı RNA ya etkiyle RNA sentezini inhibe ederek  hücrede mitoz bölünmeyi metafaz aşamasında durdurarak sitotoksik etki gösterir.

 

Vinkristinin hücre içine girişi enerji gerektiren aktif transport mekanizma ile olur. Sitotoksik etkisi ilacın hücre içindeki konsantrasyonu ile ilgilidir. Vinkristine karşı direnç, tübülinlerde mutasyon gelişmesi ve mikrotübül oluşmasınına inhibe edilmesi şeklinde gelişir. Ayrıca spesifik P-glikoprotein vinkristin rezistansından sorumlu tutulmuştur. P-glikoproteinler bir çok kanser tipinde (over, böbrek, yumuşak doku kanseri, lösemi ve bazı lenfomalar) gösterilmiş olmakla birlikte rezistans gelişimindeki etki mekanizması bilinmemektedir.

Farmakokinetik Özellikler

Absorbsiyon: Vinkristin, gastrointestinal sistemden de emilir. Ancak emilin oranı tam belirlenmemiştir. Karaciğer ve böbrek fonksiyonu normal hastalarda 20 mg dozda hızlı I.V. enjeksiyon şeklinde doruk plazma konsantrasyonları yaklaşık olarak 0.19 – 0.89 µM civarındadır. Doruk plazma seviyesine ulaştıktan hemen sonra plazmada trifazik olarak kaybolur.

 

Eşit dozlar verilerek serum vinkristin konsantrasyon zaman eğrisi altındaki alan incelendiğinde ilacın I.V. infüzyon şeklinde uygulanmasının I.V. hızlı enjeksiyona göre daha fazla biyoyararlılık gösterdiği anlaşılmıştır.

 

Dağılım: Vinkristin ve metabolitlerinin vücut doku ve sıvılarına dağılımının karakteristik özellikleri tam belirlenememiştir. Ancak I.V. olarak uygulandığında hızlı ve oldukça yaygın bir şekilde dağılır. Plazma proteinlerine % 75 oranında bağlanır. Vinkristin ve metabolitleri I.V. olarak kullanıldığında safraya geniş olarak dağılır ve biliyer doruk konsantrasyonlara 2-4 saat içinde ulaşır. Vinkristin ve metabolitleri beyin omurilik sıvısına oldukça zayıf oranda geçer. Genellikle beyin omurilik sıvısında terapötik konsantrasyonlara ulaşamaz.

 

Eliminasyon: I.V. hızlı enjeksiyondan sonra trifazik olarak azalır. Vinkristinin yetişkinlerde ve böbrek ile karaciğer fonksiyonları normal kişilerde terminal yarı ömrü 10.5 – 37.5 saat arasındadır. Vinkristinin metabolik özellikleri henüz net olarak anlaşılmamıştır. Vinkristin büyük ölçüde karaciğerde metabolize olur. Vinkristin ve metabolitleri çoğunlukla safra yoluyla feçesle atılır.

 

Enjekte edilen dozun yaklaşık %80’ i feçesle atılırken, %10-20’ si idrarla atılır. 24 saat içinde ilacın %30’ u 72 saatte %70’ i feçesle atılır. Karaciğer yetmezliğinin eliminasyon üzerine etkileri netleşmemekle birlikte karaciğer yetmezliğinin eliminasyonu bozacağı belirtilmiştir.

 

Farmasötik Şekli

Flakon (enjeksiyonluk solüsyon)

Formülü
Her ml’ de:
Vinkristin sülfat            1 mg
Mannitol                     100 mg
Enjeksiyonluk su k.m.    1 ml bulunur.
Koruyucu madde içermez
İlaç Etkileşmeleri

Vinkristin CYP3A4’ü inhibe eder.

 

Vinkristin nörotoksisitesi, asparaginaz, izoniazid ve diğer periferik sinir sistemine etkili ilaçlarla additif etki gösterebilir.

