Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi
Marka XENICAL
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 42
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A08AB01
ATC Açıklaması Orlistat
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 164,69 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 148,54 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Normal ağırlıktaki deneklerde ve obez hastalarda Xenical’in 800 mg’lık tek dozları ve günde üç kez verilen 400 mg’lık çoklu dozları, 15 gün boyunca uygulanmış ve herhangi bir advers bulguya rastlanmamıştır. Ek olarak günde üç kez 240 mg’lık dozlar obez hastalara yan etkilerde belirgin bir artışa rastlanmadan 6 ay uygulanmıştır.
 
Pazarlama sonrasında bildirilen orlistat doz aşımı vakalarının advers etkileri, tavsiye edilen dozlarda bildirilen advers etkilere benzerdir.
 
Xenical’in belirgin bir aşırı dozunun alınması halinde hastanın 24 saat gözlem altında tutulması önerilir. Yapılan çalışmalara dayanılarak orlistatın lipaz inhibisyonu etkisi ile ilgili olabilecek sistemik etkilerin hızla geri dönmesi beklenir.
Endikasyonlar
Xenical, obez veya aşırı kilolu ve buna bağlı başka hastalıkları da olan hastaların tedavisinde hafif düşük kalorili bir diyetle birlikte endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Etki Mekanizması
Xenical, gastrointestinal lipazların güçlü, spesifik, geri dönüşlü ve uzun etkili inhibitörüdür. Tedavi edici etkisini, mide ve ince barsak lümenindeki gastrik ve pankreatik lipazların aktif bölgesinde yer alan serin ile kovalan bağ oluşturarak gösterir. Böylece inaktive olan enzim, besinlerle trigliserid olarak alınan yağları, emilebilen serbest yağ asitleri ve monogliseridlere hidrolize edemez. Sindirime uğramayan trigliseridler emilemezler ve buna bağlı kalori azalmasıyla da kilonun kontrol altında tutulmasında olumlu bir etki sağlanır.
 
Dışkıda yağ ölçümlerine dayanılarak Xenical’in etkisinin dozun uygulanmasından 24 ila 48 saat sonra görüldüğü saptanmıştır. Tedavinin kesilmesinden sonraki 48 ila 72 saat içinde dışkıdaki yağ miktarı tedaviden önceki düzeylere döner.
 
Etkinlik/Klinik Çalışmalar
 
Obez Yetişkinler
Klinik çalışmalar orlistat’ın kilo kaybını tek başına diyetle elde edilenden daha fazla arttırdığını kanıtlamıştır. Kilo kaybı tedaviye başladıktan 2 hafta sonra belirgindir ve 6-12 haftalık bir süre boyunca tek başına diyete cevap vermeyen bireylerde dahi devam eder. 2 yıl boyunca, obezite ile ilgili metabolik risk faktörlerinde istatistiksel olarak dikkate değer düzelmeler ve ayrıca vücut yağında plaseboya kıyasla dikkate değer düzelmeler gözlemlenmiştir. Orlistat aynı zamanda tekrar kilo alımını engellemede de etkilidir, yaklaşık olarak hastaların yarısı kaybettikleri kilonun %25’inden daha fazlasını geri almamışlardır ve hastaların yarısı da hiç kilo almamış veya kilo kaybetmeye devam etmişlerdir.
 
Tip 2 Diyabetli Obez hastalar
Tip 2 diyabetli aşırı kilolu veya obez hastaların tek başına diyet yapan hastalara kıyasla çok daha fazla kilo kaybettikleri gösterilmiştir. Kilo kaybı birincil olarak vücut yağının azalmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir.
 
İlave olarak, antidiyabetik ilaç kullanmalarına rağmen, tedaviye başlamadan önce kötü glisemik kontrollere sahip hastalar, orlistat tedavisini takiben glisemik kontrolde istatistiksel olarak dikkate değer (ve klinik olarak anlamlı) düzelmeler göstermişlerdir. Ayrıca antidiyabetik ilaç kullanımı azalmış, insulin seviyeleri düşmüş ve azalan insulin direnci belirgin olmuştur.
 
Obez hastalarda Tip 2 diyabet başlamasında gecikme
Orlistat dikkate değer bir şekilde tip 2 diyabet başlaması riskini plasebo ile karşılaştırıldığında %37 oranında azaltmaktadır. Glukoz toleransı zayıflamış sınırda olan hastalarda risk azalması yaklaşık %45’dir. İlave olarak, kilo kaybı plasebo grubuna kıyasla orlistat grubunda dikkate değer oranda fazladır ve 4 yıl süresince de korunmuştur. Ayrıca orlistat tedavisi gören hastalar plaseboya kıyasla metabolik risk faktörlerinde anlamlı azalma göstermiştir.
 
