Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Opakim Tıbbi Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Marka VISIPAQUE
Etken Madde Kodu SGKF6K-IODIKSANOL Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu V08AB09
ATC Açıklaması İodiksanol
NFC Kodu PA
NFC Açıklaması Parenteral Flakonlar
Kamu Kodu A08443
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 165,2 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 148,99 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı, normal böbrek fonksiyonlu hastalarda olası değildir. Deneysel veriler non-iyonik kontrast madde için çok yüksek bir emniyet payı göstermektedir ve sabitlenmiş bir üst doz limiti tesbit edilmemiştir. Doz aşımının kazara olması halinde su ve elektrolit kayıpları infüzyonla telafi edilmelidir. Böbrek fonksiyonu en azından sonraki 3 gün süresince gözlenmelidir. Gerekirse, iodiksanol’ün hastanın vücut sisteminden uzaklaştırılması için hemodiyaliz kullanılabilir.

Endikasyonlar

Kalp anjiografisi, serebral anjiografi (konvansiyonel ve i.a DSA ), periferal arteriografi (konvansiyonel ve i.a. DSA), abdominal anjiografi (i.a. DSA), ürografi, venografi ve Bilgisayarlı tomografide kontrast arttırmada kullanılan röntgen kontrast maddesi Lomber, torasik ve servikal miyelografi.

Farmakodinamik Özellikler

Organik olarak bağlı iyot, enjekte edildiğinde kan damarları/dokularındaki radyasyonu absorbe eder.

 

Sağlıklı gönüllülerde intravenöz iodiksanol enjeksiyonunu takiben incelenen hemodinamik, klinik -kimyasal ve koagülasyon parametrelerinin pek çoğunda ilk enjeksiyon değerlerinden kayda değer bir sapma bulunmamıştır. Laboratuvar parametrelerinde gözlenen bazı değişiklikler çok küçük olup, klinik açıdan bir öneme haiz değildir.

 

VISIPAQUE, hastalarda böbrek fonksiyonu üzerine yalnız küçük etkiler oluşturur.

Serum kreatinin seviyeleri 1.3-3.5mg/dl olan diabetik hastalarda Visipaque kullanımı, hastaların %3' ünün serum kreatinin seviyelerinde ≥0.5mg/dl ve hastaların %0' ında ≥1.0 mg/dl artış ile sonuçlanmıştır.

 

Proksimal tübüler hücrelerinden enzimlerin salınımı (alkalin fosfataz ve N-asetil-ß-glukozamininidaz) non-iyonik monomer kontrast maddenin enjeksiyonundan sonra daha azdır ve iyonik dimer kontrast maddeyle karşılaştırıldığında benzer eğilim görülür. VISIPAQUE, böbrekler tarafından da iyi tolere edilir. LVEDP, LVSP, kalp hızı ve QT – zamanı gibi kardiyovasküler parametreler ve bunun yanında femoral kan akışı VISIPAQUE sonrasında daha az etkilenmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

İodiksanol yaklaşık olarak 21 dakikalık ortalama bir yarı ömür dağılımıyla vücutta süratle dağılır. Görünürdeki dağılım hacmi, İodiksanol'ün yalnız ekstra-sellüler hacimde dağıldığının göstergesi olarak ekstra-sellüler sıvıyla aynı büyüklüktedir. (0.26 I/kg v.a.)

Proteine bağlanma oranı % 2'den azdır.

 

Ortalama eliminasyon yarı - ömrü takriben 2 saattir. İodiksanol glomerüler filtrasyonla başlıca böbrekler vasıtasıyla atılır.

 

İdrarda hiçbir metabolit tesbit edilmemiştir.

 

Sağlıklı gönüllülerde intravenöz enjeksiyonu takiben, uygulanan dozun yaklaşık % 80'i 4 saat zarfında, % 97’si 24 saat zarfında metabolize olmadan idrarda bulunur.Enjekte edilen dozun yalnız % 1.2 civarı 72 saat zarfında feçesle atılır. İdrardaki doruk konsantrasyonu enjeksiyondan sonra takriben 1 saat zarfında görülür.

 

Tavsiye edilen doz aralığında doza bağlı kinetikler gözlenmemiştir.