 

Doksorubisin, vinkristin ve prednisolon ile beraber kullanımı miyelosupresyonu artırır ve bu kombinasyonun kullanılmaması önerilir.

 

Vinkristin içeren antineoplastik kombinasyonları ve fenitoinin intravenöz ya da oral olarak aynı anda kullanılması ile antikonvülzanların kan düzeylerinin azaldığı ve konvülziyon aktivitesinin arttığı bildirilmiştir. Doz, kan düzeylerine göre ayarlanmalıdır. Etkileşim, fenitoin absopsiyonunun azalması ve metabolizma ile eliminasyon hızının artmasından dolayı olabilir.

 

Digoksin plazma düzeyleri de vinkristin tedavisi sırasında düşer.

 

Vinkristin sülfat ile itrakonazolun aynı anda kullanılmasının ciddi nöromüsküler yan etkilerin şiddetlenmesine neden olduğu bildirilmiştir.

 

Vinkristin tedavisi ile normal savunma mekanizmaları suprese olduğu için tedavi sonrası canlı virüs aşısı yapılırsa aşı virüsünün replikasyonu potansiyelize olur, aşının yan etkileri artabilir ve/veya hastanın aşıya karşı antikor yanıtı azalabilir. Hastanın ölü virüs aşılarına karşı antikor yanıtı da azalabilir. Vinkristin tedavisi alan ya da almış olan hastaların immunizasyonu, ancak hastaların hematolojik durumlarının çok iyi değerlendirilmesi ve vinkristin tedavisinden sorumlu doktorun görüşleri alınarak çok dikkatli şekilde yapılmalıdır. İmmunosupresyona neden olan tedavi bitimi ve hastanın aşılara yanıt verebilme yeteneğinin düzelmesi arasındaki süre bir çok faktöre bağlıdır ve 3 aydan 1 yıla kadar değiştiği düşünülmektedir.

St. John’s  Wort vinkristin düzeylerini azaltır.

 

GEÇİMSİZLİK

 

Vincristine - Koçak solüsyonu, 3.5 ile 5.5 aralığında olan solüsyon pH’sını düşürecek ya da yükseltecek solüsyonlarla seyreltilmemelidir. Glukoz ya da serum fizyolojik dışındaki solüsyonlarla karıştırılmamalıdır. 

 

Kontraendikasyonlar

Vinkristine hassas kişilerde ve Charcor-Marie Tooth sendromlularda kullanılmaz. Karaciğeri kapsayan radyasyon terapisi gören hastalarda vinkristin kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Vincristine - Koçak ile tedavi haftalık periyodlarla yapılmalıdır. Yüksek doz ciddi veya fatal sonuçlar doğurabileceğinden ve nörotik etki nedeniyle doz hesabı dikkatli yapılarak uygulanmalıdır.

Çocuklar için genel doz, 1.5 – 2 mg/m2’dir. 10 kg ya da daha hafif çocuklarda başlangıç dozu 0.05 mg/kg/hafta’dır.

 

Yetişkinler için doz, 1.4 mg/m2’dir. Serum biluribin değerleri > 3 mg/100 ml olanlarda doz   % 50 oranında azaltılmalıdır.

 

Vincristine - Koçak flakon, vinkristin sülfat uygulamasında tecrübeli kişiler tarafından sadece INTRAVENÖZ olarak kullanılır. İNTRATEKAL KULLANIMI ÖLÜMCÜLDÜR.

 

Vincristine - Koçak flakon, steril iğne ya da katater yardımıyla intravenöz olarak ya da % 0.9 sodyum klorür ya da % 5 glukoz içinde infüzyon şeklinde kullanılır. Enjeksiyon 1 dakikada tamamlanır.

 

Uygulamada ilaç damar dışı çevre dokulara sızarsa irritasyona neden olabilir. Damar dışına kaçış olduğunda uygulama bırakılır ve başka damardan uygulamaya başlanır. Hyaluronidazın lokal enjeksiyonu ve ilaç bulaşan bölgenin hafifçe ısıtılması ilacın dağılmasına yardım eder, ağrıyı ve selülit oluşumunu bir miktar azaltabilir. Soğuk ya da hidrokortizon uygulanımı kontrendikedir.  

