Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actelion İlaç Tic. Ltd. Şti.
Marka ZAVESCA
Etken Madde Kodu SGKFEH-MIGLUSTAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 84
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A16AX06
ATC Açıklaması Miglustat
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A11432
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 18197,45 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16236,55 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı ile ilgili hiçbir akut semptom tanımlanmamıştır. Zavesca klinik deneyler boyunca HIV pozitifli hastalarda altı ay süresince günde 3000 mg’a kadar çıkan dozlarda verilmiştir. Görülen yan etkiler arasında granülositopeni, baş dönmesi ve pareztezi bulunmaktadır. Ayrıca günde 800 mg ya da daha yüksek doz verilen benzer bir grup hastada lökopeni ve nötropeniye rastlanmıştır.

Endikasyonlar
ZAVESCA®, yetişkinlerde hafif ve orta şiddette tip 1 Gaucher hastalığının oral tedavisinde endikedir. ZAVESCA®, sadece enzim replasman tedavisinin uygun olmadığı hastaların tedavisinde kullanılabilir. 
ZAVESCA®, Niemann-Pick tip C ergen ve 4 yaş üstü çocuklarda gözlenen progresif nörolojik bulguların tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Gaucher hastalığı kalıtsal metabolik bir hastalıktır ve nedeni  glukozilseramidin azalmasıyla oluşan bir bozukluktan dolayı bu maddenin lizozomlarda depolanması ve yaygın patolojisidir. Miglustat, pek çok glikolipidlerin sentezindeki ilk aşamadan sorumlu enzim olan  glukosilseramid sentaz inhibitörüdür. In vitro ve in vivo çalışmalar miglustatın glukosilseramid sentezini azalttığını göstermektedir. Bu inhibitör etkisi Gaucher hastalığındaki substrat azalma tedavisinin temelini oluşturmaktadır.

 

Zavesca’nın ana çalışması  intravenöz infüzyonlar ve venöz girişteki zorluklar nedeniyle  Enzim Replasman Tedavisi alamayan veya bu tedaviyi istemeyen hastalar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hafif - orta şiddetli tip 1 Gaucher hastalığı olan hastalarla yapılan 12 aylık karşılaştırmasız çalışmada karaciğer organ hacminde ortalama %12.1’lik ve dalak hacminde de ortalama %19’luk bir azalma görülmüştür. Hemoglobin konsantrasyonundaki ortalama 0.26g/dl’lik artışın yanı sıra trombosit sayımında da ortalama 8.29x109/l’lik bir artış gözlemlenmiştir.

 

3 yıl süren sürekli Zavesca tedavisinin ardından, karaciğer ve dalak organ hacimlerindeki düşüşler sırasıyla % 17.5 ve %29.6 olarak saptanmıştır. Hemoglobin konsantrasyonundaki ortalama 0.95 g/dl’lik artışın yanı sıra trombosit sayımında da ortalama 22.2x109/l’lik bir artış gözlemlenmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Miglustatın farmakokinetik parametreleri tip 1 Gaucher hastalığı bulunan küçük bir hasta grubu üzerinde değerlendirilmiştir.  

Miglustatın kinetiğinin doz ile lineer ilişkide ve zamandan bağımsız olduğu görülmüştür.  

 

Emilim

Miglustat hızlı emilir. Doz alımından 2 saat sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşılır. Kesin biyoyararlanımı henüz tanımlanmamıştır. Yiyeceklerle birlikte alınması emilim hızını azaltır (Cmax değeri %36 azalır ve tmax 2 saat gecikir) ancak miglustatın emilim miktarı üzerinde herhangi bir belirgin etkisi yoktur (EAA %14 oranında azalır). Miglustatın ortalama yarılanma ömrü 6-7 saattir.

 

Dağılım

Miglustat plazma proteinlerine bağlanmaz.Görünen dağılım hacmi 83-105 litre arasındadır.

 

Metabolizma

Miglustatın insanlarda metabolize olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır.

 

Eliminasyon

Miglustatın ana atılımı böbrek yoluyladır ve idrarla değişime uğramadan atılır.

Görünen oral klerens (CL/F) 230±39 ml/dakikadır.  

Fabry hastalığı olan ve böbrek fonksiyonu bozuk hastalardaki kısıtlı bilgiler azalan böbrek fonksiyonu ile birlikte miglustatın CL/F değerinin de azaldığına işaret etmektedir. Hafif ve orta şiddette böbrek rahatsızlığı bulunan denek sayısı oldukça az olduğundan, veriler hafif ve orta şiddette böbrek rahatsızlığında yaklaşık CL/F düşüşünün sırasıyla %40 ve %60 olduğunu düşündürmektedir. Ciddi böbrek rahatsızlığı bulunanlarla ilgili veriler kreatinin klerensi 18-29 ml/dak. aralığında değişen iki hasta ile sınırlı bulunmaktadır. Bu verilere göre ciddi böbrek rahatsızlığı bulunanlarda CL/F düşüşü %70’dir.

