Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi
Marka ZENAPAX
Etken Madde Kodu SGKEVF-DAKLIZUMAB Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L04AC01
ATC Açıklaması Daklizumab
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A08602
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 689,94 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 689,94 TL (3 Ocak 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Ağır böbrek yetersizliği olan hastalarda doz uyarlanması gerekmemektedir.
Karaciğer Yetmezliği
Ağır karaciğer yetersizliği olan hastalarda hiçbir veri bulunmamaktadır.
Doz Aşımı
İnsanlarda tolere edilebilen maksimal doz belirlenmemiştir. Kemik iliği nakli alıcılarında hiçbir yan etki olmadan 1.5 mg/kg doz uygulanmıştır.
Endikasyonlar
Zenapax, renal transplantasyon uygulanan yetişkin ve pediatrik hastalarda akut organ reddi profilaksisinde endikedir. Siklosporin ve kortikosteroidleri içeren immünosupresif bir tedavi şeması ile birlikte kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Daklizumab bir rekombinant hümanize IgG1 anti-Tac antikorudur ve interlökin 2 (IL-2) reseptör antagonistine benzer fonksiyon gösterir. Daklizumab aktive T hücrelerindeki yüksek afiniteli IL-2 reseptör kompleksinin alfa veya Tac alt grubuna spesifik olarak bağlanır. Zenapax uygulaması, allograft reddinde hücresel immün yanıtta kritik bir yol olan IL-2’nin aracılığı ile gelişen lenfosit aktivasyonunu inhibe eder.
 
Etki mekanizması 
Önerilen dozda daklizumab, yaklaşık 90 gün süreyle hastaların çoğunda Tac reseptörünü satüre eder. Klinik çalışmalarda Zenapax ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %9’unda daklizumaba özgü antikorlar geliştiği ancak bu antikorların serum daklizumab düzeyini, etkinliği, güvenliği veya incelenen klinik yönden anlamlı parametrelerden herhangi birini etkilemediği gösterilmiştir. Dolaşımdaki lenfositlerde veya hücre fenotiplerinde büyük değişiklik gözlenmemiş; yalnızca Tac+ hücrelerde beklenen geçici azalma saptanmıştır. Zenapax uygulamasından sonra sitokin salınım sendromu gözlenmemiştir.
 
Etkinlik
Biyopsiyle doğrulandığı üzere, Zenapax transplantasyon yapıldıktan 6 ay sonra akut renal allograft red oranını anlamlı olarak azaltır. Redde kadar geçen süre de anlamlı olarak uzundur. Rebound red olayı gözlenmemiştir. Transplantasyondan sonraki 6. ve 12. ayda hasta sağkalım oranları plasebo grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksektir. Akut red tedavisi olarak anti-lenfositik tedaviye duyulan gereksinim Zenapax tedavisi görenlerde azalır.
Farmakokinetik Özellikler
Dağılım ve eliminasyon 
Toplam 5 doz olacak şekilde, 14 günde bir, 1 mg/kg’lık Zenapax dozlarıyla tedavi edilen renal allograftlı hastalarda serumdaki ortalama doruk konsantrasyonları ilk dozda (21 ± 14 µg/ml) ve beşinci dozda (32 ± 22 µg/ml) artış göstermiştir. Beşinci dozdan önceki çukur serum konsantrasyonu 7.6 ± 4.0 µg/ml'dir. IL-2 reseptörünü satüre etmek için  serum Zenapax düzeylerinin 0.5-0.9 µg/ml olması ve IL-2 aracılığıyla gerçekleşen biyolojik aktiviteyi inhibe etmek için  aynı düzeyin 5-10 µg/ml olması gerekir. Önerilen dozda daklizumabın serumdaki konsantrasyonları hastaların çoğunda, aktive olmuş T lenfositler üzerinde bulunan IL-2R alfa reseptörlerini transplantasyondan sonraki >90 gün süreyle doyurmaya yetecek düzeyde kalır. Transplantasyondan sonraki ilk üç ay, akut red oluşması açısından en kritik dönemdir.
 
Daklizumabın eliminasyon yarı-ömrü renal allograftlı hastalarda 270-919 saat arasında değişir (ortalama 480 saat) ve insan IgG’si için bildirilene denktir. Bu durum proteinin hümanizasyonuna bağlanabilir.
 
Daklizumabın sistemik klirensi toplam vücut ağırlığı, yaş, cinsiyet, proteinüri ve ırka bağlıdır.
 