 

Kullandıktan sonra kalanını atınız

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Vincristine-Koçak 2 mg/2 ml I.V. Enjeksiyonluk Solüsyon İçeren 1 Flakon

Ruhsat Sahibi

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

20.07.2005-206/15

Saklama Koşulları

2 – 8 o C arasında (buzdolabında) ve ışıktan koruyarak muhafaza ediniz. Dondurmayınız.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Vincristine-Koçak flakon, 1 ml’sinde 1 mg Vinkristin sülfat içeren 1 ml’lik flakon içeren ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Vincristine - Koçak, sadece intravenöz yoldan kullanılmalıdır, diğer yollarla kullanımı fatal olabilir.

 

Vinkristin kullanılmasıyla akut ürik asit nefropatisi görülebilir. Bu nedenle tedavinin ilk haftalarında sık sık ürik asit seviyeleri izlenmelidir. Gerekirse, nefropatiyi önlemek için allopurinol verilir. Nörotoksik etkiler doz kısıtlayıcı olduğundan doz arttırmak gerektiğinde klinik incelemeler yapılmalıdır. Vinkristinle tedavi sırasında santral sinir sistemi lösemisi görülürse tedaviye diğer kemoterapötik ajanlar eklenmelidir. Çünkü vinkristin kan beyin engelini yeterli miktarda geçemez.

 

Nörotoksik yan etkili ilaç kullananlar ve daha önce nöromüsküler hastalığı olanlarda vinkristin dikkatli uygulanmalıdır. Vinkristin ve diğer vinka alkaloidleri ile akut nefes darlığı ve şiddetli bronkospazm görüldüğü belirtilmiştir. Özellikle mitomisin C ile kombinasyonlardan sonra bu semptomlar daha sık görülür ve özellikle daha önceden pulmoner hastalığı olan hastalarda yoğun tedavi gerektirir. Bu reaksiyonların başlaması mitomisin dozundan 2 hafta sonraya kadar gecikebilir. Kronik tedavi gerektiren progresif dispne gelişebilir.

 

Vinkristin kullanırken ilacın göze temas etmemesi sağlanmalıdır. Temas durumunda göz hemen yıkanmalıdır, çünkü korneada ülser oluşabilir.

 

Bazı hastalarda eritrosit ve trombosit sayılarında ani düşmeler görülebilir, bu nedenle her uygulamadan önce tam kan sayımı yapılmalıdır.

 

Vinkristin in-vivo ve in-vitro incelemelerde mutajenik etkisi saptanmamıştır. Erkeklerde azospermi, kadınlarda amenore yaptığına dair çalışmalar vardır ancak bu durum ilaç bırakıldığında geçer.

 

Karaciğer fonksiyon bozukluğu durumlarında doz ayarlanmalıdır.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım (kategori D):

Gebe kadınlar üzerinde yapılmış yeterli ve kontrollü çalışma yoktur. Ancak, fetüs üzerine zararlı etkilerinden dolayı gebelikte kullanılmaz. Ayrıca gebe kalma potansiyeli olan kadınlara etkilerinden dolayı gebelikte kullanılmaz. Ayrıca gebe kalma potansiyeli olan kadınlara gebelikten korunması için kontraseptif kullanması tavsiye edilmelidir.

 

Vinkristin anne sütüne geçmektedir. İlaç kullanılırken emzirmeye ara verilmelidir.

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Vincristine – Koçak’ ın yan etkileri genel olarak doza bağlıdır. İlaç kullanılmadan önce hasta ve yakınları ilacın muhtemel yan etkileri yönünden bilgilendirilmelidir.

 

En yaygın yan etki saç dökülmesidir (görülme sıklığı % 20-70). En şiddetli ızdırap verici yan etki ise nöromüsküler kaynaklıdır.