Obez Adolesanlar (12-16 yaş)
Vücüt kitle indeksi (VKİ) yüksek olan adolesanlar orlistat ile tedavi edildiklerinde VKİ’leri plasebo grubu ile karşılaştırıldığında azalmaktadır.
 
Ayrıca plasebo ile karşılaştırıldığında orlistat grubundakilerin yağ kütlesi azalmış, bel ve kalça çevresi dikkate değer bir şekilde küçülmüştür. Diyastolik kan basıncı plasebo grubuna kıyasla dikkate değer oranda azalmıştır.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim
Normal kilolu ve obez gönüllülerde orlistat emilimi çok düşüktür. Orlistatın tek doz 360 mg oral uygulanmasından sonra, değişmemiş orlistat plazma konsantrasyonu hemen hemen ölçülemeyecek düzeydedir (< 5 ng/ml).
 
Genel olarak tedavi edici dozlarda uzun süre uygulandığında, değişmemiş orlistat plazmada nadiren saptanmış ve konsantrasyonunun çok düşük olduğu (< 10 ng/ml veya 0.02 µM) görülmüştür. Önemsiz miktardaki emilimi ile uyumlu olarak, vücutta biriktiğine dair hiçbir veri elde edilmemiştir.
 
Dağılım
İlaç çok az emildiğinden dağılım hacmi saptanamamıştır. Orlistat in vitro plazma proteinlerine >%99 oranında bağlanır (bağlandığı başlıca proteinler lipoproteinler ve albümindir). Orlistatın eritrositlere dağılımı çok düşük düzeydedir.
 
Metabolizma
Orlistat metabolizmasının başlıca presistemik olduğu görülmüştür. Obez hastalarda yapılan bir çalışmada, uygulanan dozun çok az bir miktarının sistemik emilimi sonrasında, plazmada tespit edilen toplam radyoaktivitenin yaklaşık %42’sinden iki ana metabolitin sorumlu olduğu saptanmıştır. Bu metabolitlerin lipaz inhibitör etkinlikleri çok düşüktür (sırası ile orlistattan 1000 ve 2500 kat düşük). Düşük inhibitör etkinlik ve tedavi edici dozun tespit edilen plazma düzeyinin çok düşük olması (sırası ile ortalama 26 ng/ml ve 108 ng/ml) gözönüne alınarak, bu metabolitler farmakolojik olarak önemsiz kabul edilir.
 
Atılım
Normal ağırlıkta ve obez gönüllülerde yapılan çalışmalarda emilmemiş ilacın dışkı ile atılmasının ana atılım yolu olduğu saptanmıştır. Uygulanan dozun yaklaşık %97’si dışkı ile atılmakta ve bunun da %83’ü değişmemiş orlistattan oluşmaktadır.
 
Total orlistatla bağlantılı maddelerin kümülatif renal ekskresyonu verilen dozun %2’sinden azdır. Tam ekskresyona (dışkı ve idrar) ulaşma süresi 3 ila 5 gündür. Orlistatın dağılımı obez gönüllülerde normal ağırlıktakilere benzemektedir. Orlistat ve iki ana metaboliti safra ile atılır.
 
Özel popülasyonlarda farmakokinetik
Pediyatrik hastalarda orlistatın ve metabolitlerinin, plazma konsantrasyonlarının aynı dozlarda yetişkinlerde bulunan değerler ile karşılaştırıldığında benzer olmuştur. Günlük fekal yağ atılımı yiyeceklerle alınanın sırasıyla orlistat ve plasebo grubunda %27’si ve %7’si olmuştur.
Farmasötik Şekli
Kapsül
Formülü
Bir kapsül 120 mg orlistat içerir. 
Diğer maddeler : İndigo karmin, titanyum dioksit.
İlaç Etkileşmeleri
Farmakokinetik araştırmalarda amitriptilin, atorvastatin, biguanidler, digoksin, fibratlar, fluoksetin, losartan, fenitoin, oral kontraseptifler, fentermin, pravastatin, varfarin, uzun sürede salınan nifedipin, yavaş salınan nifedipin, sibutramin veya alkol ile etkileşme görülmemiştir.
 
Ancak, varfarin veya diğer oral antikoagülanlar orlistat ile birlikte kullanıldığında, INR izlenmelidir.
 