Vücut ağırlığının sistemik klirense olan etkisi Zenapax dozlamasında mg/kg biriminin temel alınması gerektiğini destekler. Önerilen doz demografik özellikleri çok geniş bir yelpaze içinde bulunan hasta gruplarında ilacın düzeyini bu gruplara ait referans düzeyin %30 sınırları içinde tutar.  Renal allograft hastalarında başka değişkenlere (cinsiyet, proteinüri, ırk ve yaş) göre doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Özel klinik durumlardaki farmakokinetik özellikler
 
Çocuklar
Toplam 5 doz olacak şekilde, 14 günde bir, 1 mg/kg’lık Zenapax dozlarıyla tedavi edilen 61 pediatrik hastada, farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler incelenmiştir. Doruk serum konsantrasyonları (doruk+SD), ilk dozda (16±12 µg/ml) ve beşinci dozda (21±14 µg/ml) artış göstermiştir. Beşinci dozdan önceki çukur serum konsantrasyonu 5.0±2.7 µg/ml’dir. IL-2’nin Tac alt ünitesinin doygunluğu aynı dozda tedavi edilen yetişkin hastalarla benzerdir.
Farmasötik Şekli
i.v. infüzyon için konsantre solüsyon
Formülü
Bir flakon 5 ml solüsyonda 25 mg daklizumab (5 mg/ml) içerir.
 
Diğer maddeler: 1 mg polisorbat 80, 17.94 mg sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, 54.96 mg disodyum fosfat heptahidrat, 23 mg sodyum klorür, pH ayarı için (pH=6.9) sodyum hidroksit ve hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.
İlaç Etkileşmeleri
Aşağıda belirtilen transplantasyon tedavileri klinik çalışmalarda Zenapax’la birlikte uygulandığında hiçbir etkileşim görülmemiştir: siklosporin, mikofenolat mofetil, gansiklovir, asiklovir, takrolimus, azatioprin, antitimosit immün globulin, muromonab-CD3 (OKT3) ve kortikosteroidler.
Kontraendikasyonlar
Zenapax, daklizumab veya bu ürünün herhangi bir bileşenine aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.
 
Zenapax, gebelik ve emzirmede kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Yetişkin ve pediatrik hastalarda Zenapax için önerilen doz 1 mg/kg’dir. Uygun dozu içeren Zenapax miktarı, 50 ml steril %0.9 NaCl (serum fizyolojik) solüsyonuna eklenerek 15 dakikalık bir sürede i.v. olarak santral veya periferik bir venden uygulanabilir. Zenapax’ın ilk dozu transplantasyondan önce 24 saat içinde verilmelidir. Daha sonraki ve her tekrarlanan doz 14 günlük aralarla olmak üzere toplam 5 doz olarak verilir. İzleyen dozlar programlanan uygulamadan bir gün önce veya sonra verilmelidir.
 
Özel doz talimatları
 
Ağır böbrek yetersizliği olan hastalar:
Ağır böbrek yetersizliği olan hastalarda doz uyarlanması gerekmemektedir.
 
Ağır karaciğer yetersizliği olan hastalar:
Ağır karaciğer yetersizliği olan hastalarda hiçbir veri bulunmamaktadır.
 
Pediatrik kullanımı:
Pediatrik hastalarda güvenlik ve farmakokinetik özelliklerin incelendiği, klinik çalışmaların sonuçları, belli bir dozda uygulandığında
Zenapax’ın etkili olduğunu ve iyi tolere edildiğini göstermiştir <(Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler).
 