 

Haftada tek doz olarak kullanıldığında lökopeni, nörotik ağrı ve kabızlık gibi yan etkiler görülür. Bu etkiler kısa sürer (örn. 7 günden az), doz azaltıldığında azalır ya da kaybolur. Saç dökülmesi, his kaybı, parestezi, yürüme güçlüğü, spastik yürüyüş ve derin tendon refleks kaybı gibi yan etkiler tedavi sürdükçe devam eder. Generalize duyusal motor disfonksiyonu tedavi devam ettikçe daha şiddetli halde ilerleyebilir. Ancak bu yan etkilerin çoğu tedaviden 6 hafta sonra kaybolur. Bazı nöromüsküler bozukluklar uzun süre devam edebilir. İdame tedavisi sırasında saçlar tekrar uzayabilir.

 

Aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

 

Aşırı duyarlılık: Vinkristinli kemoterapi kombinasyonlarında nadir olarak anaflaksi, kızarıklık, ödem gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir.

 

Gastrointestinal sistem: Kabızlık, kilo kaybı, bulantı, kusma, oral ülser, diyare, paralitik ileus, intestinal nekroz ya da perforasyon, anoreksi, metalik tat duyumsanması görülmüştür. Kabızlık daha çok üst kolonda olduğundan muayenede rektum boş sanılarak doktoru şaşırtabilir. Hastalar kabızlığa karşı uyarılarak rutin tedbirler alınır ve lavman ya da herhangi bir laksatif kullanılabilir.

Paralitik ileus, özellikle pediatrik hastalarda görülür. İleus, tedavinin kesilmesinden sonra kendiliğinden geçer, ilacın nörolojik toksisitesinden kaynaklanır.

 

Genitoüriner sistem: Üriner retansiyon, poliüri, disüri, mesane atonisi, mesane atrofisi görülebilir. Üriner retansiyon oluşturduğu bilinen diğer ilaçlar, özellikle yaşlılarda vinkristin uygulanmasından sonraki birkaç gün içinde kullanılmamalıdır.

  

Kardiyovasküler sistem: Hipertansiyon, hipotansiyon, ortostatik hiper ve hipotansiyon  görülebilir.

 

Nörolojik: Önce sadece duyum azalması ve parestezi oluşur. Tedaviye devam edildikçe nörotik ağrı, motor güçlükler ortaya çıkar. Tedavinin devam etmesi, derin tendon refleksi kaybı “düşük ayak”, ataksi ve paralizi oluşturabilir. Kraniyel sinire ait belirtiler gözlenebilir; en çok ekstra oküler ve laringeal kaslar etkilenir. Çene, farenks, parotid bezi, kemik, sırt, kol, bacak ve kas ağrıları şikayetleri bildirilmiştir. Bir çok hastada genellikle hipertansiyonla birlikte konvülziyon görülmüştür. Bazı çocuklarda konvülziyonları koma hali izlemiştir. Geçici kortikal körlük ve optik atrofi belirtilmiştir.

Emetik potansiyeli düşüktür (< % 10).

 

Solunum sistemi: Özellikle mitomisin C ile kombine kullanıldığında akut nefes darlığı ve ciddi bronkospazm görülebilir.

 

Endokrin sistem: Hiperürisemi, nadiren uygunsuz antidiüretik hormon sekresyonu tespit edilmiştir. Hiponatremi mevcudiyetinde yüksek üriner sodyum itrahı oluşmuştur. Sıvı alımının kısıtlanması ile hiponatremide ve sodyumun renal kaybında düzelme görülür.

 

Hematolojik: Vinkristinin eritrosin ve trombositler üzerine belirli bir etkisi yoktur. Bazı hastalarda anemi, lökopeni, trombositopeni görülmüştür. Trombositopeni vinkristin tedavisine başlandığında mevcut ise düzelmesi kemik iliği remisyonundan daha önce olur.

 

Deri: Alopesi ve kızarıklık bildirilmiştir.

 

Diğer: Ateş, baş ağrısı, lokal flebit görülmüştür.

 

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”