Mevcut veriler ışığında, miglustat farmakokinetik parametreleri ile demografik değişkenler (yaş, vücut kütle endeksi, cinsiyet yada ırk) arasında herhangi bir ilişki yada eğilim gözlemlenmemiştir.

Karaciğer bozukluğu olanlar, çocuklar ve ergenlik çağındakiler (<18 yaş) ya da yaşlılar (65 yaş) ile ilgili olarak herhangi bir farmakokinetik veri bulunmamaktadır.

 

Farmasötik Şekli

Kapsül

 

 

 

Formülü

Bir kapsül 100 mg miglustat ve boyar madde olarak 0.76 mg titan dioksit (E 171), siyah demir oksit (E172) içerir. Kapsül içeriği 5.540 mg sodyum nişasta glikolat ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Miglustat sitokrom P450 enzimlerinin çeşitli substratlarını inhibe etmez. Bundan dolayı sitokrom P450 enzimi substratları olan ilaçlarla etkileşimi olası değildir.

Sınırlı sayıdaki veriler Zavesca ve Cerezyme’in (imiglucerase) birlikte alınmasının miglustatın farmakokinetiğinde anlamlı olmamakla beraber azalmayla sonuçlanacağını öne sürmektedir (küçük paralel-grup çalışmasında Cmax değerinde yaklaşık %22 ve EAA değerinde %14 azalma gözlemlenmiştir). Bu çalışma aynı zamanda Zavesca’nın Cerezyme’ın farmakokinetiği üzerinde çok az etkisinin bulunduğuna ya da hiç etkisinin bulunmadığına işaret etmektedir.

Kontraendikasyonlar

Aktif madde yada  ürünün içeriğindeki herhangi bir  maddeye karşı aşırı hassasiyet.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka türlü önerilmediği takdirde:
 
Yetişkinler
Tip 1 Gaucher hastalığı bulunan hastalar için tavsiye edilen başlangıç dozu günde üç kez 100 mg’dır.  
Bazı hastalarda ishal vakalarının görülmesinden ötürü günde bir yada iki kez 100 mg’a kadar doz azaltılması gerekli olabilir.  
Zavesca yemeklerle ya da yemek aralarında alınabilir.
 
Çocuklar, Ergenlik dönemindekiler ve Yaşlılar
 
Zavesca’nın 18 yaşın altındaki ya da 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir deneyim bulunmamaktadır. 18 yaşın altında ve 65 yaşın üstünde kullanılmaması , enzim replasman tedavisinin uygulanamadığı kişilerde kullanılması tavsiye edilir.
 
Böbrek Yetersizliği
Farmakokinetik veriler böbrek yetmezliği bulunan hastalarda miglustatın sistemik etkisinin arttığını işaret etmektedir. 50-70 ml/dak/1.73 m2 ayarlı kreatinin klerensine sahip hastalarda, ilacın alınmasına günde iki kez 100 mg doz ile başlatılmalıdır. 30-50 ml/dak/1.73m2 ayarlı kreatinin klerensine sahip hastalarda ise alım günde bir kez 100 mg’lık kapsül ile başlatılmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <30 ml/dak/1.73m2 ) kullanılması önerilmez 
 
Karaciğer Yetersizliği
Zavesca karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerinde henüz değerlendirilmemiştir.
Ruhsat Sahibi

Actelion İlaç Tic. Ltd. Şti.

Kuruçeşme Cad., Kırbaç Sok., No:17/4

34345 Kuruçeşme İstanbul

Tel: 0212 362 10 00

Fax: 0212 257 02 67

Saklama Koşulları

30°C nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

84 kapsül içeren blister ambalajda, prospektüsü ile birlikte takdim edilmektedir.

Uyarılar/Önlemler

Her ne kadar daha önce hiç tedavi görmemiş hastalarda  Enzim Replasman Tedavisi (ERT) ile doğrudan bir karşılaştırma yapılmamışsa da, Zavesca ile tedavi etkinliğine ulaşılmasının uzun sürebileceği görülmektedir ve etkinlik veya güvenirlik açısından ERT’ ye göre daha avantajlı olduğuna dair bir bulgu yoktur. ERT, tip 1 Gaucher hastalığı için standart bir tedavidir. Zavesca’nın etkinliği ve güvenirliği  hemoglobin konsantrasyonu 9 g/dl’nin altında olan yada trombosit sayımı 50x109/l olan veya aktif kemik hastalığı olan ciddi Gaucher hastaları üzerinde değerlendirilmemiştir.

