Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Nycomed Ilac Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti
Marka XEFO
Etken Madde Kodu SGKFC2-LORNOKSIKAM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AC05
ATC Açıklaması Lornoksikam
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A09626
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 10,12 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,03 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,02 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E376A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Günümüzde aşırı dozla ilgili deney sonuçları henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle aşırı dozun etkileri kesin bir şekilde açıklanamamakta veya spesifik bir tedavi tavsiye edilememektedir. Ancak prensip olarak Xefo Rapid ile bir aşırı dozda aşağıdaki semptomlar görülebilir: Baş dönmesi ve kusma, serebral semptomlar (uyuşukluk ve koma ve kasılmalarla sonuçlanabilen ataksi). Karaciğer ve böbrek fonksiyonunda değişiklikler, muhtemelen koagülasyon bozuklukları. Gerçek veya şüphe edilen bir aşırı doz durumunda ilaç derhal kesilmelidir. Lornoksikam'ın yarı ömrü kısa olduğu için hızla atılır. Lornoksikam diyalizle vücuttan uzaklaştırılamaz. Günümüzde spesifik bir antidotu bilinmemektedir. Mide yıkama dahil her zamanki acil önlemler göz önünde bulundurulmalıdır. Prensip olarak aktif karbon uygulaması ancak Xefo Rapid’in alınmasından hemen sonra preperatın absorbsiyonunu azaltabilir. Gastrointestinal rahatsızlıklar prostaglandin analoğu veya ranitidin ile tedavi edilebilir.
Endikasyonlar

Xefo Rapid akut ağrının kısa süreli tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Lornoksikam oksikam grubuna dahil analjezik etki gösteren, non-steroidal antiinflamatuvar (NSAİ) bir ajandır.
Lornoksikam'ın etki mekanizması, siklooksijenaz-1 ve siklooksijenaz-2 izoenzimlerinin non-selektif olarak reversibl olarak inhibe edilerek, inflamasyon mediyatörleri olan prostaglandinlerin sentezini inhibe etmesine bağlanmaktadır.
Siklooksijenaz izoenzimlerinin inhibisyonu lökotrienlerin oluşumunda artışa neden olmaz. Diğer NSAİ’larda olduğu gibi Lornoksikam’ın da analjezik etki mekanizması tam olarak ortaya konulamamıştır.
Farmakokinetik Özellikler
Xefo Rapid içindeki etken madde lornoksikam gastrointestinal sistemden hızla ve tama yakın olarak absorbe edilir. Alındıktan sonra Cmax’a takriben 30 dakika sonra erişir. Xefo Rapid’in Cmax’ı standart Xefo tabletlerden daha yüksektir ve parenteral Xefo’ya eşittir. İlk geçiş etkisine uğramaz. Ortalama eliminasyon yarı-ömrü 3 - 4 saattir. Lornoksikam plazmada değişmemiş şekilde ve inaktif hidroksillenmiş metaboliti olarak bulunur. Lornoksikam (diğer oksikamlar vediklofenak gibi) sitokrom P450 2C9 ile metabolize olur. Bu enzim için genetik polimorfizm nedeniyle hızlı ve yavaş metabolizörler vardır. Bu da yavaş metabolizörlerde lornoksikam'ın plazma düzeyinin farkedilir düzeyde yükselmesine neden olabilir.
Plazmada proteinlerine bağlanma oranı yüksektir (% 99) ve lornoksikam konsantrasyonundan bağımsızdır. Vücuttaki lornoksikam’ın üçte biri böbrekler, üçte ikisi karaciğer yoluyla atılır.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her bir film kaplı tablet etken madde olarak 8.0 mg Lornoksikam; boyar madde olarak Titanyum Dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri
 • Antikoagülanlar veya trombosit agregasyonunu inhibe edici ilaçlar ile beraber kullanımında kanama süresinin uzamasına neden olabilir.
 • Diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile birlikte kullanıldığında advers etki riski  artar.
 • Kıvrım diüretiklerin diüretik ve kan basıncı düşürücü etkisini azaltır.
 • Sülfonilüre’nin hipoglisemik etkisini güçlendirir.
 • ADE inhibitörlerinin etkisini azaltır.
 • Lityum plazma kararlı durum seviyelerini etkileyerek lityum plazma düzeyini arttırabilir.
 • Metotreksat 'ın serum düzeylerini yükseltebilir.
 • Simeditin lornoksikam'ın plazma konsantrasyonunun yükselmesine neden olur.
 • Digoksin'in renal klerensini azaltır.

Lornoksikam karaciğerde CYP2C9 izoenzimi tarafından metabolize edildiğinden bu enzimi indükleyen rifampisin gibi ilaçlarla birlikte alındığında plazma düzeyi azalır.Spinal ve peridural anestezi uygulamasında heparin ile birlikte kullanımı spinal veya epidural hematom riskini artırır.

