Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TEVA İLAÇ
Marka ZORETANIN
Etken Madde Kodu SGKF7A-IZOTRETINOIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu D10BA01
ATC Açıklaması Izotretinoin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A10025
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 46,12 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 46,12 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 13,82 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E393A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İnsanlarda doz aşımı ile kusma, yüzde kızarma, karın ağrısı, başağrısı, sersemlik ve ataksi görülebilir. İzotretinoin her dozda ciddi doğum defektlerine neden olur. Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda doz aşımı durumunda hamilelik bertaraf edilmelidir. İzotretinoin ile doz aşımı olan erkeklerde de semende izotretinoin bulunacağından 30 gün süre ile hamilelik riskini önlemek için kondom kullanılmalıdır. Yine aşırı doza maruz kalanlar 30 gün boyunca kan vermemelidir.

Endikasyonlar

İzotretinoin, şiddetli akne formlarının (nodülo-kistik formlar) ve diğer tedavilere yanıt vermeyen aknenin tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

İzotretinoin bir retinoiddir ve 0.5-1.0 mg/kg/gün dozlarında verildiğinde sebase gland fonksiyonunu ve keratinizasyonu inhibe eder. İzotretinoinin tam etki mekanizması bilinmemektedir. Nodüler akneli hastalarda iyileşme sebum sekresyonunun azalması ile gerçekleşir. Sebum sekresyonunun azalması geçicidir ve izotretinoin dozuna ve tedavi süresine bağlıdır. Bu etki, sebase gland boyutunun azalmasına ve bu glandın farklılaşmasının inhibisyonuna bağlıdır.

Farmakokinetik Özellikler
Emilim 
Yüksek oranda yağlı yiyeceklerle birlikte verildiğinde, yüksek lipofilisitesine bağlı olarak izotretinoin emilimi güçlenir. Yapılan bir araştırmada izotretinoinin hem Cmax hem de EAA değerleri, aç duruma göre yüksek oranda yağlı yiyeceklerle birlikte alanlarda iki katından fazla değerlere ulaşmıştır. Eliminasyon yarılanma ömrü değişmemiştir. Tmax da yiyeceklerle birlikte artmıştır. Bu nedenle izotretinoin kapsüller her zaman yiyeceklerle birlikte alınmalıdır. Nodüler akneli hastalarla sağlıklı bireyler arasında izotretinoin farmakokinetiği açısından farklılık yoktur. 
 
Dağılım
İzotretinoin %99.9’dan fazla plazma proteinlerine bağlanır, özellikle de albumine. 
 
Metabolizma
Oral uygulamadan sonra plazmada en az 3 metabolit saptanmıştır. 4-oxo-izotretinoin, retinoik asit(tretinoin), 4-oxo-retinoik asit(4-oxo-tretinoin). 80 mg oral İzotretinoin yiyeceklerle birlikte verildiğinde metabolit oluşumunun aç karna uygulamaya göre arttığı gözlenmiştir.
18 yaş üstü kistik aknesi olan hastalar, tekrarlanan dozlar sonrasında kararlı durumda izotretinoine göre 4-oxo-İzotretinoine 3.4 kat daha fazla maruz kalmışlardır.
İn vitro çalışmalarda P450 enzimlerinden 2C8, 2C9, 3A4 ve 2B6’nın izotretinoin metabolizmasından sorumlu başlıca izoformlar oldukları saptanmıştır. 
 
Eliminasyon
Oral uygulamadan sonra sıvı süspansiyon izotretinoinin yarılanma ömrü 90 saat olmuştur. 74 sağlıklı yetişkin bireye tek doz 80 mg İzotretinoin oral yolla uygulandıktan sonra t1/2 sırasıyla, İzotretinoin 21, 4-oxo-İzotretinoin 24.0 olarak gerçekleşmiştir.
 
Pediyatrik hastalar
Pediyatrik hastalarla yetişkin hastalar arasında izotretinoinin farmakokinetiği açısından fark gözlenmemiştir. 12-15 yaş arası çocuklarda t1/2 İzotretinoin 15.7,  4-oxo-izotretinoin 23.1 olarak gerçekleşmiştir.
 
