Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka ZIMAKS
Etken Madde Kodu SGKFNX-SEFIKSIM
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01DD08
ATC Açıklaması Sefiksim
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A08641
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 24,32 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 21,71 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,31 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E203A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Ağır böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ZİMAKS Film Tablet 400 mg, böbrek yetmezliği doz bölümüne bakılarak dikkatle kullanılmalıdır
Doz Aşımı
Sefiksim’in aşırı doz alımı ile ilgili bilgi mevcut değildir.
Normal kişilerde 2 g’a kadar verilen dozlarda görülen yan etkiler, önerilen dozlardaki yan etkilerden farklı bulunmamıştır.
Aşırı doz alımında mide yıkaması endike olabilir. Spesifik antidotu yoktur. Diyalizle kandan belirgin miktarda temizlenmez.
Endikasyonlar
Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda kullanılır.
 
Üst solunum yolu enfeksiyonları: Tonsillit, farenjit, otitis media, sinüzit.
Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut pnömoni, akut ve kronik bronşit.
İdrar yolu enfeksiyonları: Akut sistit,sisto- üretrit, akut komplikasyonsuz piyelonefrit.
 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, E. coli, P. mirabilis, H. influenzae (beta-laktamaz pozitif ve negatif), B. catarrhalis (beta-laktamaz pozitif ve negatif) gibi mikroorganizmalara bağlı enfeksiyonlarda Sefiksim’in klinik etkinliği kanıtlanmıştır.
Beta-laktamaz enzimlerine karşı yüksek derecede dayanıklılık gösterir.
Farmakodinamik Özellikler
Sefiksim oral yoldan kullanılan Gram (+), Gram (-) mikroorganizmalar üzerinde bakterisit etkili, beta-laktamaz enzimlerine dayanıklı geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporin grubu bir antibiyotikdir.
 
Özellikle streptokok  türleri, Neisseria gonorrhoea, Branhamella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus ve Haemophilus influenzae enfeksiyonlarında etkilidir. Antibakteriyel etki alanı ve minimum inhibitör konsantrasyonları 3. jenerasyon enjektabl sefalosporinler ile aynıdır.
 
Mikrobiyoloji: Sefiksim, bakterinin hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisit etki gösterir. Beta-laktamaz enzimlerine yüksek dayanıklılığı nedeniyle penisilinlere ve bazı sefalosporinlere dirençli olan mikroorganizmalara da etkilidir.
 
İn vitro etkinlik gösterdiği mikroorganizmalar:
Gram pozitif: Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae.
Gram negatif: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Branhamella catarrhalis, Neisseria gonorrhoea, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, indol pozitif diğer Proteus türleri, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter grubu, Pasteurella multocida, Providencia türleri, Salmonella türleri, Shigella türleri, Citrobacter amalonaticus, Citrobacter diversus, Serratia marcescens.
 
Psödomonas türleri, Streptococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Stafilokok suşlarının çoğu (koagülaz pozitif ve negatif suşlarla metisiline dirençli suşlar), Enterobakter suşlarının çoğu, Bacteroides fragilis suşlarının çoğu ve Clostridium türleri sefiksime dirençlidir.
Farmakokinetik Özellikler
Sefiksim ağız yoluyla alındığında emilim oranı besin alımından etkilenmez ve kolayca absorbe edilir. Yaşın ilacın farmakokinetik özellikleri üzerine etkisi önemsizdir. 200 mg ile 2000 mg arasındaki dozlarda doruk kan ve serum düzeyleri eğrisi altındaki alan (AUC) doğrusal bir artış gösterir.
 
200 ve 400 mg’lık dozların ağız yoluyla alımından 3-4 saat sonra doruk serum düzeyleri sırasıyla 2-4 mcg/ml ile 3-5 mcg/ml’dir. Tekrarlanan dozlarda ilaç, serum veya idrarda birikmez. Absorbe edilen dozun %50’si 24 saatte idrarla değişmeden atılır. Dozun %10’u ise safra ile atılır. Kan proteinlerine %65 oranında bağlanmakta olup, sağlıklı kişilerdeki serum yarı ömrü 3-4 saattir.
Böbrek fonksiyonları orta derecede bozuk olanlarda (kreatinin klirensi 20-40 ml/dak) yarılanma süresi 6.4 saate, ağır böbrek bozukluğunda (kreatinin klirensi 5-20 ml/dak) 11.5 saate çıkar.
 
Hemodiyaliz veya periton diyalizi ile ilaç kandan önemli ölçüde temizlenmez. Sefiksim in vivo olarak metabolize edilmez.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü
Her film tablet
Sefiksim 400 mg
Boyar madde: Titanyum dioksit içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Sefiksim ile diğer ilaçlar arasında bugüne kadar bir etkileşim bildirilmemiştir. Benedict ve Fehling çözeltileri veya bakır sülfat tabletleri ile yapılan idrarda glukoz testlerinde yalancı pozitif reaksiyon görülebilir. Enzimatik glukoz oksidaz testleri ile etkileşim göstermez.
 
