Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Marka VIRANIS
Etken Madde Kodu SGKFMS-RIBAVIRIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 70
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J05AB04
ATC Açıklaması Ribavirin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A11952
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 496,14 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 445,7 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 253,07 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E311A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Ribavirin tablete bağlı olarak bildirilen en yüksek aşırı doz 20g ribavirindir. Yan etkilerin şiddeti ve sıklığında artış görülmüştür.

Ribavirin için özgün antidot bulunmamaktadır. Hemodiyaliz ve periton diyalizi de etkili olmamaktadır.

Endikasyonlar
Viranis tablet:
Önceden tedavi edilmemiş ya da interferon alfa 2b tedavisi ardından nüks görülen ve kompanse karaciğer hastalığı olan kronik hepatit C hastalarının tedavisinde ve Önceden tedavi edilmemiş ve kompanse karaciğer hastalığı olan kronik hepatit C hastalarının tedavisinde peg-interferon alfa 2b tedavisi ile kombine olarak kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Ribavirin, bazı RNA ve DNA virüslerine karşı in vitro aktiviteye sahip olduğu gösterilmiş, sentetik bir nükleozid analogudur. Ribavirin ile interferon alfa-2b kombinasyonunun HCV üzerindeki etkisinin hangi mekanizma ile oluşturduğu bilinmemektedir.

Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Ribavirin tek dozluk oral alımı takiben hızla emilir. Kanda maksimum konsantrasyona ulaşması için geçen süre (T maks) tek doz için 1.7, çoklu doz için 3 saattir. Yüksek dozda yağlı yiyecekler eğri altındaki alan (EAA) ve Cmaks değerlerini artırır.
Dağılım: İlk geçiş metabolizmasına bağlı olarak mutlak biyoyararlanım ortalama %64’tür. Ribavirinin 200-1200 mg’lık tek dozlarını takiben doz ve eğri altında kalan alan (EAA) arasında doğrusal bir ilişki vardır. Ribavirin plazma proteinlerine bağlanmaz. Çoklu dozlardan sonra ribavirin plazmada 12 saatlik EAA göre altı kat fazla birikir. 600 mg oral dozun günde iki kez verilmesinden sonra kararlı duruma yaklaşık 4 haftada ulaşılmıştır. Ortalama kararlı durum plazma konsantrasyonu 2200 ng/ml’dir. Dozun kesilmesinden sonra yarılanma ömrü yaklaşık 298 saattir.
Metabolizma: Ribavirinin geri dönüşümlü fosforilasyon yolu ile ve deribolizasyon ve amid hidrolizi sonucu triazol karboksilik asit metabolitlerine dönüşür.
Atılım: Eliminasyon yarı ömrü 79 saattir. Radyoaktif işaretli dozun ortalama %10’u dışkıyla atılır. Metabolitleri böbrek yoluyla atılır.
Ribavirinin tek oral doz sonrasındaki farmakokinetiğinde bireysel ve bireyler arası değişkenlik (EAA ve Cmaks için % 30 ) ilk geçiş metabolizmasına ve kan kompartımanları arasında taşınmasına bağlı olarak yüksektir.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her bir tablet etkin madde olarak 200 mg ribavirin, yardımcı madde olarak laktoz monohidrat, kroskarmelloz sodyum, sodyum lauril sülfat, boyar madde olarak titanyum dioksit (E171) içerir.

İlaç Etkileşmeleri
İn vitro çalışmaların sonuçları insan karaciğer mikrozom preparatlarında ribavirin metabolizmasında sitokrom P450 enzimlerinin rolü olmadığını göstermiştir. Ribavirin sitokrom P450 enzimlerini baskılamaz. Toksisite çalışmaları ribavirinin karaciğer enzimlerini indüklemediğini göstermiştir. Bu sebeple P450 enzimleri bazında etkileşim potansiyeli minimumdur.
 
Antasid etkisi: Ribavirin 800mg’ın magnezyum, alüminyum ve simetikon içeren bir antasid ile birlikte verilmesi, ribavirinin biyoyararlanımını %14 oranında azaltmaktadır. Bu oranın klinik anlamı yoktur.
 