Kontraendikasyonlar
Xefo Rapid 8 mg Film Kaplı Tablet;
 • Lornoksikam veya preparatın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjisi olan kişilerde,
 • Salisilat veya diğer NSAİ'lara karşı aşırı duyarlılığı (astım, rinit, anjioödem veya ürtiker gibi semptomlar) olan hastalarda,
 • Aktif veya yerleşik mide veya duodenum ülseri olan hastalarda,
 • Gastro-intestinal kanamalılarda, serebrovasküler kanamalılarda veya diğer kanamalı hastalıklarda,
 • Böbrek fonksiyonu ağır düzeyde kısıtlı olan hastalarda (serum kreatinini 700 μmol/l'nin üzerinde),
 • Hipovolemi veya dehidratasyonu olan hastalarda,
 • Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda,
 • Ağır kalp yetmezliğine sahip hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Ağrı tedavisinde dozaj :
8 mg - 16 mg/günlük doz önerilir ve 2 doz olarak alınmalıdır.
Günlük doz 16 mg'ı aşmamalıdır.
 
Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu durumunda dozaj:
Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda önerilen maksimum doz 12 mg'a azaltılır.

Çocuklar ve yaşlılar için dozaj :
Xefo Rapid'in (18 yaşın altındaki) çocuklarda kullanılmaz. Günlük dozajın kısıtlanmasını
gerektiren böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozuklukları yoksa yaşlılar için hiç bir özel dozaj değişikliği gerekli değildir.
Yeterli miktarda sıvıyla yemeklerden önce alınmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Xefo 4 mg Film Kaplı Tablet
Xefo 8 mg Film Kaplı Tablet
Xefo 8 mg Enjektabl Toz Flakon
Saklama Koşulları

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
Geçmişinde gastrointestinal ülser ve kanama hikayesi olan hastalar:
Geçmişinde peptik ülser ve kanama hikayesi olan kişilerde ayrıntılı bir risk-yarar
değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Tedavi sırasında peptik ülser ve/veya gastrointestinal kanama gelişenler tedaviyi kesmelidir.

Böbrek yetersizliği olan hastalar:
Hafif böbrek fonksiyon bozukluklarında (Serum kreatinini 150-300 μmol/l), ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Renal kan akımının sürdürülmesinde
prostaglandinlerin önemi nedeniyle kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliği olan, yaşlı,
diüretiklerle tedavi edilmekte olan ve herhangi bir nedenle örneğin; büyük bir ameliyat öncesi veya sonrasında olduğu gibi önemli ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda özel bir dikkat gereklidir. Bu durumdaki hastalarda böbrek fonksiyonları yakından izlenmeli,gerekirse tedavi kesilmelidir.
 
Karaciğer yetersizliği olan hastalar:
Karaciğer hastalıklarında (örneğin siroz), ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra
verilmelidir. Klinik izleme ve karaciğer fonksiyon testlerinin takip edilmesi önerilir.

Koagülasyon bozuklukları olan hastalar:
Koagülasyon bozukluklarında ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Klinik izleme ve PTT testlerinin takip edilmesi önerilir.

Çocuklar ve yaşlılar:
18 yaşın altında kişilerde kullanımıyla ilgili yeterli klinik veriler bulunmamaktadır.
65 yaşın üzerindeki hastalarda böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının takibi önerilir.

Gebelik ve emzirme dönemi:
1. ve 2. trimesterde Gebelik Kategorisi B, 3. trimesterde Gebelik Kategorisi D’dir.
Hamilelik ve emzirme dönemlerinde insanlarla ilgili klinik deneyimler bulunmadığı ve bu
dönemlerde güvenli bir uygulama garanti edilemediği için kullanılmamalıdır.
Henüz lornoksikam'ın anne sütüne geçtiğine dair klinik bilgi bulunmamaktadır.
Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi:
NSAİİ’ların kullanımı sırasında baş dönmesi ve
merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları olan kişilerin araç ve makine kullanmaları
önerilmemektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
İstenmeyen etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Hastaların küçük bölümünde, istenmeyen
etkiler nedeniyle tedavinin kesilmesi gerekir. Bildirilen yan etkiler aşağıda verilmiştir.
Görülme sıklığı %1’den yüksek:
Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Sisteme ait değişiklikler: Abdominal ağrı, diyare, dispepsi, mide bulantısı, kusma, kabızlık, gastroözofageal reflü, ağız kuruluğu, flatülans, gastrit, stomatit, peptik ülser ve/veya gastrointestinal kanama, iştah değişiklikleri, karaciğer
fonksiyon bozuklukları.
Deri: Dermatit, kaşıntı, ekimoz, alopesi.
Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi ve Psikiyatrik değişiklikler: Vertigo, başağrısı, tad
değişiklikleri, terleme, bacak krampları, parezteziler, titreme, görme değişiklikleri,
uykusuzluk, yorgunluk.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.