Sefalosporin grubu antibiyotiklerin direkt Coombs testini yalancı pozitif sonuçlandıracağı bildirildiğinden Coombs testinin pozitif olduğu durumda bunun ilaç etkileşmesine bağlı olabileceği düşünülmelidir.
Kontraendikasyonlar

Sefalosporinlere aşırı duyarlık gösteren hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
ZİMAKS Film Tablet 400 mg oral etkili bir antibiyotik olup, besinler ile birlikte alınması emilimini fazla etkilemez.
 
Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklardaki doz: Standart doz günde 400 mg’dır. Bir defada tek doz halinde veya 12 saat arayla iki eşit doz halinde alınabilir.
 
Komplike olmamış idrar yolu enfeksiyonlarında günde 200 mg’lık tek doz yeterlidir.
 
Yaşlı hastalardaki doz: Erişkinler için önerilen doz uygulanır. Böbrek fonksiyon bozukluklarında, bozukluğun derecesine göre doz ayarlanır.
 
Böbrek yetmezliğinde doz: ZİMAKS Film Tablet 400 mg, böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda aşağıdaki doz şeması uygulanarak kullanılabilir. Kreatinin klirensi 60 ml/dak ve daha yukarı olan hastalarda normal doz verilir.
 
Kreatinin klirensi 21-60 ml/dak ise, standart doz aralığında günlük standart dozun %75’i verilir. Kreatinin klirensi 20 ml/dak’nın altında olan veya devamlı ambulatuar peritoneal diyaliz tedavisindeki hastalarda; standart doz aralığında günlük standart dozun %50’si verilir.
 
Hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz, ilacın vücuttan belirgin miktarlarda temizlenmesini sağlamaz.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
ZİMAKS Film Tablet 200 mg Sefiksim içeren 10 tabletlik blister ambalajlarda.
ZİMAKS Süspansiyon her 5 ml’sinde 100 mg Sefiksim içeren 50, 100 ml’lik şişelerde.
Saklama Koşulları
300C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
ZİMAKS Film Tablet 400 mg Sefiksim içeren 5-10 tabletlik blister ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Sefiksim, başka ilaçlara aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Penisiline alerjik hastalarda, penisilinlerle sefalosporinler arasındaki çapraz alerji göz önüne alınarak kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 
Sefiksim kullanımında alerjik reaksiyon ortaya çıktığında ilacın alımı durdurulmalı ve uygun tedavi uygulanmalıdır.
 
Ağır böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ZİMAKS Film Tablet 400 mg, böbrek yetmezliği doz bölümüne bakılarak dikkatle kullanılmalıdır.
 
Sefiksim’in uzun süreli kullanımı duyarlı olmayan mikroorganizmaların gelişmesine yol açabilir. Diğer geniş spektrumlu oral antibiyotiklerde görüldüğü gibi kolonun normal bakteri florası değişerek Clostridium difficile gelişimi görülebilir. Araştırmalara göre, antibiyotik kullanımına bağlı olarak görülebilen psödomembranöz kolite, Clostridium difficile’ye bağlı toksinler yol açmaktadır.
 
Kullanım sırasında ağır diyare görüldüğünde tedavi durdurulmalıdır.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanımı:
B Gebelik kategorisindedir. Deney hayvanlarında yapılan yüksek dozlu denemelerde teratojenik etki saptanmamıştır. Bununla beraber gebelikteki kullanımı ile ilgili güvenilirlik çalışmaları henüz mevcut olmadığından, hekim tarafından zorunlu görülmedikçe hamilelerde ve emzirenlerde sefiksim kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
ZİMAKS Film Tablet 400 mg genel olarak iyi tolere edilir. Klinik uygulamalarda gözlenen yan etkilerin çoğu hafif ve sınırlı düzeydedir.
 
Mide-barsak bozuklukları: En sık bildirilen yan etki diyaredir. Diyare orta veya daha ağır derecede olabilir ve ender olarak tedavinin kesilmesine neden olabilir.
Daha seyrek olarak bulantı, karın ağrısı, dispepsi, kusma, gaza bağlı şişkinlik görülebilir. Ender olarak psödomembranöz kolit bildirilmiştir.
 
Santral sinir sistemi etkileri: Baş ağrısı, baş dönmesi.
 
Aşırı duyarlık reaksiyonları: Deri döküntüsü, pruritus, ürtiker, ateş ve eklem ağrıları gibi alerjiler gözlenmiştir. İlacın bırakılması ile bu etkiler ortadan kalkar.
 
Hematolojik ve biyokimyasal etkiler: Trombositopeni, lökopeni ve eozinofili bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar ender ve geri dönüşümlüdür. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde hafif ve geçici değişimler gözlenmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.