Farmasötik Şekli
Çözelti
Formülü

 

Aktif madde
Etken dozu
Beher ml içeriği
İodiksanol
320 mgI/ml
320 mg I' a ekivalan 652 mg

Şu ekspiyanları içermektedir: Trometamol, sodyum klorür, kalsiyum klorür, sodyum kalsiyum edta, hidroklorik asit (pH ayarı) ve enjeksiyonluk su. Ürünün PH 'sı 6.8 - 7.6' dır.
 
İodiksanol, non-iyonik, dimerik, hekza iyotlu, suda çözünen bir kontrast maddesidir. Tüm kliniğe uygun konsantrasyonlarında İodiksanol'ün saf sulu solüsyonları tüm kana ve benzer etkili non-iyonik monomer kontrast maddelere göre daha düşük osmolaliteye sahiptir.
 
VISIPAQUE elektrolit ilavesiyle normal vücut sıvılarıyla izotonik yapılmıştır. VISIPAQUE'ın osmolalite ve viskozite değerleri aşağıdaki gibidir :

 
Konsantrasyon
 
Osmolalite*
mOsm/kg H20
37°C
Viskozite (mPa.s)
 
 
20°C
 
37°C
320 mgI/ml
290
25.4
11.4
 
* Metod : Buhar-basınçlı osmometri
 

 

İlaç Etkileşmeleri

İyotlu kontrast madde kullanımı geçici böbrek yetmezliğine sebep olabilir ve bu metformin alan diyabet hastalarında laktik asidoza neden olabilir.(Bk.Uyarılar/Önlemler)

 

İyotlu kontrast madde incelemesine 2 hafta veya daha az bir süre önce İnterlökin - 2 ile tedavi edilmiş hastalar artan bir gecikmiş reaksiyon riski ile karşı karşıyadırlar.

 

Tüm iyotlu kontrast maddeler tiroid fonksiyon testleri ile etkileşebilir böylece tiroidin iyot bağlamakapasitesi birkaç haftaya kadar azalabilir.

 

Serum ve idrarda yüksek idrar konsantrasyonları bilirubin, proteinler veya inorganik maddelerin (Örneğin demir, bakır, kalsiyum ve fosfat) laboratuar testleri ile etkileşebilir. Bu nedenle bu tahliller inceleme gününde yapılmamalıdır.

 

Geçimsizlik

Geçimsizliği bulunmamıştır ancak VISIPAQUE diğer ilaçlarla direkt olarak karıştırılmamalıdır. Ayrı bir şırınga kullanılmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Belirgin tirotoksikoz, geçmişte Visipaque'a aşırı duyarlılık reaksiyonu olanlar.  

Kullanım Şekli Ve Dozu
Dozaj tetkikin cinsi, hastanın yaşı, kilosu, kalp verimi ve genel sağlık durumu ile kullanılan tekniğe bağlı olarak değişebilir. Çoğunlukla, kullanımdaki diğer iyotlu röntgen kontrast maddeleri gibi, yaklaşık aynı iyot konsantrasyonu ve hacmi kullanılır, ancak iyot konsantrasyonu biraz daha az iodiksanol enjeksiyonuyla yapılan bazı çalışmalarda da yeterli diagnostik bilgi elde edilmiştir. Yeterli hidrasyon diğer kontrast maddeler gibi uygulama öncesinde ve sonrasında temin edilmelidir.
 

Endikasyon / Tetkik
Konsantrasyon
Hacim
İntra-arteriyel kullanım
 
 
Arteriografiler
 
 
Selektif serebral
270/320* mg I/ml
5 -10 ml / enj.
Selektif serebral i.a.DSA
150 mg I/ml
5 -10 ml / enj.
Aortgrafi
270/320 mg I/ml
40 - 60 ml / enj.
Periferal
270/320 mg I/ml
30 - 60 ml / enj.
Periferal i.a. DSA
150 mg I/ml
30 - 60 ml / enj.
Selektif viseral i.a. DSA
270 mg I/ml
10 - 40 ml / enj.