Nükleosid analogları: Ribavirinin in vitro olarak zidovudin ve stavudinin fosforilasyonunu baskıladığı gösterilmiştir. Bu bulguların klinik anlamı bilinmemektedir. Bununla beraber bu in vitro bulgular Ribavirin tabletin zidovudin ve stavudin ile birlikte kullanımı sırasında HIV plazma viral yükünde artış ihtimalini akla getirmektedir. Bu sebeple Ribavirin tablet ile bu iki ajanın kullanımı sırasında plazma HIV RNA düzeylerinin izlenmesi önerilir. Eğer HIV RNA düzeylerinde artış olursa Ribavirin tablet ile revers transkriptaz inhibitörlerinin birlikte kullanımı yeniden değerlendirilmelidir.
Kontraendikasyonlar
 • Gebelik: Ribavirin fötusta anomalilere ve ölüme neden olabileceğinden gebe kadınlar ve eşleri gebe kalma olasılığı olan erkekler tarafından kullanılmamalıdır. Ribavirin ile tedavi olan kadın hastaların ya da erkek hastaların eşlerinin gebeliği önlemek için çok dikkatli olmaları gerekir.
 • Ribavirine ya da diğer bileşenlere karşı aşırı duyarlılık öyküsü
 • Otoimmün hepatiti olan hastalar ribavirin ve interferon alfa 2b kombinasyon tedavisi uygulanmamalıdır. Bu tedavi hepatiti daha da kötüleştirebilir.
 • Hemoglobinopatisi olan (örn. Talasemi majör, orak hücreli anemi) hastalar Ribavirin ile tedavi edilmemelidir.
 • Önceki altı ay içinde stabil veya kontrol altında olmayan kalp hastalığı da dahil, şiddetli kalp hastalığı
 • Dekompanse karaciğer sirozu, ağır karaciğer işlev bozukluğu
 • Kısa dönemli kortikosteroid kesilmesi dışında immünosupresif ajanlarla yakın zamanda tedavi edilmiş veya edilmekte olan hastalar
 • Bağışıklığı baskılanmış organ nakli alıcıları
 • Konvansiyonel tedavi ile kontrol edilemeyen önceden mevcut tiroid hastalığı
 • Şiddetli depresyon, intihar düşüncesi veya intihar girişimi olmak üzere şiddetli psişik durum hikayesi ve varlığı
 • Epilepsi ve/veya baskılanmış merkezi sinir sistemi (MSS) fonksiyonu
Kullanım Şekli Ve Dozu
Viranis tabletin günlük dozu hastanın ağırlığına bağlıdır. 75kg’a olan hastalarda sabah 2 tablet akşam 3 tablet olmak üzere günde toplam 5 tablet, 75kg üzerindeki hastalarda ise sabah ve akşam 3’er tablet olmak üzere günde toplam 6 tablet önerilir.
 
Yaşlılarda kullanım: Renal ve hapatik fonksiyon yaşlılarda azalmış olabileceğinden ribavirin tedavisine başlanmadan önce renal ve hepatik işlevlerin durumu saptanmalıdır.   
 
Pediyatrik kullanım: Pediyatrik hastalarda güvenilirlik ve etkinlik bilinmemektedir. Bu nedenle 18 yaşından küçüklerde kullanılması önerilmemektedir.

                                            Anemi için doz ayarlama çizelgesi
Hemoglobin
Doz azaltma : 600mg/gün
Tedavinin kesilmesi
Kalp hastalığı öyküsü yok
          <10g/dl 
          <8.5g/dl 
Kalp hastalığı öyküsü var
Tedavinin herhangi bir
4 haftalık periyodunda 2g/dl ve
daha fazla düşüş
Doz azaltıldıktan 4 hafta sonra
<12g/dl
Ruhsat Sahibi

Ali Raif İlaç San. A.Ş.

Eski Büyükdere Caddesi

Dilaver Sokak No: 4

34418 Oto Sanayi – 4. Levent / İstanbul

Tel: 0212 316 78 00

Faks: 0212 549 25 50

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

14.05.2010 - 224/71

Saklama Koşulları

25o C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

70 tabletlik kutularda.

Uyarılar/Önlemler
Klinik çalışmalara göre ribavirin monoterapi olarak etkili değildir ve tek başına kullanılmamalıdır. Kombinasyon tedavisinin güvenilirliği ve etkinliği sadece ribavirin ve interferon alfa-2b’nin birlikte kullanımıyla gösterilmiştir. Dozaj, uygulama yeri ve yan etkiler açısından çeşitli interferon preparatları arasında değişkenlik görülmektedir. Bu nedenle ribavirin ile birlikte interferon alfa-2b preparatları kullanılmalıdır.
 
Teratojenik risk
Yeterli çalışmaların yürütüldüğü bütün hayvan türlerinde anlamlı teratojenik ve/veya embriyosid potansiyel gösterilmiştir. Bu potansiyel, önerilen insan dozunun yirmide birindeki dozlarda ortaya çıkmaktadır.
 
