Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Marka ZIKARAL
Etken Madde Kodu SGKFS0-TENOKSIKAM
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AC02
ATC Açıklaması Tenoksikam
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A08630
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 21,48 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 19,17 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,99 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Tenoksikam kullanımına bağlı akut aşırı doz tablosu gözlenmemiş olmasına rağmen yan etkilerin şiddetinde artış ihtimali bulunabilir. Gerçek veya şüphelenilen aşırı doz durumlarında ilaç kesilmelidir. Bugün için bilinen özel bir antidot mevcut değildir. Mide yıkanması ve genel destek tedavileri gibi standart önlemler uygulanmalıdır. Ortaya çıkan gastrointestinal bozukluk antasitler ve H2-reseptör blokerleri ile tedavi edilmelidir. Tenoksikam’ın uzun yarılanma ömrü unutulmamalıdır.
Endikasyonlar
Zikaral kas iskelet  sisteminin ağrılı, inflamasyonlu ve dejeneratif  hastalıklarının semptomatik tedavisinde endikedir.
  • Romatoid artrit
  • Dejeneratif eklem hastalığı
  • Ankilozan spondilit
  • Miyozit, tendinit, bursit, omuz periartriti (omuz-el sendromu, kalça periartriti, burkulma, incinmeler gibi eklem dışı hastalıklar)
  •  Akut gut
Farmakodinamik Özellikler
Tenoksikam, antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilere sahip güçlü bir prostaglandin biyosentez inhibitörüdür. Tenoksikam platelet  agregasyonunu inhibe eder. İn vitro lökosit peroksidaz testleri Tenoksikam’ın inflamasyon bölgesindeki aktif oksijeni bertaraf ettiğini düşündürmektedir.
 
Bu farmakolojik etkiler, Tenoksikam’ın kas-iskelet sisteminin ağrılı inflamatuar ve dejeneratif hastalıklarında başarıyla kullanılabileceğini göstermektedir.
Farmakokinetik Özellikler
Tenoksikam oral yolla alındıktan sonra değişime uğramadan tamamen absorbe edilir. En yüksek plazma konsantrasyonlarına 2 saat içinde ulaşır. Biyoyararlanımı yaklaşık %100’dür. Gıda ve antasitlerle birlikte kullanılması ilacın absorbsiyonunda yavaşlamaya ve en yüksek plazma konsantrasyonlarında düşmeye yol açmasına rağmen sonuçta elde edilen absorbsiyonun derecesinde değişim gözlenmez.
 
Günde 20 mg’lık tek doz Tenoksikam uygulamasıyla 10-15 günde denge düzeyi plazma konsantrasyonlarına ulaşılır. Sağlıklı kişilerde 0.15 lt/kg’lık bir dağılım hacmine sahiptir. Ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 60-75 saat, plazma klerensi 0.1 – 0.25 lt/saat’dir. Kanda ilacın %99’undan fazlası plazma proteinlerine bağlanır. Tenoksikam osteoartritli veya romatoid artritli hastalarda sinovyal sıvıya kolaylıkla penetre olur.
 
Tenoksikam’ın bir oral dozunun üçte ikisi idrarla (başlıca inaktif 5-hidroksi piridil metaboliti halinde) geri kalan safra yolu ile (önemli bir kısmı glukuronize bileşikler halinde) atılır. Yapılan çalışmalar yaşlı, böbrek yetmezliği veya karaciğer sirozu olan hastalarda, sağlıklı kişilerdeki plazma konsantrasyonlarına ulaşmak için doz ayarının gerekmediğini göstermektedir.
Farmasötik Şekli
Kapsül
Formülü
Beher kapsül 20 mg tenoksikam içerir.
 
Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), laktoz.
İlaç Etkileşmeleri
Önerilen dozlarda antasitler, probenesid, simetidin, glibornurid, tolbutamid, warfarin ve fenprokumon ile beraber uygulandığında etkileşime rastlanmamıştır. Diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlarda olduğu gibi salisilat, Tenoksikam’ı proteine bağlanma yerlerinden ayırarak kendi bağlanır ve böylece Tenoksikam’ın klerensi ve dağılım hacmi artar.
 