Farmasötik Şekli

Yumuşak Jelatin Kapsül

Formülü

Her bir yumuşak jelatin kapsül 10 mg izotretinoin, yardımcı madde olarak DL-alfa-tokoferol, bütillendirilmiş hidroksi anisol, disodyum edetat, soya yağı, kısmen hidrojenize soya yağı, %70 sorbitol solüsyonu ve boyar madde olarak titanyum dioksit, ponceau 4R (E124) ve siyah demir oksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Vit A
Toksik etkiler artabileceğinden, hastalar vit A içeren vitaminler almamaları konusunda uyarılmalıdır.
 
Tetrasiklinler
Tetrasiklin kullanımıyla birlikte izotretinoin kullanımı ile bildirilen psödotümör serebri vakaları olduğunda birlikte kullanım önerilmemektedir.
 
Mikro-doz progesteron preparatları
Tek başına progesteron içeren oral kontraseptiflerle istenmeyen hamilelikler daha sık bildirildiğinden, izotretinoin kullanımı sırasında kombine oral kontraseptiflerin tercih edilmesi önerilmektedir.
 
Fenitoin
İzotretinoinin fenitoinin farmakokinetiğini etkilediği bilinmektedir. Fenitoinin de osteomalazi nedeni olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu iki ilacın birlikte kullanımları sırasında dikkatli olunmalıdır.
 
Sistemik kortikosteroidler
Sistemik kortikosteroidlerin osteoporoz yaptıkları bilinmektedir. Bu nedenle bu iki ilacın birlikte kullanımları sırasında dikkatli olunmalıdır.
 
Laboratuar testi etkileşimleri
 
Gebelik testi
İzotretinoin tedavisi öncesi mutlaka gebelik testinin (-) olduğu idrar veya serum testi ile kanıtlanmalıdır. Tedavi esnasında da ayda 1 kez bu testin (-) olduğu tekrarlanmalıdır.
 
Lipidler
Tedavi öncesi ve takip sırasında kan lipidleri açlık koşullarında izlenmelidir. İzotretinoin tedavisi esnasında hipertrigliseridemi 4 hastada 1’nde görülür. Diyabet, obezite, alkolizm durumlarında daha fazla dikkat edilmelidir.
 
Karaciğer fonksiyon testi
Klinik çalışmalarda hepatit ve transaminaz yükselmeleri  gözlendiğinden haftalık veya 2 haftalık karaciğer enzim takipleri yapılmalıdır.
 
Glukoz
İzotretinoin tedavisi sırasında bazı hastalarda kan şekeri kontrolü bozulmuştur. Bazılarında da yeni diyabet vakaları teşhis edilmiştir ancak ilişki kanıtlanamamıştır.
 
CPK
Bazı hastalarda ağır fiziksel egzersiz sonrası oluşan CPK yükselmeleri 2 hafta içinde normal sınırlara dönmüştür. Rabdomiyoliz vakası bildirilmemiştir.
 
Kontraendikasyonlar

Gebelik kategorisi X’tir. Gebelikte kesinlikle kontrendikedir.

İzotretinoin bu ilaca veya herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. İzotretinoin, jelatin kapsüllerde koruyucu olarak kullanılan parabenlere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde de kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Kullanıma ilişkin uyarılar

1-Tedaviye bir sonraki adet döneminin ikinci veya üçüncü gününden önce başlanmamalıdır.

2-Tedaviye başlamadan önceki iki hafta içinde negatif gebelik testi sonucu alınmalıdır (Tedavi sırasında her ay gebelik testlerinin yapılması önerilir).

3- İzotretinoin  tedavisine başlamadan önce, hekim, gebe kalma potansiyeli olan hastalara, alınacak önlemler, çok ağır fetal malformasyon riski, tedavi sırasında veya kesildikten sonraki bir ay içinde gebe kalmanın muhtemel sonuçları hakkında sözlü ve yazılı bilgi vermelidir.

4-Aynı etkili ve kesintisiz gebelik önleyici tedbirler, araya giren süre ne kadar uzun olursa olsun, tedavinin tekrarlandığı her sefer alınmalı ve tedaviden sonra bir ay sürdürülmelidir.

5-Hasta bu önlemlere rağmen, izotretinoin tedavisi sırasında veya tedavi bırakıldıktan sonraki bir ay içinde gebe kaldığı takdirde, fetusta ağır bir malformasyon görülme riski çok yüksektir.

