Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma ORNA İlaç Tekstil Kimyevi Mad. San. ve Dış Tic. Ltd.
Marka VINCRISTINE
Etken Madde Kodu SGKFVB-VINCRISTIN SULFAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01CA02
ATC Açıklaması Vinkristin
NFC Kodu PC
NFC Açıklaması Parenteral IV Flakonlar
Kamu Kodu A08391
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,13 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,09 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,54 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E235A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Tedavi dozunun 10 katı dozları takiben 13 yaş altı çocuklarda ölüm vakasıbildirilmiştir. 3-4 mg/m2 dozlarında  bu grup hastada şiddetli yan etkiler görülebilir. 
Erişkinler tek 3 mg/ m2 dozunu takiben  şiddetli yan etkiler  olabilir.  Dozaşımı durumunda yan etkiler çok şiddetli olarak görülebilmektedir.  Hastalara destekleyici tedavi yapılmalıdır.
Doz aşımında 24 saat süreyle her 3 saatte bir  folinik asid uygulanabilir,  yararlı olabileceğine dair birkaç rapor vardır. Doz aşımında hemodiyalizin yararı yoktur.
Endikasyonlar

VINCRISTINE SULFATE DBL   ya tek başına ya da diğer onkolitik ilaçlarla birlikte aşağıdaki endikasyonlarda kullanılır:

  • Lösemiler, akut lenfositik lösemi, kronik lenfositik lösemi, akut miyelojen lösemi, ve kronik miyelojen löseminin blastik krizleri.
  • Malign lenfomalar, Hodgkin hastalığı ve non- Hodgkin lenfomalar dahildir.
  • Multipl miyeloma
  • Katı tümörler, meme kanseri, küçük hücreli bronkojen karsinomalar, baş ve boyun kanserleri ve yumuşak doku sarkomaları.
  • Pediyetrik solid tümörler, Ewing sarkoma dahildir.  Embriyonal rabdomiyosarkoma, nöroblastoma, Wilm’s tümörü, retinoblastoma ve medullablastoma.
  • İdiyopatik trombositopenik purpura. Splenektomiye refrakter gerçek ITP’li hastalar ve kısa süreli adrenokortikal steroidlerle  tedavi görmüş hastalar  vinkristin tedavisine yanıt verebilirler ama bu hastalığın primer tedavisinde  bu ilaç önerilmez.
Farmakodinamik Özellikler

Vinkristinin etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. İğ şeklindeki mitotik  cismin mikrotübüler proteinlerine bağlanarak uygun şekilde polimerize olmalarını engeller ve metafazın  durmasına neden olur.  Yüksek konsantrasyonlarda, ilacın nukleik asit ve protein sentezine kompleks etkileri de vardır.  Vinkristin immüno supresif etki gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Vinkristinin oral yoldan emilimi iyi değildir. Terminal faz yarı ömrü 15-155 saat arasındadır. Dolayısıyla ilacı haftada birden daha sık doze etmek gereksizdir. Vinkristinin başlıca atılma yolu safradır.

Farmasötik Şekli

Enjektabl Solüsyon

Formülü

1 ml. flakon  1 mg vinkristin  sülfat içerir.

Yardımcı madde olarak:  Mannitol  100mg 1 ml için k.m. enjeksiyonluk su içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Allopurinol , piridoksin, izoniyazid sitotoksik olarak indüklenen kemik iliği baskılanmasını artırabilir.

 

Vinkristinin nörotoksisitesi, diğer nörotoksik ilaçlarla birlikte verildiği zaman artabilir. Vinkristin  mitomisin-C ile birlikte verildiği zaman akut nefes darlığına daha sık raslanmıştır.

 

Vinkristinin dahil olduğu  kemoterapi kombinasyonlarının  fenitoin ile birlikte verildiğinde  antikonvülsanın kan düzeylerini  azaltarak  nöbetlerin sıklaşmasına neden olduğu bildirilmiştir. Bu durumda,  fenitoinin  dozunu yeniden ayarlamak gerekebilir.  Karaciğer bozukluğu olan hastalarda ya  da   hepatik sitokrom  P450 ile ilaç metabolizmasını inhibe ettiği bilinen  ilaçlarla birlikte  kullanırken dikkatli olunmalıdır.  Vinkristin sülfatın itrakonazol ile birlikte verilmesini takiben nöromüsküler yan etkilerin arttığı ya da daha erken görüldüğü bildirilmiştir.  Bunun nedeninin  vinkristin metabolizmasının inhibisyonu  olduğu tahmin edilmektedir.