çeşitli antihipertansiflerle beraber tedavi edilen hastalarda kan basıncı veya kalp atım sayısında değişiklikler görülmemiştir.Klinik çalışmalar sırasında birlikte dijitalis preparatları kullanan hastalarda etkileşim bildirilmemiştir. Tenoksikam potasyum tutucu diüretik ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.daha detaylı bilgi elde edinceye kadar  Tenoksikam’ın su kaybına yol açan diğer ilaçların diüretik etkisini azaltma olasılığı olduğu unutulmamalıdır.
Kontraendikasyonlar
Tenoksikam’a aşırı duyarlılık; gastrit , mide ve duodenum ülseri gibi hastalıklarda veya bu tip hastalıkları daha önceden geçiren kişilerde, ciddi hepatik ve renal yetmezlik durumlarında kullanılmamalıdır.
 
Akut renal yetmezlik riski ve hemostaz bozulma ihtimalini arttırabileceği için anestezi ve ameliyat öncesi yaşlı hastalara,böbrek yetmezliği riski bulunan hastalara ve kanama riski yüksek olan hastalara verilmemelidir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Gut artriti dışındaki tüm endikasyonlar için günde tek doz 20 mg (1 kapsül) aynı saatte suyla alınmalıdır. Her ne kadar Zikaral’ın terapötik etkisi tedavi başlangıcında belirgin ise de ilk iki hafta içerisinde plazmada denge düzeyi konsantrasyonlarına ulaşıncaya kadar terapötik cevapta progresif bir artış izlenmektedir.
 
Günde 20 mg’lık dozun üstüne çıkılmamalıdır. Bu durumda terapötik etkide anlamlı bir artış olmaksızın istenmeyen etkilerin sıklık ve şiddeti artacaktır. Akut gut artrit krizleri için önerilen doz ilk iki gün için günde 40 mg (2 kapsül) daha sonra 5 gün süreyle günde 20 mg (1 kapsül) dır. Yeterli klinik tecrübe olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalar için doz önerilmemektedir.
Ruhsat Sahibi
SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş
yükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul  
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
09.03.1992  - 159/50
Saklama Koşulları
30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Zikaral Kapsül 20 mg; 10 ve 30 kapsüllük blister ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Tenoksikam gastroenteropatik hastalarda doktor kontrolünde uygulanmalıdır.Aktif üst sindirim sistemi rahatsızlıkları olan hastalarda ilaç kullanılmadan önce, risk/yarar oranının doktor tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
Tenoksikam diğer antiinflamatuar ilaçlar gibi, önerilen daha yüksek dozlarda kullanılması gastrointestinal irritasyon ve ülser insidansında artışa yol açabilir.
 
Kapsüller laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği yada glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda teratojenik etkiye rastlanmamış olmasına rağmen Tenoksikam’ın gebe ve emziren kadınlarda kullanımına dair güvenirliği henüz kesinleşmemiştir.
 
Antikoagülan ve/veya oral antidiyabetiklerin, hasta yakından izlenmediği sürece Tenoksikam ile birlikte kullanılmasından kaçınmalıdır.
Üretim Yeri

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Yapılan klinik çalışmalarda Tenoksikam’ın 20 mg’lık günlük dozunda,genelde çok iyi tolere edildiği gösterilmiştir. en sık görülen yan etkiler gastrointestinal sistem rahatsızlıklarıdır.(%8) Baş ağrısı ve baş dönmesi gibi MSS şikayetleri (%3); kaşıntı, döküntü, eritem ve ürtiker gibi dermatolojik şikayetler (%1-2), BUN ve keratin artışı gibi üriner sistem rahatsızlıkları (%1-2) ve SGOT-SGPT, gamma-GT ve bilirubin artışı gibi karaciğer ve safra yolları rahatsızlıkları (%1-2) ve çok nadir olarak da hemoglobin azalması, granülositopeni, hafif ödem ve fotodermatoz  görülebilir. Bu etkiler genellikle hafif ve geçicidir,  tedaviye devam edildiğinde kaybolmaktadır.
 
Günde 20 mg Tenoksikam uygulanan hastaların sadece %1’inde yan etkiler nedeniyle tedavinin kesilmesi gerekmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.