 

Hastaların %30’u tedavi süresince titreme yada mevcut titremede şiddetlenme olduğunu bildirmiştir. Bu titremeler kendisini ellerin abartılı şekilde fizyolojik olarak titremesi şeklinde göstermektedir. Titreme genellikle ilk ay içerisinde başlar ve tedavi süresince 1-3 ay arasında pek çok vakada düzelme gösterir. Doz azaltımı titremeyi genellikle birkaç gün içerisinde iyileştirir ancak bazen tedaviye ara verilmesi de gerekebilmektedir.

 

B12 vitamin seviyesinin takip altında tutulması tavsiye edilir çünkü, tip 1 Gaucher hastalığında B12 vitamini eksikliği görülmesi oldukça sık rastlanan bir durumdur.  

 

Zavesca ile tedavi gören hastalarda eşzamanlı B12 vitamini eksikliği ve monoklonal gammopati ile ya da bunlar olmadan seyreden periferik nöropati vakaları görülmüştür. Tüm hastalar başlangıçta ve daha sonra 6 aylık aralarla nörolojik değerlendirmeye tabi tutulmalıdırlar. Uyuşukluk ve karıncalanma gibi semptomlar geliştiren hastalarda risk-fayda değerlendirmesi dikkatle yeniden yapılmalı ve gerekirse tedaviye son verilmelidir.  

 

Tip 1 Gaucher hastalığında Zavesca’nın klinik denemeleri sırasında kognitif fonksiyon bozukluğu vakalarına ender olarak rastlanmıştır. Zavesca tedavisi gören tüm hastalarda kognitif fonksiyonların başlangıçta ve daha sonra periyodik olarak değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir.  

 

Erkek hastalar Zavesca kullanımı sırasında güvenilir gebelik önleyici yöntemler uygulamalıdır.Deneysel çalışmalarda miglustatın spermatogenezi, sperm değerlerini ve fertiliteyi olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir. Daha fazla bilgiye ulaşılıncaya dek, gebelik planlaması yapmaya başlamadan önce erkek hastaların Zavesca tedavisine ara vermeleri ve bunun ardından 3 ay boyunca güvenilir gebelik önleyici yöntemler uygulamaları tavsiye edilmektedir.

 

Deneyimlerin sınırlı olmasından dolayı, Zavesca karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonu ve miglustat klerensi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Ciddi böbrek  rahatsızlığı bulunan hastalarda miglustat etkisi artar. Şu anda, bu hastalara doz tavsiyesinde bulunabilmek için elimizde yeterli klinik deneyim mevcut değildir. Ciddi böbrek hastalığı bulunanlarda (kreatinin klerensi <30 ml/dak/1.73m2 ) kullanılması önerilmez.

 

Her bir Zavesca kapsülünün içeriği 5.540 mg sodyum nişasta glikolat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

 

Gebelikte ve laktasyonda kullanımı:   

Gebelik kategorisi X.

Zavesca hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Miglustatın hamilelerde kullanımı ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Miglustat plasentadan geçer .

Doğum yapma potansiyeli bulunan kadınlar tarafından gebelik önlemleri alınmalıdır.

 

Emzirme

Miglustatın anne sütüne salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.

Emzirme döneminde Zavesca  kullanılmamalıdır.

 

Araç ve makine kullanımı:

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilerine ait henüz herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bununla beraber, çok yaygın bir yan etki olarak baş dönmesi rapor edildiğinden, baş dönmesi şikayeti olanlar araç ve makine kullanmamalıdır.

Üretim Yeri

Almac Pharma Services Ltd.

Seagoe Industrial Estate

Craigavon, BT 63 5QD

İngiltere

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Zavesca kullanan 82 hasta üzerinde yapılan klinik deneylerde saptanan istenmeyen etkiler şöyle sıralanmaktadır:

 

Çok yaygın görülen yan etkiler: Kilo kaybı, titreme , baş dönmesi, başağrısı, bacak krampları, görme bozukluğu, ishal,  gaz, karın ağrısı, bulantı, kabızlık, kusma.

 

Daha az görülen yan etkiler: iştah azalması, kilo artışı, pareztezi, periferik nöropati, kognitif fonksiyon bozuklukları, dispepsi,şişkinlik

 

Hastaların yaklaşık %60’ında kilo kaybı görülmüştür. En uç nokta 12 ayda vücut ağırlığının yaklaşık %6-7’sinin kaybedilmesi ve bunun ardından da başlangıçtaki değere doğru ağırlıkta artış eğilimidir. 

 

Tedavinin başlangıcında veya tedavi sırasında aralıklı olarak hastaların yaklaşık %80’inde gastrointestinal vakalara rastlanmıştır. Bu vakaların büyük çoğunluğu hafifdir ve kendiliğinden veya doz azaltımının ardından düzelme görülmüştür. Mekanizma muhtemelen  gastrointestinal yoldaki disakkaridazların inhibisyonudur. İshal loperamid tedavisine cevap verir.

  

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.