 

Vinkristin sülfat L-asparaginaz ile birlikte  kullanılırsa,  enzimin  uygulanmasından 12-24 saat önce verilmelidir, çünkü  ilk verilen L-asparaginaz vinkristinin karaciğer klerensini azaltabilir.

 

Eğer kemoterapi , karaciğerin dahil oldğu portallerden verilen radyasyon tedavisiyle birlikte  uygulanacaksa,  radyasyon tedavisi tamamlanana kadar vinkristin  kullanılmamalıdır.

 

Vinkristin özellikle yüksek doz  metotreksatın malin hücreler tarafından geri alımını artırıyor görünmektedir.

Geçimsizlikleri

VINCRISTINE SULFATE DBL   hiçbir ilaçla karıştırılmamalıdır.  pH’yı 3.5-5.5 sınırları  dışına çıkarabilecek hiçbir  çözeltiyle seyreltilmemelidir. Furosemid ile şırınga içinde ya da  arada yıkanmayan Y- bölgesine peşpeşe zerkedildiğinde  hemen çökme meydana gelir.

Kontraendikasyonlar

Vinkristin sülfatın intratekal kullanımı  genellikle öldürücüdür.

Charcot-Marie-Tooth sendromunun demiyelinizan tipi olan hastalara vinkristin verilmemelidir.

VINCRISTINE SULFATE DBL ,vinkristine ya da formülündeki herhangi bir yardımcı maddeye aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

VINCRISTINE SULFATE DBL   sadece damar içine bir uzman   tarafından uygulanır.

VINCRISTINE SULFATE DBL   haftalık aralarla damar içine uygulanır.  Verilecek doz vücut ağırlığına göre tayin edilir.  Dozun hesaplanmasında çok dikkatli olunmalıdır.  Genel olarak  tek doz 2mg’ı aşmamalıdır.  Her uygulamadan önce beyaz kan hücresi sayımı yapılmalıdır.

 

VINCRISTINE SULFATE DBL   tüpe zerkedilerek  ya da koldan  serbest akan intravenöz infüzyon şeklinde verilir.  Güvenlik nedeniyle, hızlı infüzyon şeklinde kola uygulanırken, uygulama sırasında, infüzyondan geri basıncı önlemek ve pompanın şırınga gövdesinden çıkmasını önlemek için   şırınga pompasında basıncın olmasına dikkat ediniz.

Damar dışına sızmanın olmamasına dikkat ediniz çünkü lokal ülserayon olabilir.

 

Aşağıdaki dozlar kullanılmıştır:

Erişkinler:  Haftada bir damar içine uygulanır. Önerilen doz , 1.4 – 1.5mg / m2dir en çok haftada 2 mg’dır. 

 

Çocuklar:  Önerilen doz, haftada bir 1.4mg- 2mg / m2dir en çok haftada 2 mg’dır. 

10 kg veya daha  az kilolu çocuklarda başlangıç dozu  0.05 mg/kg olmalıdır, haftada bir damar içine  intravenöz yoldan uygulanır.

 

Yaşlılar:Yaşlılara normal erişkin dozu uygulanır.

 

Karaciğer bozukluğu: Vinkristinin  karaciğerde metabolize olması ve  safrayla atılması nedeniyle  obstrüktif sarılığı ya da karaciğer  bozukluğu  olanlara  azaltılmış dozların  verilmesi tavsiye olunur.

Safrayla salgıyı  azaltacak şiddetteki karaciğer  hastalığı  yan etkilerin şiddetini artırabilr.  Serum bilirubin değeri 3mg/100ml ( 51 mikromol /l) üzerinde olanlarda vinkristin dozunun  %50 azaltılması önerilmektedir. Eğer damar içine uygulama esnasında  sızıntı olursa,  önemli tahriş meydana gelebilir.  Hemen enjeksiyon durdurulmalı  ve kalan ilaç  bir başka damardan verilmelidir.  Sızıntının olduğu yere hiyaluronidaz  lokal enjeksiyonu  veya orta şiddette ısı tatbiki  ilacın dağılması için yararlı olur, selilit ihtimalini azaltır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Vincristine Sulfate DBL 2mg/2ml Enjektabl Solüsyon, 1 Flakon

Saklama Koşulları

2-8 oC ‘da buzdolabında saklayınız.  Dondurmayınız.

Ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Vincristine Sulfate DBL 1mg/1ml, 1 Flakonluk ambalajlardadır.