Kardioanjiografi
 
 
Yetişkinlerde
 
 
Sol ventrikül ve aort
kökü enj.
320 mg I/ml
30 - 60 ml / enj.
Selektif koroner arteriografi
320 mg I/ml
4 - 8 ml / enj.
Çocuklarda
 
 
270/320 mg I/ml
 
Yaşa, ağırlığa ve patolojiye bağlıdır.
(maksimum toplam doz 10 ml/kg
önerilir.)
İntravenöz kullanım
 
 
Ürografi
 
 
Yetişkinlerde
270/320 mg I/ml
40 - 80 ml**
Çocuklarda < 7 kg
270/320 mg I/ml
2-4 ml/kg
Çocuklarda > 7 kg
270/320 mg I/ml
2-3 ml/kg
 
 
Bütün dozlar yaşa, ağırlığa ve
 
 
patolojiye bağlıdır.(maksimum 50 ml)
Venografi
270 mg I/ml
50 - 150 ml / bacak
BT ' de kontrast arttırılması
 
 
Kafa BT ' si, yetişkinlerde
270/320 mg I/ml
50 -150 ml
Vücut BT ' si, yetişkinlerde
270/320 mg I/ml
75 - 150 ml
Çocuklarda kafa ve
 
 
vücut BT 'si
270/320 mg I/ml
2-3 ml/kg 50 ml’ye kadar (Birkaç
 
 
vakada 150 ml’ye kadar verilebilir)
İntratekal kullanım
 
 
Lomber ve torasik
 
 
miyelografi (lomber injeksiyon)
270 mg I/ml
10-12 ml ***
 
yada 320 mg I/ml
10 ml***
Servikal miyelografi
 
 
(servikal ve lomber injeksiyon)
270 mg I/ml
10-12 ml ***
 
ya da 320 mg I/ml
10 ml***
* Her iki etken doz belgelenmiştir ancak birçok vakada 270 mg I/ml tavsiye edilir.
** Yüksek doz ürografilerde daha yüksek dozlar kullanılabilir.
*** Olası yan etkileri minimize etmek için toplam doz 3,2 mg iyot miktarı aşılmamalıdır.

Yaşlılar
Yetişkinlerde olduğu gibi
 
KULLANMA TALİMATI
Bütün parenteral ürünlerde olduğu gibi VISIPAQUE partikül madde, renk bozulması ve ambalaj bütünlüğü bakımından kullanım öncesinde gözle kontrol edilmelidir.
Ürün kullanımının hemen öncesinde enjektöre çekilmelidir. Vialler sadece tek kullanımlık olup artık solüsyonlar atılmalıdır.
VISIPAQUE uygulanmadan önce vücut sıcaklığına getirilebilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

270 mg I / ml:         

  • 50 ml x 1 şişe     
  • 100 ml x 1 şişe
Ruhsat Sahibi

Opakim Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tophanelioğlu cad. No: 70 1/A

Altunizade  34662

İstanbul - Türkiye

Ruhsat Tarihi Ve Numarası
Visipaque 320mgI / ml
23.8.1996 - 99 / 91
 
Reçete ile satılır.
 
Sağlık Bakanlığı tarafından prospektüsün onaylandığı tarih:09.Şubat.2006
Saklama Koşulları

Visipaque 25°C' nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve sekonder X – ışınlarından korunarak saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

320 mg I / ml: 

  • 50 ml x 1 şişe
  • 100 ml x 1 şişe
  • 200 ml x 1 şişe
Uyarılar/Önlemler

Kontrast maddelerin genel kullanımları ile ilgili özel önlemle:

İyotlu kontrast maddelere ters bir reaksiyon göstermiş veya pozitif bir astım, allerji geçmişi  olan hastalarda özel önlem almaya gerek vardır. Bu gibi vakalarda kortikosteroidler veya histamin H1 ve H2 antagonistleri ile premedikasyon gözönünde bulundurulabilir.

 

VISIPAQUE kullanımıyla ilgili ciddi reaksiyon riski çok önemsiz olarak kabul edilir. Bununla birlikte iyotlu kontrast madde ciddi veya öldürücü reaksiyonları, anafilaktik reaksiyonları veya diğer hipersensivite oluşumlarını harekete geçirebilir. Ciddi bir reaksiyon oluşursa gerekli ilaçlar ve ekipmanla doğrudan doğruya tedaviye uygun olacak bir dizi tedbir önceden bu nedenle planlanmalıdır. Tüm röntgen işlemi süresince çabuk intravenöz girişi sağlayacak kanül veya kateter bulundurulması tavsiye edilir.