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü) Zenapax kullanımı, renal transplantasyon alıcısı olan yaşlı hasta sayıca az olduğundan sınırlıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
Kullanma Talimatı
Zenapax doğrudan damara enjekte edilmez. Hastalara i.v. uygulamadan önce 50 ml steril %0.9’luk sodyum klorür solüsyonunda sulandırılmalıdır. Solüsyonu karıştırmak için çalkalamayınız, köpürmeyi önlemek için torbayı dikkatlice ters çeviriniz. Ürün herhangi bir antimikrobiyal koruyucu veya bakteriyostatik bir madde içermediğinden, hazırlanan solüsyonun sterilitesine özen gösterilmelidir. Zenapax renksiz bir solüsyon olup, tek kullanımlık bir flakonda sunulmaktadır. İlacın kullanılmayan kısmı atılmalıdır. Parenteral ilaçlar uygulamadan önce partikül ve renk değişikliği açısından gözden geçirilmelidir. Enfüzyon hazırlandıktan sonra 4 saat içinde intravenöz yoldan uygulanmalıdır. Eğer beklenecekse (24 saate kadar) 2o-8oC arasında saklanmalıdır. Aynı intravenöz yolla, aynı anda başka bir ilaç/madde eklenmemeli ya da enfüze edilmemelidir.
Ruhsat Sahibi
Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi,
Mecidiyeköy, İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
31.10. 2001- 111/15
Saklama Koşulları
2o-8oC arasında saklayınız. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.
Seyreltilmiş solüsyon 2o-8oC’de 24 saat, oda sıcaklığında ise 4 saat saklanabilir.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Zenapax 25 mg/5 ml flakon, 1 ve 3 adet
Uyarılar/Önlemler
Proteinlerin uygulanması ile anafilaksi oluşabilir. Zenapax uygulamasını takiben nadiren şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu nedenle, aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar acil kullanım için hazır bulundurulmalıdır.
 
İmmünosupresif bir protein olan Zenapax medikal uzman gözetiminde uygulanmalıdır. Hastalar tedavinin yararları ve immünosupresif tedavi uygulamasının riskleri hakkında bilgilendirilmelidir. Zenapax uygulanmasını takiben anafilaktik reaksiyonlar gözlenmemiştir. Ancak, bir önlem olarak şiddetli hipersensitivite reaksiyonlarına acil müdahale için gerekli ilaç donanımı hazır bulundurulmalıdır. Transplantasyonu takiben immünosupresif tedavideki hastalar, lenfoproliferatif hastalıklar (LPDs) ve fırsatçı enfeksiyonlar açısından yüksek risk altındadırlar. Zenapax’ın immünosupresif bir ilaç olarak kullanımında, Zenapax ile tedavi edilen hastalarda LPDs veya fırsatçı enfeksiyonlarda bir artış gözlenmemiştir. Yaşlılarda immünosupresif ilaç uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Transplantasyon yapılanlarda ikinci veya sonraki Zenapax tedavisiyle ilgili hiçbir deneyim yoktur.
 
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi
Zenapax’ın  araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Gebelik kategorisi : D
 
Zenapax gebelik ve emzirmede kontrendikedir. İmmünosupresif potansiyelinden dolayı gebelik sürecinde ve anne sütüne geçen daklizumaba maruz kalan bebeklerde riskli etkileri vardır.
 
Çocuk sahibi olma potansiyeli bulunan kadınlar gebeliği önlemek için kontraseptif kullanmalı ve Zenapax’ın son dozundan sonra 4 ay süreyle kullanmaya devam etmelidirler.
Üretim Yeri
F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, İsviçre
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klinik çalışmalardan elde edilen deneyimler
Zenapax’ın güvenilirliğini inceleyen dört klinik çalışmada, plasebo ile tedavi edilen hastaların %95’inde ve Zenapax tedavisi gören hastaların %96’sında yan etki bildirilmiştir. Kombine çalışmalardan yan etkiler nedeniyle erken dönemde ayrılan hastaların oranı plasebo grubunda %8.5, Zenapax ile tedavi edilen grupta %8.6’dır.
 
En sık bildirilen yan etkiler gastrointestinal bozukluklardır ve bunların sıklığı Zenapax (%67) ile tedavi edilenlerde ve plasebo tedavisi görenlerde (%68) eşit sıklıkta bulunmuştur.
 
Ciddi yan etkiler Zenapax ile tedavi edilenlerin %39.9’unda ve plasebo grubunun %44.4’ünde görülmüştür.
 
Plasebo grubunun %3.41’inde ve Zenapax ile tedavi edilen grubun %0.6’sında transplantasyondan sonraki ilk 6 ay içinde ölüm gözlenmiştir. 12 aylık mortalite plasebo grubunda %4.44, Zenapax ile tedavi edilen grupta %1.5’dir. 
 