İzotretinoin yiyeceklerle birlikte verilmelidir. İzotretinoinin tavsiye edilen doz aralığı, 15-20 hafta boyunca, yiyeceklerle birlikte ikiye bölünmüş dozlar halinde 0.5-1.0 mg/kg/gündür. 0.1, 0.5 ve 1.0 mg/kg/gün dozlarının karşılaştırıldığı çalışmalarda hastalığın ilk temizlenmesinin tüm dozlarla sağlandığı ancak düşük dozlarla yeniden tedavi gerekliliğinin arttığı görülmüştür. Tedavi esnasında doz, elde edilen yanıta veya oluşan klinik yan etkilere (bazıları dozla ilişkili olabilir) bağlı olarak ayarlanabilir. Yetişkin hastalarda hastalık çok ciddi düzeydeyse ve başlıca gövdede belirginse tolere edilebildiği sürece 2.0 mg/kg/gün dozuna kadar doz artırılabilir. İzotretinoin yiyeceklerle birlikte alınamadığında emilim belirgin şekilde düşecektir. Doz artırımından önce hastanın ilacı alımı sırasında yiyeceklerle birliktelik konusundaki uyumu sorgulanmalıdır.

İzotretinoinin günde tek doz kullanımının güvenilirliği ortaya konmamıştır.

Kapsüller öğünlerle beraber günde bir veya iki kerede alınmalıdır.

15-20 haftalık tedavi süresi bitmeden önce toplam nodül sayısının %70’inden fazlası düzeldiyse tedaviye devam edilmeyebilir. 2 ay veya daha fazla tedavisiz süre sonrasında halen ısrarcı nodüler akne devam ediyorsa  ikinci kur tedavi başlanabilir. İskelet gelişimi tamamlanmamış hastalarda optimal tedavisiz aralık süresi belirlenmemiştir. İzotretinoin ile uzun süre düşük doz çalışması yapılmamıştır ve uzun süreli kullanım önerilmez.

15-20 haftalık tedavi ile birçok hastada tam ve uzun süreli remisyon sağlanmıştır. 2. tedavi kürü gerektiğinde en az 8 hafta ara verilmesi önerilir çünkü ilk tedavi bitiminden sonra da iyileşmenin devam ettiği gösterilmiştir.

Jelli epilasyon dermatit riski taşıması nedeniyle tedavi sırasında ve tedaviden sonra 5-6 ay süreyle kullanılmamalıdır.

Pediyatrik hastalarda kullanım sırasında sırt ağrılarında artış (%29) ve artralji (%22) görülmüştür.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Zoretanin 20 mg Yumuşak Jelatin Kapsül, 30 kapsül içeren blister / kutu.

Saklama Koşulları

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Zoretanin 10 mg Yumuşak Jelatin Kapsül, 30 kapsül içeren blister / kutu.

Uyarılar/Önlemler
Psikiyatrik Bozukluklar
İzotretinoin, depresyon, psikoz nadiren de intihar düşünceleri, denemeleri ve intihara neden olabilir. Bu olaylarla ilgili olarak hiçbir etki mekanizması ortaya konamamıştır.
 
Psödotümör serebri
İzotretinoin kullanımı ile birkaç psödotümör serebri (benign intrakranyal hipertansiyon) vakası belirtilmiştir. Bazılarında tetrasiklin kullanımının da olduğu tesbit edilmiştir. Bu nedenle tetrasiklinlerle birlikte kullanım önlenmelidir. Erken semptomlar papilla ödemi, baş ağrısı, bulantı kusma olabilir.
 
Pankreatit
Yüksek veya normal serum trigliseridleri olan hastalarda akut pankreatit bildirilmiştir.
 
Lipidler
İzotretinoin kullanımıyla ilişkili 800 mg/dL’nin üzerinde serum trigliseridleri düzeyleri bildirilmiştir. Klinik çalışmalarda %25 hastada serum trigliseridlerinde yükselme tesbit edilmiştir. HDL ve kolesterol seviyelerinde de %15 ve %7’lik yükselmeler gözlenmiş, tedavi sonlandırıldığında bu etkiler geriye dönmüştür.
 
Duyma bozukluğu
İzotretinoin kullanan hastaların bazılarında duyma bozukluğu bildirilmiştir. Bazı hastalarda bu etki tedavi sonlandırılmasına rağmen düzelmemiştir.
 
Hepatotoksisite
İzotretinoine bağlı olarak geliştiği düşünülen klinik hepatit bildirilmiştir. İzotretinoin  kullanan %15 hastada hafif ve orta şiddette karaciğer enzim yükselmeleri  de bildirilmiştir.
 