Ribavirin tedavisi negatif bir gebelik testi raporu sağlanana kadar tedaviye başlanmamalıdır. Üreme potansiyeli olan kadınlara tedavi sırasında ve tedaviyi izleyen 6 ay içinde (ribavirin klirensi yarı ömrünün 15 katı kadar süre) en az iki etkin kontrasepsiyon uygulanmalıdır. Bu sırada aylık rutin gebelik testleri yapılmalıdır. Tedavi sırasında ve tedaviden sonra 6 ay içinde gebelik meydana gelirse hastaya ribavirinin fötus üzerindeki anlamlı teratojenik riski konusunda bilgi verilmelidir. Ribavirin kullanan erkek hastaların eşlerinde hamileliğin önlenmesi konusunda son derece dikkatli olunmalıdır. Ribavirin intrasellüler olarak birikir ve vücuttan atılır.
 
Karsinojenite
Ribavirin genotoksisite testlerinde in vivo ve in vitro olarak mutajendir. Ribavirinin potansiyel karsinojen etkisi göz ardı edilemez.
 
Anemi
Ribavirin tedavisinin birincil toksisitesi hemolitik anemidir ve hastaların %10’unda görülür. Tedavinin ilk 1-2 haftasında ortaya çıkar. Bu nedenle tedavi öncesinde ve tedavinin en azından 2 ve 4. haftalarında hemoglobin ve hematokrit kontrolü yapılması önerilir.
 
Kardiyovasküler
Ribavirin nedenli anemisi olan hastalarda ölümcül ya da ölümcül olmayan miyokart enfarktüsü bildirilmiştir. Hastalar tedavi öncesinde kalp hastalıkları açısından değerlendirilmelidir. Konjestif kalp yetmezliği, miyokart enfarktüsü ve/veya önceden ya da tedavi sırasında gelişen aritmi öyküsü olan hastalar yakından izlenmelidir. Önceden kardiyak anomalileri olan hastaların tedavi öncesi ve tedavi sırasında elektrokardiyogramlarının izlenmesi önerilir. Kardiyak aritmiler (primer olarak supraventriküler) genellikle geleneksel tedaviye cevap verirler, ancak tedavinin kesilmesi gerekebilir.
 
Akut hipersensitivite
Akut bir hipersensitivite reaksiyonu (örn. Ürtiker, anjiyo ödem, bronkokonstrüksiyon, anafilaksi) gelişirse ribavirin tedavisi derhal kesilmeli ve uygun medikal tedaviye başlanmalıdır. Geçici döküntüler nedeniyle tedavinin kesilmesi gerekmez.
 
Böbrek fonksiyonu
Böbrek işlevleri bozuk olan hastalarda klirens azalmasına bağlı olarak ribavirin farmakokinetiği değişir. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce hastalarda böbrek işlevlerinin incelenmesi önerilir. Kreatinin klirensi 50 ml/dakika düzeyinden az olan hastalar ribavirin ile tedavi edilmemelidir. Serum kreatinin değeri 2 mg/ml üzerine çıkarsa ribavirin tedavisi kesilmelidir.
 
Karaciğer fonksiyonu
Tedavi sırasında karaciğer işlevlerinde anlamlı bozulma görülen hastalar yakından izlenmelidir. Belirti ve semptomlar ilerlediği takdirde kombinasyon tedavisi (ribavirin ve interferon alfa-2b) kesilmelidir.
 
Psikiyatri ve Merkezi Sinir Sistemi (MSS)
Hastalarda klinik depresyon dahil psişik veya MSS problemleri gelişirse hastanın hekim tarafından dikkatle izlenmesi önerilir. Benzer semptomlar ortaya çıkarsa bu istenmeyen etkilerin potansiyel ciddiyeti hekim tarafından değerlendirilmelidir. Semptomlar devam eder ya da ağırlaşırsa ribavirin ve interferon tedavisi kesilmelidir.
Ribavirin tedavisi sırasında tiroid anormallikleri gelişen hastalarda eğer tiroid fonksiyonu ilaç tedavisi ile kontrol altına alınamazsa ribavirin tedavisi kesilmelidir.
Ribavirinin hemolitik etkisiyle ürik asit düzeylerinde artış olabilir, yatkınlığı olan hastalarda gut gelişme potansiyeli izlenmelidir.
 