Xenical ile birlikte verildiklerinde D, E vitamini ve beta-karoten emiliminde azalma gözlenmiştir. Eğer bir multivitamin desteği önerilmişse, Xenical alındıktan en az iki saat sonra veya yatmadan önce kullanılmalıdır.
 
Xenical ile birlikte alındığında, siklosporin plazma seviyesinde azalma gözlenmiştir. Bu nedenle, siklosporin ile birlikte Xenical kullananlarda siklosporin plazma seviyelerinin normalden daha sık aralıklarla gözlenmesi önerilmektedir.
 
Orlistat tedavisi sırasında oral amiodaron kullanımı amiodaron ve desethylamiodarona sistemik maruziyette % 25-30’luk bir azalma gösterilmiştir. Amiodaronun farmakokinetiğinin kompleks olmasından dolayı, bu durumun klinik etkisi bilinmemektedir. Düzenli amiodaron tedavisi gören hastalarda orlistat tedavisine başlanmasının etkisi araştırılmamıştır. Amiodaronun terapötik etkisinde bir azalma görülebilir.
Kontraendikasyonlar
Xenical kronik malabsorpsiyon sendromu olan hastalarda, kolestazı olanlarda, orlistat veya kapsülde bulunan diğer maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Standart doz
Xenical’in önerilen dozu her ana öğünle birlikte (yemek sırasında veya en fazla bir saat sonrasında) 120 mg’lık bir kapsüldür. Eğer bir öğün atlandı ise veya yemekte yağ alınmadıysa, Xenical dozu atlanabilir. Hastanın, beslenmesinde dengeli ve kalorisinin yaklaşık %30’unu yağlardan alan, hafif düşük kalorili bir diyet uyguluyor olması gerekir. Günlük yağ, karbonhidrat ve protein alımı üç ana öğüne dağıtılmalıdır. Günde üç kez 120 mg’ın üzerindeki dozlarda Xenical kullanımıyla ek bir yarar sağlanmamıştır.
 
Özel doz talimatları
Orlistatın etkisi karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalarda ve 12 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Ruhsat Sahibi

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi,
Eski Büyükdere Asfaltı No:17/A
34398 Maslak/İstanbul
Tel: (0212) 366 90 00 Faks: (0 212) 285 22 00

Ruhsat Tarihi Ve Numarası
28.7.1999 - 106/44
Saklama Koşulları
Nemden koruyunuz, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Xenical kapsül, 42 ve 84 adet, blisterde
Uyarılar/Önlemler
4 yıla kadar sürdürülen uzun süreli çalışmalarda orlistat tedavisi gören hastaların büyük çoğunluğunda A, D, E, K vitaminleri ve beta-karoten düzeyleri normal sınırlarda kalmıştır. Yeterli beslenmenin sağlanması için bir multivitamin desteği düşünülmelidir.
 
Hastaların diyetle ilgili önerilere uymaları tavsiye edilmelidir (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu). Xenical fazla miktarda yağ içeren bir diyetle birlikte alındığı takdirde (örn. günde 2000 kcal ve kalorinin %30’dan fazlasını yağdan alan bir diyette, 67 g’ın üzerinde yağ vardır) gastrointestinal yan etki (Bkz.Yan Etkiler/Advers Etkiler) olasılığı artabilir. Alınan günlük yağ üç ana öğüne bölünmelidir. Xenical çok fazla yağ içeren bir öğünle birlikte alındığında, gastrointestinal yan etkiler artabilir.
 
Tip 2 diyabet hastalarında, Xenical ile sağlanan kilo kaybı, metabolik kontrolde de düzelmeye eşlik eder; bu durum hipoglisemik ilaçların (örn. sülfonilüreler) dozunu azaltmaya olanak sağlayabilir ya da azaltılmasını gerektirebilir.
 
Xenical ile birlikte alındığında, siklosporin plazma seviyesinde azalma gözlenmiştir. Bu nedenle, siklosporin ile birlikte Xenical kullananlarda siklosporin plazma seviyelerinin normalden daha sık aralıklarla gözlenmesi önerilmektedir (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
 
Eş zamanlı olarak oral antikoagülan tedavisi gören hastalarda pıhtılaşma parametreleri izlenmelidir.
 