İnflamatuar barsak hastalığı
Daha öncesinde intestinal bozukluğu olmayan hastalarda İzotretinoin kullanımına bağlı inflamatuar barsak hastalığı da bildirilmiştir. Karın ağrısı, rektal kanama veya ciddi diyaresi olan hastalar zaman geçirmeden İzotretinoin tedavisini sonlandırmalıdırlar.
 
İskelet sistemi ile ilgili
 
Kemik mineral yoğunluğu
Gelişmekte olan kas-iskelet sistemine İzotretinoinin birden fazla kür uygulamasının etkisi bilinmemektedir. 217 kişilik tek kürlük bir çalışmada izotretinoinin çeşitli iskelet bölümlerinde oluşturduğu değişiklikler incelenmiştir. Kemik yoğunluklarında anlamlı değişiklikler gözlenmemiştir.
13-18 yaş arası 10 hastada, bel omuru kemik yoğunluğunda %3.25’lik azalma kaydedilmiştir.
Spontan osteoporoz, osteopeni, kemik kırığı ve kemik kırıklarının geç iyileşmesi izotretinoin kullananlarda bildirilmiştir. İlaç kullanımıyla ilişki ortaya konamamakla birlikte tavsiye edilen dozların üzerinde ve tavsiye edilen sürelerin üzerinde kullanım önerilmemektedir.
 
Hiperostozis
Keratinizasyon bozuklukları çalışmalarında, ortalama 2.24 mg/kg/gün dozuyla yaygın iskelet hiperostozisi görülmüştür. 217 pediatrik hastada (12-17 yaş) izotretinoin 16-20 hafta boyunca yaklaşık 1 mg/kg/gün dozunda iki eşit doza bölünmüş halde verilmiş ve hiperostozis görülmemiştir. Hiperostozsin daha uzun süre tedaviyle oluşabileceği düşünülmektedir.
 
Prematür epifizyal kapanma
İzotretinoin  kullanımıyla ilişkili olabileceği düşünülen spontan bildirilen vakalar mevcuttur.
 
Görme bozukluğu
Görme problemleri dikkatlice izlenmelidir.
 
Korneal opasiteler
Keratinizasyon bozuklukları olan hastalarda daha yüksek izotretinoin dozları kullanıldığında korneal opasiteler görülmüştür. Tedavi sonlandırıldığında ise 6-7 hafta sonra lezyonlar düzelmiştir.
 
Gece görüşünde azalma
Bazı hastalarda bu etki aniden ortaya çıkabileceğinden araba kullanmaları esnasında oluşabilecek tehlike konusunda uyarılmalıdırlar.
 
Genel
İzotretinoinin kemik kaybına etkisi ortaya konmamışsa da yaşla bağlantılı osteoporoz hikayesi olanlarda, osteomalazi ve diğer kemik metabolizması bozuklukları olanlarda doktorların dikkatli olmaları önerilir. Anorexia nervosa hastası olan, kronik kortikosteroid veya antikonvülsan kullanan hastalarda da Vit D metabolizması etkilenebileceğinden dikkatli olunmalıdır.
ZORETANİN ile tedavi edilmiş hastalar tedavi sırasında ve tedavinin bitiminden sonraki bir ay içerisinde kan bağışı yapamazlar.
 
Gebelikte kullanım
Gebelik kategorisi X’tir. Gebelikte kesinlikle kontrendikedir.
 
Emziren annelerde kullanım
İzotretinoinin sütle atılıp atılmadığı bilinmememektedir ancak yüksek derecede lipofilik olduğundan ilacın süte geçme olasılığı fazladır ve potansiyel istenmeyen  etkilerinden dolayı emziren anneler kullanmamalıdır.
 
Araç ve makine kullanımına etkisi
Bazı hastalarda gece görüşünde azalmaya yol açabileceğinden ve bu etki aniden ortaya çıkabileceğinden hastalar araba kullanmaları esnasında oluşabilecek tehlike konusunda uyarılmalıdırlar.