Laboratuar testleri
Tedaviye başlanmadan önce bütün hastalarda standart hematolojik testler ve kan kimyası (tam kan sayımı ve lökosit formülü, trombosit sayımı, elektrolitler, serum kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri) yapılmalıdır. Tedaviye başlamadan önce kabul edilebilir bazal değerler aşağıdaki gibidir:
Hemoglobin ≥12 g/dl (kadınlar), ≥13 g/dl (erkekler)
Trombositler ≥100,000/mm 3
Nötrofil sayısı ≥1,500/ mm 3
TSH düzeyleri normal sınırlar içinde olmalıdır.
Bu laboratuar değerlendirmeleri tedaviye başlamadan önce ve tedavinin 2 ve 4’üncü haftalarında ve bundan sonra klinik olarak uygun aralarla periyodik olarak yapılmalıdır. Üreme potansiyeli olan kadınlar için tedavi sırasında ve tedaviden sonra 6 ay boyunca her ay rutin gebelik testi yapılmalıdır.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım
Gebelik kategorisi X’dir. Üreme potansiyeli olan kadınlara tedavi döneminde etkin bir kontrasepsiyon uygulanmadıkça ribavirin verilmemelidir. Ayrıca 12 günlük çoğul dozda ribavirin yarı ömrüne göre, tedaviden sonra 6 ay (24 hafta) süreyle etkin kontrasepsiyon uygulanmalıdır.

Laktasyon: Ribavirin tablet ve içerisindeki bir bileşeninin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirilen bebeklerdeki advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle tedaviye başlanmadan önce emzirme kesilmelidir.
Üretim Yeri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

Haseyad II.Kısım No:228

34306 İkitelli/İstanbul

Tel: 0212 413 04 00

Faks: 0212 549 25 50

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Ribavirin tablet ve interferon alfa-2b tedavisinin güvenilirliği 1183 hastadan oluşan veritabanı temel alınarak değerlendirilmiştir. Bunlara, alfa interferona başlangıçta yanıt veren daha sonra relaps görülen 173 hasta (interferon-relaps hastaları) ve önceden alfa interferon tedavisi uygulanmayan 1010 hasta dahildir.
Advers olayların çoğunluğunun ağırlığı hafif ya da orta düzeyde olup bunlar tedaviyi sınırlayıcı değildir, ağır advers olaylar hastaların %16’sında bildirilmiştir. Kombinasyon tedavisi ile advers olayların tipleri ve sıklığı interferon alfa-2b’nin bilinen güvenilirlik profili ve ribavirin ile ilgili yan etkilerle sınırlıdır.
İnterferondan sonra nüks görülen hastalara oranla interferon kullanmamış hastalarda daha sık advers olay bildirilmiştir. Tablo’da en sık advers olay bildirilen tedavi grupları olan interferon alfa-2b ile kombine olarak kullanılan Ribavirin veya yalnız interferon alfa-2b ile 48 hafta süreyle tedavi edilen hastalar için rapor edilen advers olaylar tanımlanmıştır. Daha kısa tedavi süresi veya interferondan sonra relaps olan hastalarda advers olay insidansı daha düşüktür.
 
TEDAVİYE BAĞLI ADVERS OLAYLAR (Her tedavi grubundaki insidans>%5)

 

Vücut sistemi
İNTRON A Enjektabl
Çözelti +Ribavirin
(N=505)
48 hafta
İNTRON A Enjektabl
Çözelti
(N=503)
48 hafta
Uygulama yerindeki olaylar
Enjeksiyon yerinde enflamasyon
Enjeksiyon yerinde reaksiyon
             
                %8
                 %5
 
                       %12
                        %7
Otonom Sinir Sistemi
Ağız kuruluğu
Terleme artışı
 
                 %7
                 %8
 
                       %8
                       %6
Bütün vücut
Asteni
Göğüs ağrısı
Yorgunluk
Ateş
Baş ağrısı
Grip benzeri semptomlar
Rigor
Sağ üst kadran ağrısı
Kilo kaybı
 
                 %21
                 %7
                 %54
                 %34
                 %55
                 %24
                 %29
                 %7
                 %14
 
                      %20
                       %4
                      %55
                      %35
                      %57
                      %29
                      %26
                        %8
                        %7
Merkezi/Periferik Sinir Sistemi
Baş dönmesi
Parestezi
                 %15
                  %5
                       %12
                        %5
Gastrointestinal sistem
Karın ağrısı
İştahsızlık
Diyare
Dispepsi
Bulantı
Kusma
 
                
                 %13
                 %22
                 %18
                 %11
                 %34
                 %7
 
                       %15
                       %16
                       %18
                       %6
                       %23
                       %7
Kas iskelet sistemi
Artralji
Kas-iskelet ağrısı
Miyalji
                 %25
                 %18
                 %44
 
                       %28
                       %20
                       %50
 
Psikiyatrik bozukluklar
Ajitasyon
Anksiyete
Dikkat azalması
Depresyon
Emosyonel dengesizlik
Uykusuzluk
İrritabilite
Sinirlilik
Somnolans
                
<