 

Non-iyonik kontrast maddelerin iyonik kontrast maddelere oranla in-vitro antikoagülan aktivitesi daha azdır. Bu nedenle kişi vasküler kateterizasyon işlemini uygularken bunu göz önünde tutmalı ve anjiografik tekniğe çok titiz bir ihtimam göstermeli ve işleme bağlı tromboz ve embolizm riskini en aza indirmek üzere kateteri sık sık fizyolojik salinle(gerekirse heparin katılarak) yıkamalıdır.

 

Kontrast madde uygulamasından önce ve sonra uygun hidrasyon sağlanmalıdır. Bu özellikle multipl miyelom, diabetes mellitus, böbrek disfonksiyonu olan hastalar yanında, yeni doğanlar, küçük çocuklar ve yaşlı hastalar için geçerlidir. 1 yaşından küçük çocuklar ve özellikle yeni doğanlar elektrolit rahatsızlıklarına ve hemodinamik değişikliklere daha duyarlıdır.

 

Ciddi kardiak hastalıkları ve pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda hemodinamik değişiklikler veya aritmiler gelişebileceğinden bu hastalarda önlem alınmalıdır.

 

Akut serebral patolojileri, tümörleri veya geçmişinde epilepsi hikayesi olanlar nöbetler için  predispozandır ; bu nedenle özel ihtimam gereklidir. Alkolikler ve ilaç bağımlılarıda nöbetler ve nörolojik reaksiyonlar için daha yüksek bir risk grubundadırlar.

 

Kontrast madde uygulamasını takiben akut böbrek yetmezliğini önlemek için önceden böbrek yetmezliği ve diabetes mellitus gibi risk grubunda olan hastalarda özel ihtimam gereklidir. Paraproteinemileri (miyelomatöz ve Waldenström makroglobulinemia) olan hastalarda risk grubundadırlar.

 

Önleyici tedbirler şunları kapsar :

  • Yüksek risk grubu hastaların tanımlanması
  • Uygun hidrasyon. Eğer gerekirse kontrast madde uygulamasından önce i.v. infüzyon ile başlayarak kontrast madde böbreklerden tamamen temizlenene kadar devam edilir.
  • Kontrast madde tamamiyle temizlenene kadar nefrotoksik ilaçlar, oral kolesistografik ajanlar, arterial klampler, renal arterial angioplasti veya büyük cerrahi ameliyatlar gibi böbreğe ek yük getirecek durumlardan kaçınmak gerekir.
  • Renal fonksiyonlar inceleme öncesi duruma dönene kadar tekrar bir kontrastlı incelemeden kaçınmak gerekir.

Metformin tedavisi gören diyabetli hastalarda laktik asidozu önlemek için iyot içeren kontrast maddenin intravasküler uygulanmasından önce serum kreatinin düzeyi ölçülmelidir.

Normal serum kreatinin / renal fonksiyon: Kontrast ajanın uygulanması sırasında metformin uygulaması kesilmeli ve 48 saat boyunca veya renal fonksiyon/serum kreatinin normale dönünceye kadar tekrar uygulanmasına başlanmamalıdır. Anormal serum kreatinin/böbrek fonksiyonu: Metformin kesilmeli ve kontrast ajan tetkiki 48 saat ertelenmelidir. Metformin uygulamasına ancak renal fonksiyon/serum kreatinin değişmezse yeniden başlanmalıdır.

 

Renal fonksiyonun anormal olduğu veya bilinmediği acil durumlarda, doktor kontrast ajanlı tetkikin risk/fayda oranını değerlendirmeli ve şu önlemleri almalıdır: Metformin kesilmeli, hasta hidrate edilmeli, renal fonksiyon izlenmeli ve hasta laktik asidoz semptomları için gözlem altında tutulmalıdır.

 

Ciddi renal ve hepatik fonksiyon bozuklukları olan hastalarda kontrast madde klirensi anlamlı olarak gecikebileceğinden özel ihtimam gereklidir. Hemodializ gören hastalar radyolojik amaçlı olarak kontrast alabilirler ancak incelemeden hemen sonra dializ uygulanmalıdır.