 

                                                   HASTALARA UYARILAR

                              İLACI KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUNUZ                       

Bu bölüm kadın hastalar içindir:

 1. İzotretinoinin kullanımı sırasında kesinlikle gebe kalmayınız.
 2. Tedaviye başlamadan önce gebe olmadığınız kesinlikle tespit edilmiş olmalıdır. 
 3. Gebelik sırasında izotretinoinin kullanımı bebeğin sakat doğmasına sebep olabilir. 
 4. İlacın vücuttan geç atılması nedeniyle, tedavinin bitiminden sonra da 1 ay boyunca gebe kalmamalısınız. 
 5. Tedaviye başlamadan 4 hafta önce, ilacın kullanımı sırasında ve tedavi bittikten sonra 1 ay süresince gebeliği önleyici önlemler almanız zorunludur. Etkili bir korunmaya rağmen ilaç kullanırken veya tedavi sonrasındaki 1 ay içinde gebe kalırsanız ya da böyle bir şüphe olursa derhal hekiminize başvurunuz. 
 6. Emziren anneler ilacı kullanamazlar 

Bu bölüm kadın ve erkek hastalar içindir:

 1. İlaç kullanımı esnasında ve tedavi bitiminden sonraki bir ay boyunca kan bağışı yapmak   yasaktır.
 2. İlacı alırken A vitamini içeren diğer ilaçlar kullanılmamalıdır. 
 3. Elinizdeki ilacı eczaneden, sadece doktorunuzla birlikte imzaladığınız “reçete ve hasta onay formu”  karşılığında satın alabilirsiniz. Söz konusu formu imzalamadan önce, arka yüzündeki uyarı ve bilgileri tam olarak okumuş ve anlamış olmanız gerekir. 
 4. Hekiminiz ilaç hakkında geniş bilgiye sahiptir. Tereddüt ettiğiniz konularda kendisine danışınız. 
 5. İlaç sadece sizin kullanımınız içindir, başka hiç kimseye vermeyiniz. 

 

Yukarıdaki uyarılar sizi korkutmamalıdır. Hekiminizin kontrolünde ve talimatlara uyarak kullandığınız müddetçe ilacınız size güvenli ve etkin bir tedavi sağlayacaktır. İlacın belirtilen zararlı etkileri sadece hamilelik esnasında bebek üzerindedir. Kısıtlayıcı süre olan tedavinin sona ermesinden 1 ay sonra tekrar hamile kalabilir ve sağlıklı bebek sahibi olabilirsiniz.

 

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Aşağıdaki istenmeyen etkilerin birçoğu yüksek doz vit A alanlardakilerle benzerdir (deride ve muköz membranlarda kuruluk).
Dozla ilişki
Çeilit ve hipertrigliseridemi genellikle dozla ilişkilidir. İstenmeyen etkilerin birçoğu tedavi kesildikten bir süre sonra geri dönmüştür.
 
Tüm vücut
Alerjik reaksiyonlar, vaskülit, sistemik aşırı duyarlılık, ödem, yorgunluk, lenfadenopati, kilo kaybı.
 
Kardiyovasküler
Çarpıntı, taşikardi, vasküler trombotik hastalık, inme.
 
Endokrin
Hipertrigliseridemi, kan şeker düzeylerinde değişliklik.
 
Gastrointestinal
İnflamatuar barsak hastalığı, pankreatit, hepatit, kolit, özofajit, ileit, bulantı.
 
Hematolojik
Anemi, trombositopeni, nötropeni.
 
Kas-iskelet
Hiperostozis, tendon ve ligamanlarının kalsifikasyonu, prematür epifiz kapanması, kemik mineral yoğunluğunda azalma, artrit, rabdomiyoliz.
 
Nörolojik
Psödotümör serebri, sersemlik, başağrısı, insomnia, başağrısı, letarji, parestezi, senkop.
 
Psikiyatrik
İntihar düşüncesi ve denemesi, depresyon, psikoz, agresyon, saldırgan davranışlar, emosyonel dengesizlik.
 
Üreme sistemi
Anormal adet dönemleri
 
Solunum
Bronkospazm, ses değişikliği, solunum yolu infeksiyonu.
 
Deri ve ekleri
Akne fulminans, alopesi, morluklar, çeilit, ağız kuruluğu, burun kuruluğu, deri kuruluğu, epistaksis, kızarıklık, hirsutizm, hiper ve hipopigmentasyon, tırnak distrofisi, paronişi, kaşıntı, terleme, ürtiker.
 
Özel duyular
 
Duyma
Duyma bozukluğu, tinnitus.
 
Görme
Korneal opasite, gece görüşünün azalması, katarakt, konjunktivit, göz kuruluğu, keratit, optik nörit, fotofobi, görme bozukluğu.
 
Üriner sistem
Glomerulonefrit.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.