Uyarılar/Önlemler

Uyarılar

VINCRISTINE SULFATE DBL   sadece intravenöz yoldan kullanılır.  Uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır. VINCRISTINE SULFATE DBL   intratekal, intramüsküler, ya da subkütan olarak uygulanmaz.  İntratekal uygulanımı ölümcül olabilir.

 

Önlemler

Diğer onkolitik ilaçların tersine  vinkristin sülfat ile tedaviyi takiben  lökopeni daha seyrek oluşur.  Dozu kısıtlayan kemik iliği toksisitesinden ziyade nöromüsküler  toksisitedir.  Dolayısıyla nöromüsküler  toksisite belirtileri için hazırlıklı olunmalıdır.  Vinkristin sülfatın  nörotoksik etkisi  diğer nörotoksik ilaçlarla birlikte aditif etkilidir ve omurilik radyasyonuyla ve nörolojik hastalıklarla  artabilir.  Yaşlı hastalar  vinkristin sülfatın nörotoksik etkilerine   daha duyarlıdırlar.

Vinkristin sülfat ileri derecede tahriş etme özelliğine sahiptir bu nedenle kazara gözlere değerse, kornea ülserasyonu yapabilir, böyle bir durumda göz hemen bol suyla yıkanmalıdır.

 

Gebelikte kullanımı

Vinkristin sülfat gebelerde kullanılmaz. Tedavi sırasında tedbirli olunmalıdır, ve vinkristin sülfat tedavisi gören hastalar gebe kalmamaları hususunda uyarılmalıdırlar.

 

Emzirme döneminde kullanımı

Vinkristinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.  Fetüs üzerinde ciddi yan etki potansiyeli nedeniyle tedavi gören annelerin   emzirmeye ara vermeleri gereklidir.

 

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri

Araç kullanımı üzerinde herhangi bir yan etkisi yoktur, ancak hastanın tedavisinde kullanılan diğer ilaçların yan etkileri dikkate alınarak araç kullanılmaması önerilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Genel olarak yan etkiler verilen doza ve kümülatif doza bağlıdır ve geriye dönüşümlüdür. 
Aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:
 
Kan ve lenfatik sistem : Lökopeni, trombositopeni, anemi
Endokrin :  Ender olarak  antidiüretik hormon salgısı bildirilmiştir.  Hiponatremi varlığında  yüksek üriner sodyum kaybı  olur. 
Sinir sistemi: Nevritik ağrı, duyu kaybı, parestezi, yürüme güçlüğü, ayak düşmesi,  derin tendon refleksi kaybı, oküler palsi ve larenks siniri paralizisi. Ender olarak konvülsiyonlar ve hipertansiyon bildirilmiştir.  Çocuklarda konvülsiyonu takiben koma bildirilmiştir. 
Göz : Geçici kortikol körlük  ve optik  atrofi ile birlikte körlük bildirilmiştir.
Kulak ve labirent bozuklukları:  Vinka alkaloidleri 8. kafa sinirine toksik etki yaparak işitme hasarı yapabilir.  Kısmi vestibüler  ve tam sağırlık olabilir. Denge bozuklukları nistagmus ve vertigo bildirilmiştir. 
Kalp ve damar sistemi :  Vinkristin içeren  kemoterapi kombinasyonları alan hastalarda, daha önce mediastinal radyasyon verilmişse  koroner arter hastalığına ya da miyokard enfarktüsüne rastlanmıştır. Vinkristinle ilişkisi bilinmemektedir.  Hipertansiyon ve hipotansiyon bildirilmiştir.
Solunum sistemi: Akut nefes darlığı, şiddetli bronkospazm bildirilmiştir.
Mide-barsak sistemi:  Kabızlık, karında kramplar, paralitik ileus, diyare, kilo kaybı, kusma, ağıda yaralar, barsak nekrozu ya da barsak delinmesi, anoreksi bildirilmiştir.
Deri ve deri altı dokusu:  Alopesi, deri döküntüsü.
Kas-iskelet sistemi , bağ dokusu:  kas kaybı, çene ağrısı, farenksde ağrı, parotid bezi ağrısı, kemik ağrısı, kol ve bacak ağrısı, miyalji bildirilmiştir.
Renal ve idrar yolu:  Poliüri, dizüri, mesane atonisine bağlı olarak idrar retansiyonu.
Genel:  Vinkristinin de dahil olduğu kombine tedavilerde alerjik tipte reaksiyonlar, örneğin anaflaksi, deri döküntüsü ve ödem, bildirilmiştir.
Diğer:  Ateş, baş ağrısı ve enjeksiyon bölgesinde reaksiyon.