İyotlu kontrast madde uygulaması Myastenia Gravis’in semptomlarını alevlendirebilir. Girişimsel uygulamalara maruz kalan fagakromositamoz hastalarına hipertansiyon krizlerini önlemek amacıyla profilaktik olarak alfa - blokerler verilmelidir. Hipertiroidli hastalarda dikkatli olunmalıdır. Multinodüler guatırı olan hastalar iyotlu kontrast madde enjeksiyonunu takiben hipertiroidizm gelişmesi riskinde olabilirler. Yine kontrast madde alan premature infantlarda geçici hipotiroidism tetiklenmesi ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

 

Visipaque’ın ekstravazasyonu bildirilmemiştir, bununla birlikte Visipaque’ın izotonik olmasına bağlı olarak yüksek osmolaliteli kontrast medialardan daha az lokal ağrı ve ekstravasküler ödeme sebep olması muhtemeldir. Ekstravazasyon durumunda, rutin uygulama olarak etkilenen bölümün yükseltilerek soğutulması önerilir. Kompartman sendromu vakalarında cerrahi dekompresyon gerekli olabilir.

 

Gözlem süresi

Kontrast madde verilmesinden sonra hasta en az 30 dakika süresince gözlem altında tutulmalıdır, yan etkilerin büyük bir bölümü bu süre zarfında ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte hipersensivite reaksiyonları enjeksiyondan birkaç saat veya günler sonrasında ortaya çıkabilir.

 

İntratekal kullanım

Miyelografiden sonra hasta, baş ve göğüs kısmı 20 derece yüksetilerek bir saat dinlendirilmelidir. Bundan sonra hastaya müdahale edilebilir fakat öne eğilmesinden kaçınılmalıdır. Eğer hasta yatakta kalacaksa ilk 6 saat baş ve göğüsü yüksekte kalacak şekilde tutulmalıdır. Düşük nöbet eşiği olmasından şüphelenilen hastalar bu zaman zarfında gözlenmelidir. Ayakta olan hastalar ilk 24 saat tamamen yalnız bırakılmamalıdır.

 

Hamilelik ve süt verme döneminde kullanım

 

Gebelik kategorisi : B

VISIPAQUE'ın hamilelikte kullanımına ait emniyeti tesis edilmemiştir. Deneysel çalışmaların değerlendirilmesi, reprodüksiyon, embryo veya fetüsün gelişmesi, gebelik süresi, peri ve post natal gelişme konusunda direkt veya indirekt zararlı etkilere işaret etmez.

Klinik öncesi deneysel reprodüksiyon çalışmaları iodiksanol’ den dolayı olan teratojenite veya bozulmuş fertiliteye ait herhangi bir kanıtı açığa çıkarmamıştır.

 

Hamilelik süresince mümkün olduğunca radyasyon ışınından kaçınmak gerektiğinden, kontrast madde ile olsun veya olmasın muhtemel riske karşı herhangi bir röntgen film tetkikinin faydaları dikkatle tartılmalıdır. Doktor tarafından gerekli görülmedikçe ve faydası riskinden fazla olmadıkça ürün hamilelikte kulllanılmamalıdır.

 

İnsan sütüne geçiş derecesinin düşük olduğu sanılıyorsa da, bunun derecesi bilinmemektedir. Uygulamadan evvel meme verilmesine ara verilmeli ve VISIPAQUE'ın uygulamasından sonra en az 24 saate kadar verilmesi tavsiye edilmemelidir.

 

Makina ve araba kullanma kabiliyeti üzerine etkileri

İntratekal incelemelerden sonra ilk  24 saat içinde araba ve makine kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Aşağıda Visipaque kullanımıda dahil olmak üzere radyografik uygulamalar ile bağlantılı olabilecek muhtemel yan etkiler bildirilmektedir.

 

İntravasküler kullanım

İyotlu kontrast maddelerin kullanımı ile bağlantılı istenmeyen yan etkiler hafiften normale doğru, geçici tabiatta ve iyonik kontrast maddelere oranla non - iyoniklerle daha az sıktır.

 

Ciddi reaksiyonlar veya ölüm sadece çok ender durumlarda söz konusudur.

En sık rastlanan yan etki hafif bir sıcaklık veya soğuk hissidir. Periferal angiografide sıcaklık hissi sıktır ; ağrı ise zaman zaman ortaya çıkmaktadır.

 

Abdominal rahatsızlık / ağrı son derece nadirdir ve bulantı veya kusma gibi gastrointestinal reaksiyonlar nadir olarak görülür.