Orlistat tedavisi sırasında oral amiodaron kullanımı amiodaron ve desethylamiodarona sistemik maruziyette % 25-30’luk bir azalma göstermiştir. Amiodaronun farmakokinetiğinin kompleks olmasından dolayı, bu durumun klinik etkisi bilinmemektedir. Düzenli amiodaron tedavisi gören hastalarda orlistat tedavisine başlanmasının etkisi araştırılmamıştır. Amiodaronun terapötik etkisinde bir azalma görülebilir.
 
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi
Araba ve makine kullanma becerisine etkisi bildirilmemiştir.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
 
Gebelik kategorisi: B
Yeterli klinik veri bulunmadığından Xenical’in gebelik döneminde kullanımı tavsiye edilmez. Orlistatın anne sütüne geçip geçmediği araştırılmamıştır. Xenical emzirme döneminde kullanılmamalıdır. 
Üretim Yeri
F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, İsviçre lisansı ile Roche S.p.A., Segrate (MI), İtalya
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klinik çalışmalardan elde edinilen deneyimler
Xenical’in advers reaksiyonları doğal olarak, çoğunlukla gastrointestinal sistemle ilgilidir ve ilacın, besinlerle alınan yağın emiliminin engellenmesini sağlayan farmakolojik etkisi ile ilişkilidir. Sık gözlenen advers olaylar, yağlı lekelenme, gazla birlikte sızıntı, ani dışkılama gereksinimi, yağlı dışkı, akışkan dışkılama, defekasyon sıklığında artış ve dışkı kaçırmadır. Diyetin yağ içeriği arttıkça bu yan etkilerin insidansı yükselir. Hastalara, gastrointestinal etkilerin ortaya çıkma olasılığı ve örneğin yapılan diyetin düzenlenmesi (özellikle de içerdiği yağ yüzdesi açısından) gibi önlemlerle bu etkilerin nasıl kontrol edilebileceği konusunda bilgi verilmelidir. Yağ içeriği düşük bir diyet, gastrointestinal advers olayların ortaya çıkma olasılığını azaltacaktır; bu durum hastaların yağ alımlarını izlemelerine ve düzenlemelerine yardımcı olabilir.
 
Bu gastrointestinal advers reaksiyonlar genellikle hafif ve geçicidir. Tedavi sırasında erken dönemde meydana gelirler (3 ay içinde) ve hastaların çoğunda sadece tek bir episod görülür.
 
Xenical tedavisine bağlı olarak hastalarda genellikle görülen gastrointestinal yan etkiler; karında ağrı/rahatsızlık hissi, şişkinlik, sıvı dışkı, yumuşak dışkı, rektumda ağrı/rahatsızlık hissi, diş ve dişeti rahatsızlıkları.
 
Diğer yan etkiler ise; üst solunum yolu enfeksiyonu, alt solunum yolu enfeksiyonu, influenza, baş ağrısı, menstrüel düzensizlikler, anksiyete, yorgunluk, idrar yolu enfeksiyonudur.
 
Obez tip 2 diyabet hastalarında görülen bu hastalara özel yan etkiler hipoglisemi (çok sık) ve karın şişliğidir (sık). Xenical kullanımı ile ortaya çıkan kilo kaybına, tip 2 diyabetik hastalarda metabolik kontrolde düzeltme eşlik etmektedir, bu durum hipoglisemik ilaçların dozlarını azaltmaya müsade edebilir veya gerektirebilir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
4 yıllık klinik bir çalışmada, advers olay genel örneklerinin dağılımı, 1 ve 2 yıllık çalışmalarda bildirilenler ile benzerdir, bir yılda oluşan gastrointestinal kaynaklı advers olaylar, bir yıldan diğer yıla, 4 yıl boyunca giderek azalır .
 
Pazarlama sonrası deneyim
Nadiren aşırı duyarlılık vakaları bildirilmiştir. Başlıca klinik belirtileri kaşıntı, döküntü, ürtiker, anjiyoödem, bronkospazm ve anafilaksidir.
 
Pazarlama sonrasında çok seyrek olarak büllöz döküntü, transaminazlarda ve alkalen fosfatazda artış ve ciddi olabilecek hepatit vakaları bildirilmiştir. Hepatit ve orlistat tedavisi arasında doğrudan bir ilişki ve fizyopatolojik mekanizma saptanmamıştır.
 
Eş zamanlı orlistat ve antikoagülan tedavisi gören hastalarda bildirilen azalmış protrombin, INR’de (uluslararası normalleştirilmiş oran, International Normalized Ratio) artış ve kontrol altına alınamayan antikoagülan tedavisinin hemostatik parametrelerde değişiklikle sonuçlandığı pazarlama sonrasında bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.