Gastrointestinal sistem: Konstipasyon, bulantı, diyare, kusma, karın ağrısı, pirozis, dispepsi, abdominal rahatsızlık, besinlere bağlı olmayan epigastrik ağrı.
Metabolik ve besinsel yan etkiler: Ekstremitelerde ödem, ödem.
Merkezi ve periferik sinir sistemi: Tremor, baş ağrısı, baş dönmesi.
Üriner sistem: Oligüri, dizüri, renal tübüler nekroz.
Tüm vücut: Travma-sonrası ağrı, göğüs ağrısı, ateş, ağrı, yorgunluk.
Otonom sinir sistemi: Hipertansiyon, hipotansiyon, ciddi hipertansiyon.
Solunum sistemi: Dispne, pulmoner ödem, öksürük.
Deri ve bağlantılı yapılar: Yara iyileşmesinde bozukluk (enfeksiyon yok), akne.
Psikiyatrik olaylar: Uykusuzluk.
Kas-iskelet sistemi: Kas-iskelet sistemi ağrısı, sırt ağrısı.
Nabız hızı ve kalp ritmi: Taşikardi.
Kalp dışındaki vasküler sistem: Tromboz.
Trombosit, kanama  ve pıhtılaşma bozuklukları: Kanama.
Kan ve lenf sistemi: Lenfosel.
 
Zenapax ile tedavi edilen hastaların  ³ % 2’sinde ve < %5’inde şu yan etkiler görüldü:
 
Gastrointestinal sistem: Şişkinlik, gastrit, hemoroid.
Metabolik ve besinsel yan etkiler: Aşırı sıvı yüklemesi, diabetes mellitus, dehidratasyon.
Üriner sistem: Böbrek hasarı, hidronefroz, idrar yollarında kanama, idrar yolları rahatsızlığı, böbrek yetmezliği.
Tüm vücut: Titreme, genel halsizlik.
Merkezi ve periferik sinir sistemi: İdrar retansiyonu, bacak krampları, karıncalanma duyumu.
Solunum sistemi: Atelektazi, konjestiyon, faranjit, rinit, hipoksi, ral, anormal solunum sesleri, plevral efüzyon.
Deri ve bağlantılı yapılar: Pruritus, hirsutizm, döküntü, geceleri terleme, terlemede artış.
Psikiyatrik bozukluklar: Depresyon, anksiyete.
Kas-iskelet sistemi: Artralji, miyalji.
Görme: Bulanık görme.
İlacın uygulanma yeri: Uygulanma yerinde reaksiyon.
 
Malignite insidansı:
Yapılan klinik çalışmalarda bir yıllık tedaviden sonra malignite insidansı Zenapax grubunda %1.5 iken, plasebo grubunda %2.7 dir. Zenapax eklenmesi plasebo grubunda ve Zenapax grubunda < %1 sıklıkla görülen transplantasyon-sonrası lenfoma sayısını arttırmamıştır.
 
Hiperglisemi:
Açlık kan glukozu dışında plasebo ile tedavi edilen ve Zenapax ile tedavi edilen grupta anormal hematolojik veya kimyasal laboratuar test sonuçları açısından hiçbir farklılık gözlenmemiştir.
 
Enfeksiyöz episod insidansı:
Zenapax ile tedavi edilen hastalarda viral enfeksiyonlar, bakteri enfeksiyonları, bakteremi, septisemi ve pnömoni gibi enfeksiyöz episodların genel insidansı plasebo hastalarından daha yüksek değildir. Bildirilen enfeksiyonların tipi Zenapax ile tedavi edilen ve plasebo tedavisi görenlerde benzerdir. Plasebo grubunun %16’sında ve Zenapax grubunun %13’ünde sitomegalovirüs enfeksiyonu görülmüştür. Bir istisna plasebo tedavisi görenlerin %4.1’inde ve Zenapax grubunun %8.4’ünde selülit ve yara enfeksiyonları görülmüştür. Transplantasyondan sonraki birinci yılda plasebo grubundan 7 hasta ve Zenapax tedavisi gören bir hasta enfeksiyon nedeniyle ölmüştür.
 
Pediatri hastaları:
Pediatrik hastalarda Zenapax’ın güvenlik profili yetişkin hastalarla benzerdir. Yine de aşağıdaki yan etkiler pediatrik hastalarda daha sık görülmektedir :
 
Diyare (%41), postoperatif ağrı (%38), ateş (%33), kusma (%33), hipertansiyon (%28), pruritus (%21) ve üst solunum yolu (%20) ve üriner sistem enfeksiyonları (%18).
 
Zenapax belirgin toksisite geliştirmez. Uygulanmakta olan ve yalnızca siklosporin ve kortikosteroid içeren bağışıklığı baskılayıcı tedaviye azatioprin veya mikofenolat mofetil eklendiğinde toksisite profilini plaseboya kıyasla artırmaz.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.