 

Aşırı duyarlılık reaksiyonları duruma göre ortaya çıkmakta ve kendini genellikle solunum güçlüğü, kızarıklık, eritem, kaşıntı ve ürtiker gibi hafif solunum ve kütanöz semptomlar ile belli etmektedir. Bu belirtiler kontrast maddenin enjeksiyonundan hemen sonra ortaya çıkabileceği gibi birkaç gün sonrasınada ortaya çıkabilir. Hipotansiyon veya ateş ortaya çıkabilir. Ciddi deri reaksiyonlarıda bildirilmiştir. Larinks ödemi, bronkospazm, pulmoner ödem ve anafilaktik şok gibi ciddi durumlar son derece nadirdir.

 

Anafilaktik reaksiyonlar dozdan veya ilacın veriliş şeklinden bağımsız olarak ortaya çıkabilir ve aşırı duyarlılığın hafif belirtileri ciddi bir reaksiyonun ilk işaretleri olabilir. Böyle bir durumda kontrast madde uygulaması hemen durdurulmalı ve eğer gerekliyse vasküler giriş ile spesifik tedavi uygulanmalıdır. Beta - Bloker ilaç kullanan hastalar vagal reaksiyon olarak yanlış yorumlanabilecek atipik anafilaksi belirtileri gösterebilirler. Hipotansiyon ve bradikardiye sebep olan vagal reaksiyonlar son derece ender durumlarda görülür. İncelemeden yaklaşık 10 gün sonraya kadar ortaya çıkabilen ve salgı bezlerinin şişmesi ve hassasiyeti ile kendini gösteren İyodizm, iyotlu kontrast maddelerin son derece nadir bir komplikasyonudur.

 

İyotlu kontrast maddelerin kullanımından sonra S - Kreatinin seviyesinde geçici küçük bir artış görülebilir ancak bu klinik açıdan bir öneme haiz değildir. Böbrek yetmezliği son derece nadirdir; bununla birlikte yüksek risk grubu hastalarda ölümde bildirilmiştir. Koroner, serebral veya renal arterlere enjeksiyon sonrasında geçici iskemi ile sonuçlanabilecek arteriyel spazm görülebilir.

 

Nörolojik reaksiyonlar son derece nadirdir. Bunlar başağrısı, baş dönmesi, nöbet tutulumu veya geçici motor veya hissi rahatsızlıkları içermektedir. Çok ender durumlarda kontrast madde kan beyin bariyerini geçerek serebral kortekse geçebilir ve bu tomografide incelemeden sonraki günde dahi görülebilir. Bu durum bazen geçici konfüzyon veya kortikal körlük ile ilişkili olabilir.

 

Aritmiler, depresyon, veya iskemi belirtilerinide kapsayan kardiak komplikasyonlar son derece nadirdir. Hipertansiyon görülebilir.

 

Flebografi sonrası tromboflebit veya tromboz çok nadirdir. Çok az artralji vakalarıda bildirilmiştir.

 

İntratekal kullanım

İntratekal kullanımdan sonra istenmeyen etkiler incelemeden saatler veya hatta günler sonra gecikmiş olarak görülebilir. Bunların frekansı sadece lomber ponksiyondakilere yakındır.

 

Başağrısı, bulantı, kusma ya da baş dönmesi sıktır ve genellikle ponksiyon yerindeki sızıntı sonucu subraknoid boşluktaki basınç kaybına bağlı olabilir. Bu hastaların bazılarında uzun süreli ciddi başağrısı günlerce devam edebilir. Aşırı derecede beyin-omurilik sıvısının kaybından kaçınılmalıdır, bu basınç kaybını miniminize eder.

 

Hafif lokal ağrı ve radiküler ağrı  enjeksiyon yerinde ortaya çıkabilir.

 

Fotofobi ve meningisim'e sebep olan meningeal irritasyon  ve frank kimyasal menenjiti diğer noniyonik kontrast medialar ile görülebilir. İnfektive menejit riskide gözönünde bulundurulmalıdır.

 

Benzer bir durum, geçici serebral disfonksiyon belirtileri diğer noniyonik kontrast medialar ile çok nadir durumlarda görülebilir. Bu belirtiler, nöbetler, geçici bulanıklık veya geçici motor veya duyusal disfonksiyonu içermektedir. Birkaç hastada EEG 'de değişiklik not edilebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.